O czasopiśmie

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Zakres tematyczny czasopisma obejmuje problematykę szeroko rozumianej przedsiębiorczości, w szczególności dotyczącą jej znaczenia w rozwoju różnej skali układów przestrzennych (lokalnych, regionalnych, krajowych – szczególnie państw Europy Środkowej i Wschodniej, europejskich i światowych) oraz roli przedsiębiorczości w funkcjonowaniu instytucji i przedsiębiorstw reprezentujących różne działy gospodarki. Zapraszamy także autorów podejmujących badania z zakresu uwarunkowań rozwoju działalności gospodarczej. Rozważania dotyczące zarysowanej problematyki staramy się adaptować do celów dydaktycznych w zakresie doskonalenia treści i metod nauczania przedsiębiorczości w powiązaniu z treściami pokrewnych przedmiotów. Dlatego szczególnie zachęcamy do składania tekstów odnoszących się do problematyki kształtowania postaw przedsiębiorczych człowieka i  edukacji w zakresie przedsiębiorczości na wszystkich poziomach – od przedszkola, przez szkoły podstawowe i średnie, do szkolnictwa wyższego oraz kształcenia ustawicznego. Jesteśmy także otwarci na prezentację doświadczeń dydaktycznych środowiska nauczycielskiego zainteresowanego zagadnieniami przedsiębiorczości oraz jej miejsca w systemie oświaty.
W czasopiśmie prezentowane są również prace typu case study odnoszące się do funkcjonowania wybranych przedsiębiorstw, specjalnych stref ekonomicznych, centrów gospodarczych oraz roli wybranych działów przemysłu i usług w rozwoju rożnej skali układów przestrzennych Polski i świata, ze szczególnym uwzględnieniem krajów Europy Środkowej i Wschodniej oraz tzw. rynków wschodzących (emerging markets).

Zapraszamy do składania artykułów!