Kreowanie zachowań przedsiębiorczych w procesie zarządzania zespołem projektowym na przykładzie uczelni wyższej

Autor

  • Małgorzata Baran Collegium Civitas, Warszawa
  • Monika Kłos Wyższa Szkoła Biznesu w Pile
  • Jacek Strojny Politechnika Rzeszowska

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.10.9

Słowa kluczowe:

dojrzałość projektowa, kompetencje projektowe, postawy przedsiębiorcze, zarządzanie zespołem projektowym

Abstrakt

W artykule przedstawiono analizę kompetencji projektowych jako stymulantów efektywnego zarządzania projektem. Przyjęto jednocześnie, że wprowadzenie orientacji projektowej może być traktowane jako jeden z przykładów intraprzedsiębiorczości. Może także służyć do kreowania zachowań przedsiębiorczych w firmie, sprzyjając budowaniu kultury organizacyjnej pozwalającej na wprowadzanie zmian, nawet tych o charakterze innowacyjnym. Wykorzystanie potencjału osób przedsiębiorczych umożliwia osiąganie sukcesów podejmowanych działań projektowych. Muszą one być jednak wspierane określonymi parametrami (cechami) organizacji. Orientacja projektowa jest takim sposobem zarządzania, który tworzy środowisko sprzyjające przedsiębiorczości. Obejmuje szereg działań motywacyjnych, ale ma także charakter systemowy, gdyż dostarcza odpowiednich technik zarządzania, a nawet instrumentów w postaci oprogramowania komputerowego. Podstawą analiz prowadzonych w niniejszym artykule jest badanie poziomu orientacji (dojrzałości) projektowej przeprowadzone w jednej z warszawskich uczelni wyższych z wykorzystaniem metodyki Pro-Five. Ze względu na tematykę artykułu prezentuje się jeden spośród pięciu wymiarów analizy, a więc zarządzanie zespołem projektowym. Pozostałe wymiary analizy to: kultura projektowa, zarządzanie strategiczne, zarządzanie projektami oraz kompleksowe podejście do zarządzania projektami. W ramach wybranego wymiaru analizuje się pięć parametrów szczegółowych: rozwój kompetencji projektowych, kierownika projektu, zespół projektowy, komunikację w zespole i motywację projektową. Analiza tych parametrów stanowi podstawę oceny możliwości kreowania zachowań przedsiębiorczych w uczelni przez wdrożenie orientacji projektowej.

Biogramy autorów

Małgorzata Baran - Collegium Civitas, Warszawa

Małgorzata Baran, dr, Collegium Civitas. Ekonomistka, prorektor ds. rozwoju strategicznego Collegium Civitas, doktor nauk ekonomicznych w dziedzinie nauk o zarządzaniu. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji naukowych oraz raportów z badań w obszarze klastrów przedsiębiorstw, zarządzania przedsiębiorstwami, wiedzy i innowacji, zarządzania projektami oraz zarządzania wiekiem. Specjalistka w dziedzinie przygotowywania projektów unijnych i zarządzania projektami. Ekspert powołany przez Ministra Rozwoju Regionalnego do oceny projektów realizowanych z funduszy unijnych, jednocześnie od 2006 r. akredytowany trener funduszy europejskich.

Monika Kłos - Wyższa Szkoła Biznesu w Pile

Monika Kłos, dr, Wyższa Szkoła Biznesu w Pile. Ekonomistka, Pełnomocnik Rektora ds. strategii WSB w Pile, doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Autorka publikacji naukowych z zakresu outsourcingu, zarządzania zasobami ludzkimi (głównie z zarządzania talentami i pokoleniami), zarządzania projektami. Trener i koordynator projektów z funduszy europejskich. Członek zespołu ds. tworzenia i wdrażania projektów restrukturyzacyjnych przedsiębiorstw w Centrum Zarządzania Zmianą przy WSB w Pile.

Jacek Strojny - Politechnika Rzeszowska

Jacek Strojny, dr, Politechnika Rzeszowska, Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomii. Ekonomista, doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt w Katedrze Ekonomii Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej, Pełnomocnik Dziekana ds. projektów rozwojowych i komercjalizacji badań. Specjalizuje się w problematyce implementacji metod i technik zarządzania w przedsiębiorstwach i jednostkach administracji publicznej, zarówno na poziomie zarządzania strategicznego, jak i operacyjnego. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji dotyczących przedsiębiorczości i innowacji, rozwoju regionalnego i lokalnego oraz zarządzania projektami. Koordynował projekty wdrożenia innowacyjnych systemów zarządzania w kilkudziesięciu przedsiębiorstwach i samorządach. Jest także autorem strategii rozwoju lokalnego na poziomie gminnym i powiatowym.

