Przedsiębiorczość Polski Wschodniej – ocena potencjału rozwojowego z wykorzystaniem analizy porównawczej

Autor

  • Jacek Strojny Politechnika Rzeszowska
  • Michał Kościółek Politechnika Rzeszowska

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.11.5

Słowa kluczowe:

benchmarking, Polska Wschodnia, potencjał rozwojowy, przedsiębiorczość

Abstrakt

Wciąż zmieniające się warunki funkcjonowania systemów gospodarczych zwiększają presję na skuteczne zarządzanie procesem ich rozwoju. Dotyczy to zarówno poziomu operacyjnego, jak i strategicznego. Nie można zapominać, że podstawą każdego podejmowania decyzji jest dostęp do odpowiednio przygotowanej informacji zarządczej, pozwalającej na prawidłowe wyznaczenie celóworaz ocenę stopnia ich realizacji. Celem artykułu jest przedstawienie modelowego opisu przedsiębiorczości,jako jednego z wymiarów analizy strategicznej, odnoszącego się do potencjału systemu gospodarczego. W tekście opisano konstrukcję modelu oraz zależności między jego poszczególnymielementami. Przedstawiono także przykład analizy przedsiębiorczości, porównując regiony Polski Wschodniej. Postawiono tutaj następujące pytanie badawcze: Który region Polski Wschodniej charakteryzuje się najwyższym potencjałem przedsiębiorczym?. Wskazany wyżej wymiar opisano w artykule z perspektywy bardziej złożonego układu elementów potencjału rozwojowego, obejmujących potencjał gospodarki, społeczeństwa i środowiska. Zaproponowano sposób pomiaru poziomu przedsiębiorczości za pomocą wybranych mierników opartychna statystyce GUS. Użyto ich do oceny porównawczej, a więc z wykorzystaniem idei benchmarkingu.Dzięki temu możliwe jest określenie, na ile dany wymiar stanowi mocną bądź słabą stronę wskazanego systemu. Analizę przeprowadzono na przykładzie województw należących do tzw. Polski Wschodniej. Obszar ten charakteryzuje się peryferyjnością terytorialną oraz rozwojową. Dzięki temu stanowi ciekawyprzykład do analiz procesów rozwojowych. Sytuację województw przedstawiono na tle pozostałych regionów w kraju. Szczególną uwagę zwrócono jednak na ich sytuację w kontekście potencjału województw: mazowieckiego, małopolskiego i pomorskiego. Są to regiony, w których funkcjonujądość prężne układy metropolitalne, znacząco oddziałujące na mobilne elementy potencjału Polski Wschodniej, w szczególności na kapitał ludzki oraz inwestycyjny.

Biogramy autorów

Jacek Strojny - Politechnika Rzeszowska

Jacek Strojny, dr, adiunkt, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.Ekonomista, doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunktw Katedrze Ekonomii Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej, Pełnomocnikdziekana ds. projektów rozwojowych i komercjalizacji badań. Specjalizuje sięw problematyce implementacji metod i technik zarządzania w przedsiębiorstwachoraz jednostkach administracji publicznej, zarówno na poziomie zarządzania strategicznego,jak i operacyjnego. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji dotyczącychprzedsiębiorczości i innowacji, rozwoju regionalnego i lokalnego oraz zarządzaniaprojektami. Koordynował projekty wdrożenia innowacyjnych systemów zarządzaniaw kilkudziesięciu przedsiębiorstwach i samorządach. Jest także autorem strategiirozwoju lokalnego na poziomie gminnym i powiatowym.

Michał Kościółek - Politechnika Rzeszowska

Michał Kościółek, mgr, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.Studia wyższe ukończył w 2012 r. na Wydziale Ekonomii i Stosunków MiędzynarodowychUniwersytetu Ekonomicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.Działalność naukową i dydaktyczną rozpoczął w 2013 r. na Politechnice Rzeszowskiejjako asystent w Katedrze Ekonomii, kierowanej przez dr. hab. Stanisława Gędka,prof. PRz. Główne zainteresowania badawcze autora to przede wszystkim makroekonomia,funkcjonowanie rynku pracy oraz analiza rynków lokalnych i regionalnych.

