Informacje dla autorów

W czasopiśmie Przedsiębiorczość - Edukacja drukowane są tylko oryginalne, niepublikowane wcześniej artykuły naukowe, które mieszczą się w zakresie tematycznym czasopisma. Zgłaszany do publikacji artykuł należy przygotować zgodnie z wytycznymi dla autorów. Przed zgłoszeniem artykułu należy zapoznać się także z zasadami etycznymi i procedurą recenzji

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Autora/Autorów

Na podstawie art. 13 (lub/i) 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L.2016.119.1 z dnia 04.05.2016 r.
– dalej: RODO lub Rozporządzenie), informujemy, że:

1. Administrator Danych Osobowych:

Administratorem Danych Osobowych Autora/Autorów/Recenzentów jest Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
(adres: ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, strona internetowa: www.uken.krakow.pl). Z Administratorem Danych Osobowych można kontaktować się poprzez adres e-mail: info@uken.krakow.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny wskazany w zdaniu pierwszym.

2. Inspektor Ochrony Danych:

Autor/Autorzy/Recenzenci mogą skontaktować się z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych w sprawach dotyczących: przetwarzania danych osobowych, korzystania z praw dotyczących przetwarzania danych osobowych, pisząc na adres elektroniczny iod@up.krakow.pl, lub adres Administratora Danych, wskazany w pkt I.

3. Cele przetwarzania danych osobowych:

Uczelnia przetwarza dane osobowe w celu przygotowania i realizacji umowy wydawniczej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenia (UE), a w szczególności:

  • reakcji na informacje przesłane do Wydawnictwa z wykorzystaniem formularza kontaktowego/e-maila,
  • realizacji procesu wydawniczego związanego z opublikowaniem dzieła Autora/Autorów,
  • opublikowania imienia, nazwiska, stopnia lub tytułu naukowego oraz afiliacji Autora/Autorów,
  • udostępniania danych innym podmiotom związanym z procesem wydawniczym, do baz danych i innych portali informacyjnych, promocyjnych, naukowych,
  • wysyłki autorskich numerów drukowanych dzieła.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem wykonania umowy, zamówienia, opublikowania dzieła Pani/Pana autorstwa/współautorstwa lub gdzie Pani/Pan występowała/ł w charakterze Recenzenta/Redaktora/Członka Rady Redakcyjnej. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa publikacji lub akceptacji artykułu/recenzji przez Wydawnictwo.

4. Odbiorcy danych osobowych:

Zebrane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom i organom publicznym uprawnionym do przetwarzania danych
osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe
na zlecenie administratora w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania.

5. Okres przechowywania danych osobowych Autora/Autorów:

Dane osobowe zebrane na podstawie art. 6 ust 1 lit. b) Rozporządzenia (UE), tj.  będą przetwarzane maksymalnie przez okres 50 lat licząc od daty podpisania umowy.

6. Prawa osób, których dane dotyczą:

Autor/Autorzy mają prawo do:

  • dostępu do swoich danych (informacji o przetwarzanych przez Administratora Danych), w tym uzyskania kopii danych. Prawo będzie realizowane w zakresie technicznie i prawnie możliwym,
  • sprostowania (poprawiania danych, gdy są niezgodne z stanem rzeczywistym),
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach przewidzianych prawem.

Zebrane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

7. Instytucja nadzorcza w zakresie danych osobowych:

Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Autor/Autorzy, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, ma prawo wniesienia skargi do ww. organu nadzorczego.