Proces recenzji

Do publikacji będą kwalifikowane jedynie artykuły oryginalne (nie drukowane w innym czasopiśmie lub jako rozdział w monografii), prezentujące najnowsze wyniki badań i nie będące kompilacją opracowań już istniejących. Pierwszym etapem procedury recenzowania jest opinia Redaktora Naczelnego (lub wskazanego przez niego członka Rady Redakcyjnej), który podejmuje wstępną decyzję o dopuszczeniu artykułu do dalszej procedury recenzji lub odrzuceniu, o czym informują niezwłocznie autora. W przypadkach niejednoznacznych ich decyzja jest konsultowana ze specjalizującym się w danej problematyce członkiem Rady Redakcyjnej. Następnie, do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki autora. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy. Recenzje są opracowywane w systemie „double-blind review process”, w którym recenzenci i autorzy nie znają swoich tożsamości. Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem, co do dopuszczenia artykułu do publikacji bez zastrzeżeń, dopuszczenia pod warunkiem wprowadzenia określonych zmian lub jego odrzucenia.

Artykuł kwalifikuje się do publikacji bez zmian tylko w przypadku, gdy co najmniej 7 z 13 kryteriów było ocenionych pozytywnie oraz żadne z kryteriów nie zostało ocenione negatywnie. Artykuł nie kwalifikuje się do publikacji obligatoryjnie w przypadku, gdy co najmniej 7 kryteriów było ocenionych negatywnie. W pozostałych przypadkach recenzent kwalifikuje artykuł do korekty.

Oprócz wniosków recenzentów, autor może otrzymać dodatkowe uwagi i sugestie zmian od Redaktora Naczelnego (lub wskazanego przez niego członka Rady Redakcyjnej), redaktora tematycznego tomu lub redaktora statystycznego w przypadku zastosowania w pracy metod statystycznych. Prace złożone do druku podlegają również redakcji językowej.

Obowiązki recenzentów i autorów są przedstawione w zakładce: Zasady etyczne publikowania oraz polityka przeciwdziałania nadużyciom.

Formularz opinii i recenzji wewnętrznej (wymaga zalogowania): doc, pdf

Formularz recenzji (wymaga zalogowania): docpdf

Formularz ponownej recenzji (wymaga zalogowania): doc, pdf