Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
 • Wstęp wprowadzający w poruszaną tematykę i zawierający sprecyzowany cel artykułu
 • Zakończenie w formie podsumowania lub wniosków z dyskusją wyników
 • Streszczenie artykułu w języku polskim i angielskim, słowa kluczowe
 • Tekst artykułu oraz literatura sformatowane zgodnie z wytycznymi dla autorów
 • Informacje o autorze: tytuł/stopień naukowy, afiliacja, adres e-mail, nr telefonu, adres do korespondencji
 • Opisowa notka biograficzna o autorze w języku polskim i angielskim
 • Artykuł został przygotowany w dwóch plikach: pełnej dla redakcji (z nazwiskiem autora) i zanonimizowanej dla recenzentów (bez ujawniania danych autora w żadnym miejscu tekstu)
 • Autor zapoznał się z informacją odnośnie zasad etycznych publikowania i potwierdza, że artykuł nie był publikowany w innym czasopiśmie

Wytyczne dla autorów

Czasopismo wydawane jest od 2005 roku przez Zakład, następnie Katedrę Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, obecnie Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji Uniwersytetu Komiji Edukacji Narodowej  w Krakowie przy współpracy z Komisją Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego.

W kolejnych numerach czasopisma Przedsiębiorczość - Edukacja ukazują się artykuły, które są przede wszystkim efektem prezentacji wyników prac badawczych i wymiany poglądów podczas - odbywających się od 2004 r. w Krakowie - konferencji naukowych poświęconych problematyce przedsiębiorczości i organizowanych od 2008 r. zjazdów nauczycieli przedsiębiorczości.

W czasopiśmie Przedsiębiorczość - Edukacja drukowane są tylko oryginalne, niepublikowane wcześniej artykuły naukowe nawiązujące bezpośrednio do tematyki danego tomu prac.

Zgodnie z obowiązującą punktacją, zamieszczoną w Komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu czasopism naukowych z dnia 5 stycznia 2024 r., za publikację w czasopiśmie Przedsiębiorczość - Edukacja przyznawane jest 40 punktów.

Zapraszamy do nadsyłania pełnych tekstów artykułów w postaci elektronicznej (w programie Word lub formacie *.rtf,) w języku polskim lub angielskim sformatowanych zgodnie z podanymi wymogami.  W przypadku tekstów w języku polskim konieczne jest dołączenie także tytułu w języku angielskim oraz abstraktu (1000-1500 znaków), słów kluczowych (4-7) i notki biograficznej o autorze (300-1000 znaków) zarówno w języku polskim jak i angielskim. W przypadku artykułów w języku angielskim należy dołączyć abstrakt (1000-1500 znaków), słowa kluczowe (4-7) i notkę biograficzną o autorze (300-1000 znaków). Preferowana długość artykułu 10-20 standardowych stron, tj. 18000 – 36000 znaków (ze spacjami). Po wydrukowaniu każdy z autorów otrzymuje po 1 egzemplarzu autorskim publikacji.

Zwracamy szczególną uwagę na jasne określenie przedmiotu i celów artykułów, na zastosowanie odpowiednich metod badawczych oraz na konieczność nawiązania do dorobku naukowego z podejmowanej problematyki.

Podstawowe dane o formatowaniu tekstu artykułu do publikacji:

 • format strony A4 (marginesy: górny 2 cm, dolny 2 cm, lewy 1,5 cm, prawy 3,5 cm);
 • czcionka standardowa: Times New Roman 12 pkt;
 • formatowanie akapitu: odstępy między wierszami - 1,5 wiersza, tekst wyjustowany (do lewej i prawej);
 • ryciny, tabele, wykresy powinny być czarno-białe (lub stopnie szarości) i powinny znajdować się w oddzielnych plikach;
 • długość tekstu: od 10 do 20 stron (przy założeniu, że 1 strona zawiera około 1800 znaków ze spacjami) wraz z tytułem, abstraktem, słowami kluczowymi i notką biograficzną o autorze w języku angielskim (w przypadku artykułów po polsku także w języku polskim), sformatowanych wg niniejszych wymagań (razem z grafiką, tabelkami itp.)

