Regionalny rynek pracy – analiza sytuacji młodych ludzi w Polsce Wschodniej

Autor

  • Jacek Strojny Politechnika Rzeszowska
  • Dawid Karaś

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.11.7

Słowa kluczowe:

analiza strategiczna, benchmarking, Polska Wschodnia, przedsiębiorczość, rynek pracy

Abstrakt

W artykule przedstawiono analizę sytuacji rynku pracy młodych ludzi w Polsce Wschodniej. Jest to region szczególnej uwagi polityki regionalnej, wymagający podejmowania specjalnych działań, które umożliwią nadrobienie dystansu rozwojowego. Celem tego badania była ocena sytuacji ludzi aktywnych zawodowo do 30. roku życia oraz ich szans na zatrudnienie w zamieszkiwanym województwie. W pierwszej kolejności opisano sytuację na rynku pracy w Polsce oraz czynniki wpływające na kształtowanie się obecnego stanu gospodarki. Kolejno autorzy podkreślają, że w celu zniwelowania problemu bezrobocia wymagana jest współpraca wszystkich uczestników rynku pracy. W następnej części artykułu omówiono zasady działania rynku pracy, jego klasyfikacje oraz wpływ przedsiębiorczości na kształtowanie się sytuacji bezrobotnych. Uzasadniono również objęcie badaniem sytuacji na rynku pracy danej grupy, która wymaga specjalnego traktowania ze względu na konieczność udrożnienia jej udziału w życiu społeczno-gospodarczym. Następnie opisano stan gospodarki Polski Wschodniej oraz metody badawcze wykorzystywane do analizy. Przedstawiono również mierniki oceny rynku pracy użyte do badania oraz uzasadniono ich wybór. Na podstawie analizy wysnuto kilka podstawowych wniosków, które dotyczą:
1. sytuacji na rynku pracy ludzi do 30. roku życia w Polsce Wschodniej,
2. identyfikacji województwa Polski Wschodniej o najlepszej sytuacji z perspektywy osób młodych,
3. skuteczności przeszłych i obecnych strategii regionalnych,
4. wpływu salda migracji na poziom bezrobocia osób młodych w badanych województwach.

Biogramy autorów

Jacek Strojny - Politechnika Rzeszowska

Jacek Strojny, dr, ekonomista, doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunktw Katedrze Ekonomii Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej, Pełnomocnikdziekana ds. projektów rozwojowych i komercjalizacji badań. Specjalizuje się w problematyceimplementacji metod i technik zarządzania w przedsiębiorstwach i jednostkach administracji publicznej zarówno na poziomie zarządzania strategicznego, jak i operacyjnego.Jest autorem kilkudziesięciu publikacji dotyczących przedsiębiorczości i innowacji,rozwoju regionalnego i lokalnego oraz zarządzania projektami. Koordynował projektywdrożenia innowacyjnych systemów zarządzania w kilkudziesięciu przedsiębiorstwachi samorządach. Jest także autorem strategii rozwoju lokalnego na poziomie gminnymi powiatowym.

Dawid Karaś

Dawid Karaś, student Politechniki Rzeszowskiej na Wydziale Zarządzania, na kierunku Zarządzanie.Przewodniczący koła naukowego Ekobiznes oraz działacz międzynarodowej organizacjistudenckiej AIESEC. Zainteresowania autora skupiają się na motywacji, zarządzaniuprojektami, przedsiębiorczości, rozwoju osobistym oraz aktywizacji osób bezrobotnych.

Bibliografia

Blanchflower, D.G., Oswald, A.J. (1998). Entrepreneurship and the youth labor market problem, a report to the OECD. Hanover NH: Dartmouth College.

Broniatowska, P., Gajewski, P., Rogut, A. (2011). Rynek pracy w makroregionie wschodnim. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Brzychcy, K. (2013). Regionalny Rynek Pracy – relacje ekonomiczne, organizacyjne i społeczne. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.

Dybała, A. (2010). Rynek Pracy. Teoria i Realia. W: A. Dybała (red.), Wynik z Badań i Analizy dla Miasta Kielce. Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 9-47.

Gorzelak, G. (2007). Strategiczne kierunki rozwoju Polski Wschodniej. W: Warunki rozwoju Polski Wschodniej w perspektywie 2020. Warszawa: MRR.

Grzybowska, A. (2012). Przedsiębiorczość szansą rozwoju regionu. t. 1, Zeszyty Naukowe, 724, Ekonomiczne Problemy Usług, 97. W: J. Witek (red.), Przedsiębiorczość jako determinant konkurencyjności. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 359-371.

Jeruszka, U. (2011). Efektywność kształcenia w szkołach wyższych. Polityka Społeczna, 1, 1-7.

Karlof, B., Ostblom, S. (1995). Benchmarking – Równaj do najlepszych. Warszawa: Biblioteka Menadżera i Bankowca.

Kryńska, E. (2011). Absolwenci szkół wyższych na rynku pracy. Oczekiwania i rzeczywistość. Prace Naukowe. Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny, 87-101.

Kryńska, E., Kwiatkowski, E. (2013). Podstawy Wiedzy o Rynku Pracy. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (2008). Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski Wschodniej do 2020. Warszawa: Pracownia C&C.

Piróg, D. (2013). Absolwenci szkół wyższych na rynku pracy w warunkach kryzysu. Przedsiębiorczość – Edukacja, 9, 302-216.

Skórska, A. (2004). Młodzież na rynku pracy w Polsce i Unii Europejskiej. Poznań: Wydawn. Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

Strojny, J. (2010). Analiza potencjału przedsiębiorczego województwapodkarpackiego. Przedsiębiorczość – Edukacja, 6, 176-197.

Świętek, A. (2012). Oczekiwania a realia wejścia ludzi młodych na rynek pracy jako wyzwanie dla edukacji z przedsiębiorczości. Przedsiębiorczość – Edukacja, 8, 137-154.

Wiśniewski, Z. (2011). Efektywność polityki rynku pracy w Polsce. W: Z. Wiśniewski, K. Zawadzki (red.), Podstawy Aktywnej Polityki rynku pracy. Toruń: Wojewódzki Urząd Pracy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 15-29.

Wrzosek, W. (1994). Funkcjonowanie rynku. Warszawa: PWE.

Pobrania

Opublikowane

2015-09-15

Jak cytować

Strojny, J., & Karaś, D. (2015). Regionalny rynek pracy – analiza sytuacji młodych ludzi w Polsce Wschodniej. Przedsiębiorczość - Edukacja, 11, 98–110. https://doi.org/10.24917/20833296.11.7

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>