Programowanie rozwoju przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny

Autor

  • Jacek Strojny Politechnika Rzeszowska
  • Anna Prusak Uniwersytet Ekonomiczny

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.11.4

Słowa kluczowe:

planowanie strategiczne, przedsiębiorczość, samorząd terytorialny, strategie rozwoju, zarządzanie strategiczne

Abstrakt

Artykuł odnosi się do mechanizmów programowania rozwoju przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny. Osadzony jest zatem w problematyce zarządzania strategicznego w instytucjach publicznych.Przykład przedsiębiorczości, jako elementu potencjału endogenicznego podlegającego interwencji strategicznej, wybrano ze względu na rolę tego zjawiska, podkreślaną nie tylko w opracowaniachnaukowych, lecz także w wielu dokumentach strategicznych i praktyce samorządowej.Podstawowym celem opracowania jest zatem określenie atrybutów skutecznego mechanizmu wspierania przedsiębiorczości przez instytucje samorządu terytorialnego. W realizacji postawionego celu pomocne są studia literatury dotyczące takich zagadnień, jak: przedsiębiorczość, zarządzanie strategiczne czy przełożenie koncepcji governance i New Public Management na praktykę zarządzaniarozwojem JST. Wyjaśniając problem, nie ograniczono się tylko do rozważań teoretycznych, posłużono się również badaniem metodą case study. Na podstawie przeprowadzonej analizy sformułowano wnioski dotyczące optymalnej procedury programowania rozwoju przedsiębiorczości na poziomie samorządu terytorialnego. Opisano zarówno narzędzia oddziaływania na przedsiębiorczość, jak i zasady planowania oraz controllingu podejmowanych działań. Sformułowano również inne zalecenia dotyczące samego mechanizmu określania odpowiedzialności za realizację celów związanych z oddziaływaniem na sferę przedsiębiorczości.Odnosząc się do tych kwestii, uwzględniono występujący w Polsce trójstopniowy podział władzyterytorialnej, a więc poziom: regionu, powiatu oraz gminy.

Biogramy autorów

Jacek Strojny - Politechnika Rzeszowska

Jacek Strojny, ekonomista, doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt w KatedrzeEkonomii Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej, Pełnomocnik dziekanads. projektów rozwojowych i komercjalizacji badań. Specjalizuje się w problematyceimplementacji metod i technik zarządzania w przedsiębiorstwach i jednostkach administracjipublicznej, zarówno na poziomie zarządzania strategicznego, jak i operacyjnego.Jest autorem kilkudziesięciu publikacji dotyczących przedsiębiorczości i innowacji,rozwoju regionalnego i lokalnego oraz zarządzania projektami. Koordynował projektywdrożenia innowacyjnych systemów zarządzania w kilkudziesięciu przedsiębiorstwachi samorządach. Jest także autorem strategii rozwoju lokalnego na poziomie gminnymi powiatowym.

Anna Prusak - Uniwersytet Ekonomiczny

Anna Prusak, adiunkt w Katedrze Zarządzania Jakością Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowieoraz specjalista ds. projektów badawczych finansowanych ze źródeł krajowych i międzynarodowychna wydziale Nauk o Zdrowiu CMUJ. Ma doświadczenie jako eksperti partner w licznych międzynarodowych i krajowych projektach badawczych. Od wielulat współpracownik Stowarzyszenia „Edukacja dla Przedsiębiorczości” w Krakowie,w ramach projektów obejmujących współpracę nauka – biznes. Członek stowarzyszonyKrajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych (KRAB). Jej doświadczeniezagraniczne obejmuje m.in. kilkuletnią pracę na Uniwersytecie Rolniczym w Atenachw ramach dużych projektów badawczych (Program Ramowy 5 i 6) oraz staże badawczew Instytucie Fraunhofera (Lipsk) i IBM Watson Research Centre (Nowy York), organizowaneprzez NCBR w ramach projektu SIMS (Science Infrastructure ManagementSupport). Naukowo zajmuje się metodami wspomagającymi podejmowanie decyzji.W tym obszarze otrzymała w 2010 r. wyróżnienie za szczególne osiągnięcia naukoweprzyznane przez Komitet Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych Polskiej AkademiiNauk. Obecnie prowadzi projekt badawczy NCN Nr 2011/01/D/HS4/04006: „Czynnikiwpływające na zgodność porównań parami w metodach analitycznego procesuhierarchicznego i sieciowego (AHP/ANP)”. Autorka lub współautorka wielu publikacji, w tym artykułów publikowanych w wysokopunktowanych czasopismach zagranicznych.Współautorka książki pt. AHP - analityczny proces hierarchiczny. Budowa i analizamodeli decyzyjnych krok po kroku, wydanej nakładem wydawnictwa C.H. Beck w 2014 r.

Bibliografia

Audretsch, D., Thurik, R. (2004). A model of Entrepreneurial Economy. The Papers of Entrepreneurschip, Growth and Public Policy. Jena: Max Planck Institute.

Boxwell, R.J. (1994). Benchmarking for Competitive Advantage. New York: McGraw-Hill.