Bibliografia

Aghion, Ph., Howitt, P. (1998). Endogenous Growth Theory. Massachusetts Institute of Technology.

Annoni, P., Dijkastra, L. (2013). EU Regional Competitiveness Index. Luxembourg: European Union.

Bański, J., Pantyley, V. (2013). Warunki życia we wschodniej Polsce według regionów i kategorii jednostek osadniczych. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. 34, 107-123.

Burchard-Dziubińska, M. (2007). Ekologiczne determinanty rozwoju gospodarczego. W: R. Piasecki (red.), Ekonomia rozwoju. Warszawa: PWE

Chądzyński, J., Nowakowska, A., Przygodzki, Z. (2007). Region i jego rozwój w warunkach globalizacji. CeDeWu. PL Wydawnictwa Fachowe.

Churski, P. (2004). Rozwój regionalny w warunkach transformacji gospodarczej i integracji europejskiej. W: S. Ciok, D. Ilnicki (red.). Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych.

Regionalny wymiar integracji europejskiej. t. VIII/1, Wrocława: Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 31-45.

Czapiński J., Panek, T. (red.). (2011). Diagnoza społeczna 2011. Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego.

Czupiała, J. (1994). Ekonomika innowacji. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.

Gieryszewska, G., Romanowska, M. (1998). Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Gorzelak, G. (2007). Strategiczne kierunki rozwoju Polski Wschodniej. W: Warunki rozwoju Polski Wschodniej w perspektywie 2020. Warszawa: MRR.

Keeley, B. (2007). Human capital. How what you know shapes your life. OECD.

Kurek, S. (2010). Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej w świetle wybranych mierników. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 16, 87-104.

Malizia, E.E., Feser, E.J. (1999). Understanding Local Economic Development. Center for Urban Policy Research.

McCann, Ph., Ortega-Argilés, R. (2013). Smart specialization, regional growth and applications to European union cohesion policy. Regional Studies ahead-of-print, 1-12.

Miszczuk, A., Smętkowski, M., Płoszaj, A., Celińska-Janowicz, D. (2011). Aktualne problemy demograficzne Polski Wschodniej. W: Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów problemowych. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 96-105.

Pickton, D.W., Wright, S. (1998). What’s swot in strategic analysis?. Strategic change, 7, 101-109.

Porter, M.E. (2011). Competitive advantage of nations: creating and sustaining superior performance. Simon and Schuster.

Prusak, A., Stefanow, P. (2014). AHP – analityczny proces hierarchiczny. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Romer, P.M. (1994). The origins of endogenous growth. The journal of economic perspectives, 3-22.

Rusu, M. (2013). Smart specialization a possible solution to the new global challenges. Procedia Economics and Finance, 6, 128-136.

Saaty, T.L. (1990). How to make a decision: the analytic hierarchy process. European journal of operational research, 48(1), 9-26.

Sextona, D.L., Smilora, R.W. (red.). (1986). The Art and Science of Entrepreneurship. Cambridge: Ballinger Pub. Comp.

Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020. (2008). Rada Ministrów.

Strojny, J. (2012). Innowacyjne zarządzanie regionem, powiatem i gminą. Rzeszów: Politechnika Rzeszowska.

Pobrania

Opublikowane

2015-09-15

Jak cytować

Strojny, J., & Kościółek, M. (2015). Przedsiębiorczość Polski Wschodniej – ocena potencjału rozwojowego z wykorzystaniem analizy porównawczej. Przedsiębiorczość - Edukacja, 11, 64–81. https://doi.org/10.24917/20833296.11.5

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>