Przedsiębiorczość i innowacyjność w zarządzaniu rozwojem JST

Autor

  • Jacek Strojny Politechnika Rzeszowska, Wydział Zarządzania
  • Małgorzata Baran Collegium Civitas w Warszawie

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.10.14

Słowa kluczowe:

innowacyjność, przedsiębiorczość, rozwój, samorząd terytorialny, zarządzanie operacyjne, zarządzanie strategiczne

Abstrakt

Artykuł jest próbą identyfikacji wymiarów przedsiębiorczości i innowacyjności w zarządzaniu rozwojem jednostek samorządu terytorialnego (JST). Przedsiębiorczość utożsamiana jest powszechnie z umiejętnością wykorzystywania szans otoczenia, a często także stricte z tworzeniem i prowadzeniem działalności  gospodarczej.  Innowacyjność  z kolei  to  zdolność  do  tworzenia  i wdrażania  innowacji o  różnorodnym charakterze - od zmian wewnątrz organizacji do zmian wprowadzanych bezpośrednio na rynek. Zjawiska przedsiębiorczości i innowacyjności analizowane są w artykule z perspektywy procesów rozwojowych w samorządzie terytorialnym. Zwrócono uwagę na możliwości kreowania tych zjawisk zarówno w ramach procesu zarządzania operacyjnego, jak i strategicznego. Innowacyjność i kreatywność w pierwszym z procesów traktowane są jako docelowe parametry instytucji administracji publicznej. Dzięki wykreowaniu przejawów takich zjawisk podmioty tego typu zyskują wyższą sprawność oddziaływania na procesy rozwojowe w danym systemie gospodarczym. Oczywiście kreowanie rozwoju może dotyczyć wielu płaszczyzn życia społeczno-gospodarczego, w tym m.in. potencjału przedsiębiorczego i potencjału innowacyjnego. W artykule podjęto próbę uporządkowania wymienionych wymiarów oraz opisania zależności między nimi.

Biogramy autorów

Jacek Strojny - Politechnika Rzeszowska, Wydział Zarządzania

Jacek Strojny, dr, Politechnika Rzeszowska.Ekonomista, doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt w KatedrzeEkonomii Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej, pełnomocnik dziekanads. projektów rozwojowych i komercjalizacji badań. Specjalizuje się w problematyceimplementacji metod i technik zarządzania w przedsiębiorstwach i jednostkach administracjipublicznej, zarówno na poziomie zarządzania strategicznego, jak i operacyjnego.Jest autorem kilkudziesięciu publikacji dotyczących przedsiębiorczości i innowacji,rozwoju regionalnego i lokalnego oraz zarządzania projektami. Koordynował projektywdrożenia innowacyjnych systemów zarządzania w kilkudziesięciu przedsiębiorstwachi samorządach. Jest także autorem strategii rozwoju lokalnego na poziomie gminnymoraz powiatowym.

Małgorzata Baran - Collegium Civitas w Warszawie

Małgorzata Baran, dr, Collegium Civitas.Ekonomistka, prorektor ds. rozwoju strategicznego Collegium Civitas, doktor naukekonomicznych w dziedzinie nauk o zarządzaniu. Jest autorką kilkudziesięciu publikacjinaukowych oraz raportów z badań w obszarze klastrów przedsiębiorstw,zarządzania przedsiębiorstwami, wiedzy i innowacji, zarządzania projektami orazzarządzania wiekiem. Specjalistka w dziedzinie przygotowywania projektów unijnychi zarządzania projektami. Ekspert powołany przez Ministra Rozwoju Regionalnegodo oceny projektów realizowanych z funduszy unijnych, jednocześnie od2006 r. akredytowany trener funduszy europejskich.

Bibliografia

Dałkowski, B., Staśko, L., Zalewski, M. (2009). Polskie wytyczne kompetencji IPMA. Stowarzyszenie Project Management Polska, Gdańsk.

Frame, J.D. (2001). Zarządzanie projektami w organizacjach, WIG-PRESS, Warszawa.

Kożuch, A., (2011). Rola samorządu terytorialnego we wspieraniu rozwoju lokalnego. W: Kożuch, A., Noworól, A. (red.). Instrumenty zarządzania rozwojem w przedsiębiorczych gminach, Instytut Spraw Publicznych UJ, Kraków.

Lewis, J.P (2005). Podstawy zarządzania projektami. Gliwice: Helion.

Lock, D. (2009). Zarządzanie projektami. Warszawa: PWE.

OECD/European Communites (2008), Podręcznik Oslo. Warszawa.

Project Management Institute (2008), PMBok Guide 4th Edition. USA.

Strojny, J. (2009). Zarządzanie przedsiębiorczością w małej i średniej firmie. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów.

Strojny, J. (2010). Model zarządzania rozwojem lokalnym w gospodarce globalnej. W: Polska wschodnia – zarządzanie rozwojem, B. Plawgo (red.), Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku, Białystok.

Strojny, J. (2012a). Innowacyjne zarządzanie regionem, powiatem i gminą. Rzeszów: Politechnika Rzeszowska.

Strojny, J. (2012b). Innowacyjność i kreatywność w rozwiązywaniu problemów biznesowych, Rzeszów: Politechnika Rzeszowska.

Strojny, J., Prusak, A. (2013). Analiza potencjału rozwojowego w powiecie nowotarskim. Raport z badań. Kraków–Rzeszów–Nowy Targ (materiały niepublikowane).

Pobrania

Opublikowane

2014-12-19

Jak cytować

Strojny, J., & Baran, M. (2014). Przedsiębiorczość i innowacyjność w zarządzaniu rozwojem JST. Przedsiębiorczość - Edukacja, 10, 187–198. https://doi.org/10.24917/20833296.10.14

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>