Carree, M.A., Thurik, A.R. (2010). The impact of Entrepreneurship on Economic Growth. W: J.A Zlotan, D.B. Audretsch (red.) (2010). Handbook of Entrepreneurship Research. II ed., New York-Dordrecht- -Heidelberg-London: Springer, 557-594.

Dałkowski, B., Staśto, L., Zalewski, M. (red.) (2009). Polskie Wytyczne Kompetenc ji IPMA. Gdańsk: Stowarzyszenie Project Management Polska.

Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju – Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. (2013). Warszawa: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

Programowanie rozwoju przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny 61 Drucker, P.F. (2002). Myśli przewodnie Druckera. Warszawa: MT Biznes.

Dzimianowicz, W. (2012). Planowanie strategiczne: poradnik dla pracowników administracji publicznej. Warszawa: MRR.

Gawroński, H. (2010). Zarządzanie strategiczne w samorządach lokalnych. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Harmaakorpi, V. (2010). Metoda Platformy Rozwoju Regionalnego jako narzędzie polityki innowacyjnej. Warszawa: PARP.

Henrekson, M., Stenkula, M. (2010). Entrepreneurship and Public Policy. W: J.A Zlotan, D.B. Audretsch (red.) (2010). Handbook of Entrepreneurship Research. II ed., New York-Dordrecht-Heidelberg-London: Springer, 639-660.

Jeżowski, P. (2002). New Public Management – nowy paradygmat zarządzania w sektorze publicznym. W: P. Jeżowski (red.), Zarządzanie w sektorze publicznym – rozwój zrównoważony – metody wyceny. Warszawa: Wydawnictwo SGH.

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010–2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie. (2010). Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Leydesdorff, L. (2006). The Kowledge-Based Economy: Modeled, Measured, Simulated. Boca Raton: Universal Publishers,.

Potoczek, A. (2013). Zarządzanie jednostką terytorialną. Wybrane zagadnienia. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki.

Potoczek, A., Pyrzyk, I. (2013). Administracja i zarządzanie. Perspektywa Społeczna i organizacyjna. Włocławek: Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna.

Prusak, A., Stefanów, P. (2014). AHP – analityczny proces hierarchiczny. Budowa i analiza modeli decyzyjnych krok po kroku. Wyd 1., Warszawa: C.H. Beck.

Saaty, T. (2014). The Neural Network Process, Generalization of the AHP and ANP to Continuous Case of Neural Firing. Pitzburg: RWS Publications.

Saaty, T. (2000). Fundamentals of Decision Making and Priority Theory with the Analytic Hierarchy Process. 2nd ed., Pitzburg: RWS Publications, 527.

Schumpeter, J.A. (1995). Kapitalizm, socjalizm, demokracja. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Skica, T., Strojny, J. (2013). Orientacja projektowa jako systemowe wspieranie kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego. Samorząd Terytorialny, 4, 49-63.

Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Europa 2020. (2010). Bruksela: Komisja Europejska.

Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego. (2013). Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Strategia Rozwoju Kraju 2020. Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne państwo (2012). Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Nowotarskiego. (2014). Nowy Targ: Starostwo Powiatowe.

Strategia Rozwoju Województwa – Podkarpackie 2020. (2013). Rzeszów: Samorząd Województwa Podkarpackiego.

Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki. (2013). Warszawa: Ministerstwo Gospodarki.

Strategia Zintegrowanego i Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gliwice do roku 2020. (2011). Gliwice: Samorząd Miasta.

Strojny, J. (2012). Innowacyjne zarządzanie regionem, powiatem i gminą. Rzeszów: Politechnika Rzeszowska.

Strojny, J. (2013). Orientacja zadaniowa jako systemowe podejście do zarządzania oparte na filozofii zarządzania projektami. W: T. Listwan, Ł. Sułkowski, Ekonomiczne i sprawnościowe problemy zarządzania projektami. Łódź: Społeczna Akademia Nauk, 185-196.

Szewczuk, A., Kogut-Jaworska, M., Zioło, M. (2011). Rozwój lokalny i regionalny. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa. Dz.U. 1998 nr 91, poz. 576.

Ustawa z dnia 5 czerwca 1999 r. o samorządzie powiatowym. Dz.U. 1998 nr 91, poz. 578.

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Dz.U. 1990 nr 16, poz. 95.

Wach, K. (2008) Regionalne otoczenie małych i średnich przedsiębiorstw. Kraków: Wydawnictwo UEK.

Wawrzyniec, R. (2010). Koncepcja governance i jej zastosowanie – od instytucji międzynarodowych do niższych szczebli władzy. Acta Universitatis Lodziensis.

Wodecka-Hyjek, A. (2013). Paradygmat przedsiębiorczości w perspektywie wybranych reprezentantów klasycznej szkoły organizacji i zarządzania. Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae, 2, Kielce: Uniwersytet Jana Kochanowskiego.

Wolcott, R.C, Lippitz, M.J. (2007). The Four Models of Corporate Entrepreneurship. MIT Sloan Management Review, 74-83.

Pobrania

Opublikowane

2015-09-14

Jak cytować

Strojny, J., & Prusak, A. (2015). Programowanie rozwoju przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny. Przedsiębiorczość - Edukacja, 11, 50–63. https://doi.org/10.24917/20833296.11.4

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>