Problematyka podstaw przedsiębiorczości w opinii uczniów szkoły ponadgimnazjalnej. Przydatność w życiu czy konieczność nauki?

Autor

  • Kamila Ziółkowska-Weiss Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Turystyki i Badań Regionalnych

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.10.28

Słowa kluczowe:

gospodarka rynkowa, przedsiębiorczość, reforma szkolna, szkoła, życie społeczno-gospodarcze

Abstrakt

Przedmiot podstawy przedsiębiorczości pomaga zrozumieć młodemu człowiekowi mechanizmy funkcjonowania gospodarki rynkowej, przygotowuje do planowania przyszłej kariery zawodowej,kształtuje kompetencje sprawnego komunikowania się, a także przygotowuje do planowania i realizacji przedsięwzięć w otaczającym go środowisku. Niniejszy artykuł ma na celu ukazanie poglądów młodzieży dotyczących kilku spraw związanych z realizacją przedmiotu podstawy przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych. W artykulezostaną przedstawione wyniki badań, które zostały przeprowadzone w marcu 2013 r. nauczniach klas trzecich oraz pierwszych w Liceum Ogólnokształcącym w Andrychowie. Badania podjęto, aby dokonać analizy realizacji celów, zadań oraz treści kształcenia przedmiotu podstawy przedsiębiorczości. Głównym celem badań było zapoznanie się z opinią uczniów, które zagadnienia- według nich - są najbardziej przydatne w życiu dorosłym oraz które zagadnienia i treścinajbardziej ich interesują. Analiza ankiet ukazała, jak bardzo różnią się zainteresowania i oczekiwania uczniów klas pierwszych i trzecich. Uczniowie odpowiadali m.in. na pytania, czy treści przekazywane na lekcjach podstaw przedsiębiorczości pomagają im w przygotowaniu się do dalszego życia społecznego i gospodarczego oraz którym zagadnieniom na lekcjach poświęcono, według uczniów, za dużo czasu, a którym - za mało.

Biogram autora

Kamila Ziółkowska-Weiss - Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Turystyki i Badań Regionalnych

Kamila Ziółkowska-Weiss, mgr, absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz geografiina Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowejw Krakowie. Ukończyła podyplomowe studia na Uniwersytecie Ekonomicznymw Krakowie na kierunku zarządzanie turystyką międzynarodową. Od2011 r. doktorantka na Uniwersytecie Pedagogicznym na kierunku geografia.Od 2012 r. pracownik naukowy na stanowisku asystenta w Zakładzie Turystykii Badań Regionalnych Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Czynny pilot wycieczek. Autorka kilkupublikacji naukowych. Główne zainteresowania naukowe autorki to turystykakulturowa oraz mniejszości narodowe i grupy etniczne w Małopolsce.

Bibliografia

Dorocki, S., Kilar, W., Rachwał, T. (2011). Założenia i cele Projektu „Krok w przedsiębiorczość” dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych. Przedsiębiorczość – Edukacja, 7, 308-320.

Kurek, S., Rachwał, T. (2010). Założenia i wstępne wyniki europejskiego projektu badawczego FIFOBI w zakresie kształtowania kompetencji uczniów gimnazjum do prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorczość – Edukacja, 6, 472-485.

Kurek, S., Rachwał, T., Szubert, M. (2012). Kształtowanie kompetencji biznesowych uczniów gimnazjum w świetle opinii nauczycieli na podstawie wyników badań prowadzonych w ramach europejskiego projektu FIFOBI. Przedsiębiorczość – Edukacja, 8, 24-36.

Makieła, Z., Rachwał, T. (2012). Krok w przedsiębiorczość. Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadgimnazjalnych. Warszawa: wydawnictwo Nowa Era.

Osuch, E., Osuch, W. (2005). Przedmiot podstawy przedsiębiorczości w opinii uczniów i rodziców na przykładzie wybranych krakowskich szkół. Przedsiębiorczość – Edukacja, 1, 195-202.

Osuch, W. (2010). Kompetencje przedmiotowe i dydaktyczne nauczycieli geografii oraz studentów geografii – kandydatów na nauczycieli. Prace Monograficzne, 570, 304.

Osuch, W. (2011). Kompetencje w zakresie komunikacji interpersonalnej w dobie postępujących procesów globalizacji. Przedsiębiorczość – Edukacja, 7, 333-346.

Osuch, W. (2012). Podstawy przedsiębiorczości w opinii uczniów krakowskich liceów – szanse i oczekiwania. Przedsiębiorczość – Edukacja, 8, 37-47.

Rachwał, T. (2009). Ocena projektu zmian podstawy programowej podstaw przedsiębiorczości. Przedsiębiorczość – Edukacja, 5, 349-372.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2002 Nr 51, poz. 458).

Pobrania

Opublikowane

2014-12-19

Jak cytować

Ziółkowska-Weiss, K. (2014). Problematyka podstaw przedsiębiorczości w opinii uczniów szkoły ponadgimnazjalnej. Przydatność w życiu czy konieczność nauki?. Przedsiębiorczość - Edukacja, 10, 366–377. https://doi.org/10.24917/20833296.10.28

Inne teksty tego samego autora