Procedura przyjmowania tekstów do druku:

 1. przesłanie przez Autora tekstu do druku (sformatowanego zgodnie z podanymi wymogami) mailem na podany adres lub poprzez elektroniczny system przyjmowania artykułów na stronie internetowej czasopisma,
 2. sprawdzenie przez Sekretarza Redakcji czy przesłany tekst spełnia wymogi formalne (zgodność z profilem czasopisma i problematyką najbliższych tomów, odpowiednie formatowanie itp.) i ewentualne odesłanie tekstu do poprawy,
 3. potwierdzenie przez Sekretarza Redakcji przyjęcia tekstu do dalszej procedury,
 4. wstępna kwalifikacja tekstu pod względem merytorycznym przez Redaktora Naczelnego lub Zastępcę Redaktora Naczelnego i redaktora tematycznego tomu, ewentualne zawiadomienie o nieprzyjęciu tekstu bądź odesłaniu do korekty lub koniecznego uzupełnienia; w przypadku wątpliwości Redaktor Naczelny lub Zastępca bądź redaktor tematyczny tomu mogą skierować tekst do opinii członka Rady Programowej lub innego specjalisty z zakresu podejmowanej problematyki w artykule,
 5. przesłanie artykułu do dwóch recenzentów w systemie „double-blind review”; w przypadku znacznej interdyscyplinarności  podejmowanej problematyki lub rozbieżnych opinii recenzentów tekst może być przesłany do trzeciego recenzenta,
 6. zawiadomienie Autora przez Sekretarza Redakcji o nadejściu recenzji wraz z przesłaniem tekstów recenzji, ewentualnie także uwag Redaktora Naczelnego lub Zastępcy Redaktora Naczelnego bądź redaktora statystycznego oraz redaktora tematycznego tomu i wskazaniem terminu nadesłania poprawionego tekstu,
 7. przesłanie przez Autora poprawionego tekstu (w przypadku nie zgadzania się z uwagami w recenzji wraz ze stanowiskiem Autora w tej sprawie) wraz z oświadczeniem dotyczącym praw autorskich,
 8. akceptacja tekstu do druku i zawiadomienie Autora przez Sekretarza Redakcji o przyjęciu tekstu po recenzjach do druku (w przypadku wątpliwości co do korekty tekstu zgodnie z uwagami recenzentów bądź redaktorów, skierowanie do ponownej recenzji lub zwrot do ponownej korekty),
 9. korekta językowa i skład artykułu, w razie konieczności kontakt z Autorem w sprawie wątpliwości co do sformułowań zawartych w tekście bądź rozwiązań graficznych,
 10. w przypadku większych zmian redakcyjnych w tekście artykułu, przesłanie artykułu do Autora po składzie do autoryzacji, z wyznaczeniem krótkiego terminu na odpowiedź,
 11. zawiadomienie o wydrukowaniu artykułu i przesłanie egzemplarza autorskiego,
 12. zamieszczenie wersji elektronicznej artykułu w archiwum na stronie internetowej czasopisma (po wyczerpaniu się całości lub części nakładu).

Publikacja artykułu dla zarejestrowanych uczestników konferencji z zakresu przedsiębiorczości, organizowanych w Krakowie przez Katedrę Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej IG UP (http://przedsiebiorczosc.up.krakow.pl/) w roku poprzedzającym wydanie danego tomu, jest priorytetowa. W pozostałych przypadkach autorów prosimy o kontakt z redakcją w sprawie możliwości publikacji w bieżącym tomie.

Szczegółowe wskazówki dla autorów: docpdf

Oświadczenie o konflikcie interesów i wkładzie w powstanie publikacji: docpdf

Oświadczenie o źródłach finansowania: docpdf

Oświadczenie autora o prawach autorskich: docpdf

Umowa wydawnicza: docpdf

Formularz recenzji: docpdf