Badanie poziomu przedsiębiorczości indywidualnej na grupie studentów studiów magisterskich Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej

Autor

  • Jacek Strojny Politechnika Rzeszowska
  • Michał Chodorek Politechnika Rzeszowska

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.12.31

Słowa kluczowe:

osobowość przedsiębiorcza, przedsiębiorczość, przedsiębiorczość akademicka

Abstrakt

Analizując przedsiębiorczość, nie należy kierować się wyłącznie kontekstem związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej. Badane zjawisko ma bowiem znacznie bardziej złożony charakter. Jest ono determinowane przez liczne czynniki o charakterze ekonomicznym, prawnym, technologicznym, społeczno-kulturowym. Ponadto ma znacznie szersze przełożenie na procesy społeczne i kulturowe. Przedsiębiorczość rozumiana jako pewien zbiór atrybutów indywidualnych może uzewnętrzniać się w postaci proaktywnych i kreatywnych działań w rożnych obszarach życia społecznego. Celem niniejszego artykułu jest ocena poziomu przedsiębiorczości indywidualnej na podstawie badań przeprowadzonych na grupie studentów studiów magisterskich Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej. W pierwszej jego części scharakteryzowano takie pojęcia, jak: „przedsiębiorczość”, „przedsiębiorczość indywidualna” i „przedsiębiorczość akademicka”. W dalszej części pracy skupiono się na wymiarze indywidualnym przedsiębiorczości. Określono jej główne wymiary i subwymiary (parametry). Tak zoperacjonalizowane pojęcie przedsiębiorczości posłużyło do przygotowania i przeprowadzenia badań w grupie docelowej. Uzyskane wyniki oraz ich podsumowanie przedstawiono w kolejnych częściach artykułu

Biogramy autorów

Jacek Strojny - Politechnika Rzeszowska

Jacek Strojny, ekonomista, dr nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt w Katedrze Ekonomii Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej, pełnomocnik dziekana ds. projektów rozwojowych i komercjalizacji badań. Specjalizuje się w problematyce implementacji metod i technik zarządzania w przedsiębiorstwach i jednostkach administracji publicznej, zarówno na poziomie zarządzania strategicznego, jak i operacyjnego. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji dotyczących przedsiębiorczości i innowacji, rozwoju regionalnego i lokalnego oraz zarządzania projektami. Koordynował projekty wdrożenia innowacyjnych systemów zarządzania w kilkudziesięciu przedsiębiorstwach i samorządach. Jest także autorem strategii rozwoju lokalnego na poziomie gminnym i powiatowym.

Michał Chodorek - Politechnika Rzeszowska

Michał Chodorek, absolwent Politechniki Rzeszowskiej na Wydziale Zarządzania. Ukończył jako najlepszy uczeń Technikum Ekonomiczne w Opatowie. Aktywny działacz w kole naukowym Ekobiznes. Trzykrotny konferansjer Ogólnopolskich i Międzynarodowych Zawodów Robotów ROBO-motion. Zainteresowania autora skupiają się wokoł zagadnień związanych z psychologią zarządzania i przedsiębiorczością.

Bibliografia

Adamczyk, W. (1996). Przedsiębiorczość: Proba systematyzacji. Przegląd Organizacji, 2, 13−18.

Banerski, G. (2009). Przedsiębiorczość akademicka. Raport z badania. Warszawa: PARP.

Barretto, H. (1989). The entrepreneuer in microeconomy theory. London: Rouledge.

Cichocki, T. (2011). Osobowość przedsiębiorcza. W: A. Pomykalski (red.), Przedsiębiorczość akademicka. Rzeszów: INNpuls, 9−26.

Cantillon, R. (1959). Essai sur la nature du commerce en general. London: The Royal Economic Society.

Davidsson, P. (2003). The domain of entrepreneurship research: Some suggestions. W: J.A. Katz, D.A. Shepherd (red.), Advances in entrepreneurship, firm emergence and growth, t. 6. Greenwich: JAI Press, 315−372.

Drucker, P.F. (1998). Praktyka zarządzania. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.

Drucker, P.F. (2004). Natchnienie i fart, czyli innowacja i przedsiębiorczość. Warszawa: Studio Emka.

Fryczyńska, M. (2012). Istota i uwarunkowania przedsiębiorczości. W: B. Jamka (red.), Potencjał ludzki w rozwoju przedsiębiorczości indywidualnej i korporacyjnej. Warszawa: Difin, 59−78.

Glinka, B. (2008). Kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości w Polsce. Warszawa: PWE.

Kaczorowski, P. (2012). Samozatrudnienie jako forma rozwoju przedsiębiorczości w województwie łódzkim – ocena dotychczasowego stanu, bariery i perspektywy. W: E. Kwiatkowski (red.), Popytowe i podażowe aspekty rozwoju kapitału ludzkiego w regionie łódzkim. Łódź: Wydawnictwo Naukowe UŁ, 233−260.

Kirzner, I.M. (1984). The entrepreneurial process. W: C.A. Kent (red.), The environment for entrepreneurship. Lexington: Lexington Books, 41−58.

Klimczuk-Kochańska, M. (2011). Bariery rozwoju przedsiębiorczości akademickiej na przykładzie podlaskich uczelni. Zeszyty Naukowe WSEI, 3, 73−98.

Landstrom, H. (2010). Pioneers in entrepreneurship and small business research. New York: Springer.

Lemańska-Majdzik, A., Stawasz, E. (2007). Samozatrudnienie, aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu − doświadczenia krajowe i zagraniczne. W: H. Skłodowski, E. Stawasz (red.), Psychologiczne wyznaczniki poszukiwania pracy i samozatrudnienia w regionach zmarginalizowanych. Łódź: Wydawnictwo Naukowe UŁ, 29−42.

Majkut, R. (2014). Przedsiębiorczość w świetle uwarunkowań interdyscyplinarnych. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.

Matusiak, K.B., Matusiak, M. (2007). Pojęcie i ekonomiczne znaczenie przedsiębiorczości akademickiej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 453, 155–165.

Nicolaou, N., Birley, S. (2003). Academic networks in trichotomous categorisation of university spinouts. Journal of Business Venturing, 18, 333−359.

Piecuch, T. (2010). Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne. Warszawa: C.H. Beck.

Poznańska, K. (2014). Przedsiębiorczość akademicka − cechy i znaczenie w gospodarce światowej i polskiej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 183, 164−172.

Say, J.B. (1960). Traktat o ekonomii politycznej. Warszawa: PWN.

Schumpeter, J. (1960). Teoria rozwoju gospodarczego. Warszawa: PWN.

Smith, A. (1954). Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów. Warszawa: PWN.

Strojny, J. (2009). Zarządzanie przedsiębiorczością w małej i średniej firmie. Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej.

Timmons, J.A. (1990). New venture creation. Boston: Irwin.

Wiatrak, A.P. (2003). Pojęcie przedsiębiorczości, jej cele i rodzaje. W: K. Jaremczuk (red.), Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości − szanse i zagrożenia. Tarnobrzeg: Wydawnictwo PWSZ, 26–38.

Pobrania

Opublikowane

2016-10-02

Jak cytować

Strojny, J., & Chodorek, M. (2016). Badanie poziomu przedsiębiorczości indywidualnej na grupie studentów studiów magisterskich Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej. Przedsiębiorczość - Edukacja, 12, 416–425. https://doi.org/10.24917/20833296.12.31

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>