Wielowymiarowa analiza przedsiębiorczości – metodologia, narzędzia i znaczenie dla społeczeństwa informacyjnego

Autor

  • Jacek Strojny Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Katedra Ekonomii
  • Bogusław Stankiewicz Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza Katedra Ekonomii

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.5.10

Słowa kluczowe:

analiza, przedsiębiorczość, metodologia, społeczeństwo informacyjne

Abstrakt

Information Society produce a set of phenomena important to almost all aspects of social andeconomical development. In this article the authors focus on one of these phenomena, knownas the entrepreneurship. The special features of global Information Society create pressure onall of the entities that are forced to entrepreneurial behaviors to survive. That means the entrepreneurshipis becoming one of the most important instruments of competition nowadays.Accordingly the evaluation of this phenomenon is necessary. The authors suggests methodologyand instruments that help to measure this process. They also propose procedures useful fortwo kinds of processes - in scientific research and in strategic analysis as well.

Bibliografia

Adamczyk W., 1996 Przedsiębiorczość. Próba definicji, „Przegląd organizacji”, 9/1996.

Antoszkiewicz D., 2002, Przedsiębiorczość w nowej roli [w:] Przedsiębiorczość i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w XXI wieku, B. Piasecki (red.), Wyd. Uniwersytetu Łodzkiego, Łodź.

Bjerke B., 2004, Kultura a style przywództwa. Zarządzanie w warunkach globalizacji, Oficyna Ekonomiczna, Krakow.

Blaug M., 1995, Metodologia ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Bratnicki M., 2001a, Przedsiębiorczość i dynamika organizacji, „Organizacja i kierowanie”, 2/2001.

Bratnicki, 2001b, Refleksje teoretyka nad przedsiębiorczością i przedsiębiorcami współczesnego biznesu, „Przegląd organizacji”, 5/2001.

Bratnicki M., 2002, Przedsiębiorczość i przedsiębiorcy współczesnych organizacji, Wyd. AE w Katowicach, Katowice.

Bratnicki M., 2003, Mitologia przedsiębiorczości organizacyjnej, „Przegląd organizacji”, 1/2003.

Coulson-Thomas C., 1997, The Future of the Organization. Achieving Excellence trought Business Transformation, Kogan Page, London.

Człowiek – istota społeczna, 2001, E. Aronson (red.), Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

Domachowski W., 1998, Przewodnik po psychologii społecznej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

Drucker P.F., 1989, Managing for Results. Economic Tasks and Risk-taking Decisions, Heinemann Profesional Pub., Oxford.

Drucker P.F., 2002, Myśli przewodnie Druckera, MT Biznes, Warszawa.

Dubrin A.J., 1979, Praktyczna psychologia zarządzania, PWN, Warszawa.

Flejterski S., Wahl P.T., 2003, Ekonomia globalna, Difin, Warszawa.

Francik A., 1994, Przedsiębiorczość a innowacje, „Zeszyty Naukowe” 444/1994, AE w Krakowie.

Francik A., 2003, Sterowanie procesami innowacyjnymi w organizacji, Wyd. AE w Krakowie, Krakow.

Frankfurt-Nachmias Ch., Nachmias D., 2001, Metody badawcze w naukach społecznych, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań.

Golińska-Pieszyńska M., 2003, Przedsiębiorca i przedsiębiorczość – ewolucja pojęć [w:] Przedsiębiorczość w Polsce w perspektywie integracji z Unią Europejską, M. Trocki, K. Krajewski (red.), Instytut Przedsiębiorczości i Samorządności, Warszawa.

Grabowska A., Budohoska W., Kozielecki J., 1995, Procesy percepcji. Myślenie i rozwiązywanie problemów. Podejmowanie decyzji, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

Hall S.C., Lindzey G., Campbell J.B., 2004, Teorie osobowości, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

Hisrich R.D., Peters M.P., 1998, Enterpreneurship: Starting, Developing and Managing a New Venture, Irwin-McGraw-Hill, Chicago.

Hofstede G., 2000, Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, PWE, Warszawa.

Janasz W., 2004, Przedsiębiorczość w świetle uwarunkowań działalności gospodarczej [w:] Innowacje w rozwoju przedsiębiorczości w procesie innowacji, W. Janasz (red.), Difin, Warszawa.

Jeżak J., Popczyk W., Winiecka-Popczyk A., 2004, Przedsiębiorstwo rodzinne. Funkcjonowanie i rozwój, Difin, Warszawa.

Kozielecki J., 2004, Społeczeństwo transgresyjne. Szansa i ryzyka, Wyd. Akademickie „Żak”, Warszawa.

Kożuch B., 2001, Pojęcie i istota przedsiębiorczości [w:] Praktyczne problemy przedsiębiorczości, H. Wnorowski, A. Letkiew (red.), Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.