Bibliografia

Antoszkiewicz, J.D. (2003). Rozwijanie przedsiębiorczości – wybrane koncepcje. W: K. Piech, M. Kulikowski (red.), Przedsiębiorczość: szansą na sukces rządu, gospodarki,przedsiębiorstw, społeczeństwa. Warszawa: Instytut Wiedzy, 11.

Baran, M., Strojny, J. (2013). Kompleksowe podejście do zarządzania projektami na przykładzie uczelni wyższej. W: E. Gołębiowska (red.), Zarządzanie w XXI wieku. Menadżer innowacyjnej organizacji, Przedsiębiorczość i Zarządzanie. tom XIV, zeszyt 12. Łódź: Wydawnictwo SAN, 247.

Baran, M. Kłos, M. (2013). Czynniki sukcesu w praktyce zarządzania miękkimi projektami unijnymi w uczelniach wyższych. W: E. Gołębiowska (red.), Zarządzanie w XXI wieku. Menadżer innowacyjnej organizacji, Przedsiębiorczość i zarządzanie. tom XIV, zeszyt 12. Łódź: Wydawnictwo SAN, 275.

Borowski, J., Dryla, M., Kanarski, L., Rokicki, B. (2001). Człowiek w organizacji – podręczny słownik psychologii zarządzania i dziedzin pokrewnych. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.

Boyatzis, R.E. (1982). The Competent Manager: A Model for Effective Performance. New York: John Wiley and Son.

Cardona, P., Garcia-Lombardia, P. (2005). How to develop leadership competencies. Pamplona: Eunsa – polskie wydanie (2010). Jak rozwijać kompetencje przywódcze, Kraków: Wydawnictwo M.

Dowling, W.F., Sayles, R.L. (1978). How managers motivate: The imperatives of supervision. New York: Mc Graw.

Ferraro, J. (2008). The Strategic Project Leader: Mastering Service-Based Project Leadership. New York: Auerbach Publications.

Griffin, R.W. (2006). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: PWN.

Gruszecki, T. (1994). Przedsiębiorca w teorii ekonomii. Warszawa: Cedor.

Levy-Leboyer, C. (1997). Kierowanie kompetencjami: bilanse doświadczeń zawodowych. Warszawa: Wydawnictwo Poltext.

Markowski, K. (red.). (2008). Zarządzanie zasobami ludzkimi a zdolności adaptacyjne przedsiębiorstw. Warszawa: SGH.

Mrozowicz, K. (2010). Cechy zachowań przedsiębiorczych w świetle psychologicznych badań osobowościowych. W: A. Szplit (red.), Przedsiębiorczość a rozwój regionalny Studia i Materiały. Miscellanea Oeconommicae. rok 14, Nr 1/2010. Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego, 20.

Oleksyn, T. (2001). Zarządzanie potencjałem pracy w organizacjach różnej wielkości. W: A. Ludwiczyński, K. Stobiński (red.), Zarządzanie strategiczne kapitałem ludzkim. Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 16.

Piasecki, B. (1997). Przedsiębiorczość i mała firma. Teoria i praktyka. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Project Management Institute (2009). A Guide to the Project management Body of Knowledge. 4 th edition, USA: Project Management Institute Inc.

Rostkowski, T. (2003), Zintegrowany system zarządzania kompetencjami. W: M. Juchnowicz (red.) Narzędzia i praktyka zarządzania zasobami ludzkimi. Warszawa: Poltext, 165.

Spencer, L.M., Spencer, S.M. (1993). Competence at work. New York: Wiley.

SPM (2009). Polskie wytyczne Kompetencji IPMA, wersja 3.0. Gdańsk. Pozyskano z: www.spmp.org.pl Dałkowski, B., Staśto, L., Zalewski, M. (2009). Polskie Wytyczne Kompetencji IPMA, wersja 3.0. Gdańsk: Wydawnictwo SPMP. Pozyskano z: www.spmp.org.pl.

Stoner, J.A.F., Freeman, R.E., Gilbert, D.R. (2001). Kierowanie. Warszawa: PWE.

Pobrania

Opublikowane

2014-12-18

Jak cytować

Baran, M., Kłos, M., & Strojny, J. (2014). Kreowanie zachowań przedsiębiorczych w procesie zarządzania zespołem projektowym na przykładzie uczelni wyższej. Przedsiębiorczość - Edukacja, 10, 120–134. https://doi.org/10.24917/20833296.10.9

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>