Ocena nauczania podstaw przedsiębiorczości przez uczniów liceum ogólnokształcącego

Autor

  • Kamila Ziółkowska-Weiss Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowejw Krakowie Instytut Geografii Zakład Turystyki i Badań Regionalnych

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.12.34

Słowa kluczowe:

edukacja, gospodarka rynkowa, nauka, przedsiębiorczość, szkoła

Abstrakt

Przedmiot podstawy przedsiębiorczości pomaga zrozumieć młodemu człowiekowi mechanizmy funkcjonowania gospodarki rynkowej, przygotowuje do planowania przyszłej kariery zawodowej, kształtuje kompetencje sprawnego komunikowania się, a także przygotowuje do planowania i realizacji przedsięwzięć w otaczającym go środowisku. Niniejszy artykuł ma na celu ukazanie poglądów młodzieży dotyczących spraw związanych z realizacją przedmiotu podstawy przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych. W pracy zostaną przedstawione wyniki badań, które zostały przeprowadzone w maju 2015 r. wśród uczniów andrychowskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie. Badania podjęto, aby dokonać analizy realizacji celów, zadań oraz treści kształcenia przedmiotu podstawy przedsiębiorczości. Celem badań było zapoznanie się z opinią uczniów na temat tego, które zagadnienia według nich są najbardziej przydatne w życiu dorosłym oraz które zagadnienia i treści najbardziej ich interesują. Badania te stanowią kontynuację badań przeprowadzonych przez autorkę w 2013 r. wśród uczniów klas trzecich oraz pierwszych andrychowskiego liceum. Celem artykułu jest ukazanie opinii tych samych uczniów po upływie dwóch lat od pierwszego badania oraz próba odpowiedzi na pytanie − co zmieniło się w ich opinii i jak zapatrują się oni na kwestie związane z realizacją przedmiotu podstawy przedsiębiorczości.

Biogram autora

Kamila Ziółkowska-Weiss - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowejw Krakowie Instytut Geografii Zakład Turystyki i Badań Regionalnych

Kamila Ziółkowska-Weiss, dr, absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz geografii na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Ukończyła podyplomowe studia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie na kierunku zarządzanie turystyką międzynarodową. Od 2012 r. pracownik naukowy na stanowisku asystent w Zakładzie Turystyki i Badań Regionalnych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Czynny pilot wycieczek. Autorka kilku publikacji naukowych. Główne zainteresowania naukowe to turystyka kulturowa, mniejszości narodowe i grupy etniczne w Małopolsce oraz Polonia w USA.

Bibliografia

Dorocki, S., Kilar, W., Rachwał, T. (2011). Założenia i cele Projektu „Krok w przedsiębiorczość” dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych. Przedsiębiorczość – Edukacja, 7, 308–320.

Kuklińska, K., Moranowski, P. (2009; 2015, 10 września). Przedmiot podstawy przedsiębiorczości oczami nauczycieli i uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Raport z badań. Pozyskane z: www.file/C:Users/nicon/Dowlands/Raport%20badan.pdf

Makieła, Z., Rachwał, T. (2012). Krok w przedsiębiorczość. Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadgimnazjalnych. Warszawa: wydawnictwo Nowa Era.

Osuch, E., Osuch, W. (2005). Przedmiot podstawy przedsiębiorczości w opinii uczniów i rodziców na przykładzie wybranych krakowskich szkół. Przedsiębiorczość – Edukacja, 1, 195–202.

Osuch, W. (2010). Kompetencje przedmiotowe i dydaktyczne nauczycieli geografii oraz studentów geografii – kandydatów na nauczycieli. Prace Monograficzne, 570. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.

Osuch, W. (2011). Kompetencje w zakresie komunikacji interpersonalnej w dobie postępujących procesów globalizacji. Przedsiębiorczość – Edukacja, 7, 333–346.

Osuch, W. (2012). Podstawy przedsiębiorczości w opinii uczniów krakowskich liceów − szanse i oczekiwania. Przedsiębiorczość – Edukacja, 8, 37–47.

Rachwał, T. (2009). Ocena projektu zmian podstawy programowej podstaw przedsiębiorczości. Przedsiębiorczość – Edukacja, 5, 349–372.

Rachwał, T., Kilar, W., Kudełko, J., Tracz, M., Wach, K. (2008). Projekt podstawy programowej podstaw przedsiębiorczości w zakresie rozszerzonym dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Przedsiębiorczość − Edukacja, 4, 312−324.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U.z 2002 r. Nr 51, poz. 458).

Tracz, M. (2005). O niektórych kryteriach doboru treści nauczania do podstawy programowej i programu nauczania z podstaw przedsiębiorczości. Przedsiębiorczość – Edukacja, 1, 207–211.

Tracz, M. (2006). Rola i znaczenie podstaw przedsiębiorczości w kształceniu ogólnym. Przedsiębiorczość – Edukacja, 2, 222–225.

Tracz, M. (2015). Przedmiot podstawy przedsiębiorczości w opinii uczniów i nauczycieli – studium porównawcze. Przedsiębiorczość – Edukacja, 11, 391–400.

Tracz, M., Rachwał, T. (2007). Przedmiot podstawy przedsiębiorczości – założenia realizacji a przygotowanie nauczycieli. Przedsiębiorczość – Edukacja, 3, 286–296.

Wach, K. (2013). Edukacja na rzecz przedsiębiorczości wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjno-gospodarczych. Przedsiębiorczość − Edukacja, 9, 246−256.

Ziołkowska-Weiss, K. (2014). Problematyka podstaw przedsiębiorczości w opinii uczniów szkoły ponadgimnazjalnej. Przydatność w życiu czy konieczność nauki? Przedsiębiorczość – Edukacja, 10, 366–376.

Pobrania

Opublikowane

2016-10-02

Jak cytować

Ziółkowska-Weiss, K. (2016). Ocena nauczania podstaw przedsiębiorczości przez uczniów liceum ogólnokształcącego. Przedsiębiorczość - Edukacja, 12, 457–470. https://doi.org/10.24917/20833296.12.34

Inne teksty tego samego autora