Kożuch B., 2002, Zachowania przedsiębiorcze małych firm [w:] Przedsiębiorczość i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w XXI wieku, B. Piasecki (red.), Wyd. Uniwersytetu Łodzkiego, Łodź.

Kraśnicka T., 2002, Wokół pojęcia przedsiębiorczości, „Przegląd organizacji”, 6/2002.

Kubiak K., 2003, Przedsiębiorczość, jako warunek konkurencyjności przedsiębiorstw na rynku Unii Europejskiej [w:] Przedsiębiorczość w Polsce w perspektywie integracji z Unią Europejską,M. Trocki, K. Krajewski (red.), Instytut Przedsiębiorczości i Samorządności, Warszawa.

Kuratko D.F., Hodgetts R.M., 1998, Entrepreneurship. A contemporary approach, Dryden Press, Orlando.

Kwiatkowski S., 2002, Perspektywy przedsiębiorczości w XXI wieku, [w:] Przedsiębiorczość i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w XXI wieku, B. Piasecki (red.), Wyd. Uniwersytetu Łodzkiego, Łodź.

Listwan T., 2004, Wpływ potencjału kompetencyjnego menedżerów na jakość kapitału ludzkiego [w:] Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości, M. Juchnowicz (red.), Poltext, Warszawa.

Machaczka J., 1998, Zarządzanie rozwojem organizacji. Czynniki, modele, strategia, diagnoza, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa–Krakow.

Marcinkowski P., 2003, Informacja ekologiczna w zarządzaniu przedsiębiorstwem [w:] Informacja w zarządzaniu procesem zmian, R. Borowiecki, M. Kwieciński (red.), Zakamycze, Krakow.

Martyniak Z., 2000, Podstawy diagnozowania informacji jako produktu i procesu [w:] Zarządzanie informacją i komunikacją, Z. Martyniak (red.), Wyd. AE w Krakowie, Krakow.

Nogalski B., Śniadecki J., 2001, Umiejętności menedżerskie w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Oficyna Wyd. Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz.

Pacholski M., Słaboń A., 1997, Słownik pojęć socjologicznych, AE w Krakowie, Krakow.

Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, 1999, J. Lichtarski (red.), Wyd. AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.

Robbins S.P., Coulter M., 2004, Management, Prentice-Hall, Upper Saddle River.

Sassen S., 2007, Globalizacja. Eseje o nowej mobilności ludzi i pieniędzy, Wyd. UJ, Krakow.

Schumpeter J.A., 1995, Kapitalizm, socjalizm, demokracja, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

Sexton D.L., Smilor R.W., 1986, The Art and Science of Entrepreneurship, Ballinger Pub.Comp., Cambridge.

Siek S., 1986, Struktura osobowości, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa.

Sienkiewicz Ł., 2004, System zarządzania zasobami ludzkimi w oparciu o kompetencje jako narzędzie kształtowania przedsiębiorczych zachowań pracowników [w:] Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości, M. Juchnowicz (red.), Poltext, Warszawa.

Small business and Entrepreneurship, 1989, P. Burns, J. Dewhurst (red.), Macmillan, London.

Społeczeństwo informacyjne, 2008, J. Papińska-Kacperek (red.), Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

Strojny J., 2006a, Przedsiębiorczość w badaniach empirycznych Instytutu Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie [w:] Rola przedsiębiorczości w podnoszeniu konkurencyjności społeczeństwa i gospodarki, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), Wyd. Nowa Era, Warszawa.

Strojny J., 2006b, Wielowymiarowość związku między przedsiębiorczością jako cechą osobowości przedsiębiorcy a działaniem małej i średniej firmy, AE w Krakowie, maszynopis pracy doktorskiej.

Strojny J., 2008, Przedsiębiorczość – nauka, tożsamość, edukacja [w:] Dylematy kształcenia w uczelniach wyższych, K. Rajchel, G. Lew, A. Szydełko, Politechnika Rzeszowska, Rzeszow.

Szymański W, 2001, Globalizacja i wyzwania globalne, Difin, Warszawa.

Targalski J., 2003, Przedsiębiorczość i zarządzanie, C.H.Beck, Warszawa.

Tillmann K.J., 2006, Teorie socjalizacji, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

Weber M., 2002, Gospodarka i społeczeństwo, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

Zaleśkiewicz T., 2004, Przedsiębiorczość i podejmowanie ryzyka [w:] Psychologia ekonomiczna, T. Tyszka (red.), Gdańskie Wyd. Psychologiczne, Gdańsk.

Pobrania

Opublikowane

2009-01-01

Jak cytować

Strojny, J., & Stankiewicz, B. (2009). Wielowymiarowa analiza przedsiębiorczości – metodologia, narzędzia i znaczenie dla społeczeństwa informacyjnego. Przedsiębiorczość - Edukacja, 5, 117–132. https://doi.org/10.24917/20833296.5.10

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>