Charakterystyka turystyki miejskiej wśród studentów krajów Grupy Wyszehradzkiej

Autor

  • Kamila Ziółkowska-Weiss Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Instytut Geografii Zakład Turystyki i Badań Regionalnych
  • Michał Żemła Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Instytut Geografii Zakład Turystyki i Badań Regionalnych

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.14.26

Słowa kluczowe:

city break, kraje Grupy Wyszehradzkiej, studenci, turystyka, turystyka miejska

Abstrakt

Obecnie coraz większą rolę w wyjazdach turystycznych odgrywają wyjazdy krótkie, trwające kilka dni. Wpisanie się w ten trend jest jednym z najbardziej oczywistych kierunków współpracy pomiędzy krajami Grupy Wyszehradzkiej (V4), którą tworzą cztery kraje: Polska, Republika Czeska, Słowacja oraz Węgry. Turystyka , a turystyka pomiędzy nimi w szczególności ma szansę stać się widocznym elementem statystyk wyjazdów i przyjazdów zagranicznych w każdym z czterech krajów. Miasta od wieków przyciągały turystów, oferując im zakwaterowanie, wyżywienie, rozrywkę i inne atrakcje. Nie ulega wątpliwości, że turystyka na obszarach miejskich - przyjmująca różne formy, takie jak turystyka krajoznawcza, kulturalna, kulinarna czy imprezowa - stała się w skali globalnej czymś powszechnym. Nie brakuje w Europie miast, które co roku przyciągają rzesze turystów z kraju i z zagranicy, a organizację wielkich imprez, takich jak koncerty, wydarzenia kulturalne, pokazy lotnicze, coraz częściej postrzega się jako skuteczny sposób na znaczne zwiększenie napływu turystów - zarówno w krótszej, jak i dłuższej perspektywie. Celem artykułu jest przedstawienie kierunków wyjazdów wśród studentów z krajów Grupy Wyszehradzkiej w ujęciu turystyki miejskiej. Dla realizacji celu przeprowadzono badania ankietowe wśród 197 studentów turystyki we wszystkich krajach Grupy Wyszehradzkiej. Autorzy podjęli próbę znalezienia wspólnych cech, dzięki którym może rozwijać się turystyka miejska pomiędzy krajami Grupy, oraz analizy aktywności turystycznej studentów w poszczególnych krajach V4. Przedstawione zostały kraje, które - zdaniem respondentów - są najbardziej atrakcyjne w zakresie uprawiania city breaks oraz najbardziej atrakcyjne w zakresie możliwości zwiedzania dziedzictwa kulturowego (pomniki, muzea). W artykule przedstawione zostały także wyniki badania, mówiące o tym, który kraj - zdaniem ankietowanych - jest najbardziej atrakcyjny pod względem możliwości zrobienia zakupów

Biogramy autorów

Kamila Ziółkowska-Weiss - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Instytut Geografii Zakład Turystyki i Badań Regionalnych

Kamila Ziółkowska-Weiss, dr, absolwentka kulturoznawstwa z historią sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz geografii na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Ukończyła podyplomowe studia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie na kierunku zarządzanie turystyką międzynarodową. Adiunkt w Zakładzie Turystyki i Badań Regionalnych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Czynny pilot wycieczek. Autorka kilkunastu publikacji naukowych. Główne zainteresowania naukowe to turystyka kulturowa, mniejszości narodowe i grupy etniczne w Małopolsce oraz Polonia w USA.

Michał Żemła - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Instytut Geografii Zakład Turystyki i Badań Regionalnych

Michał Żemła, dr hab., prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, w Instytucie Geografii, Zakładzie Turystyki i Badań Regionalnych. Ukończył studia magisterskie na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w Gliwicach, otrzymał doktorat na Akademii Ekonomicznej w Katowicach, a habilitację na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Jego zainteresowania badawcze są związane z marketingiem obszarów turystycznych ze specjalnym uwzględnieniem obszarów górskich. Jest autorem lub współautorem trzech książek i prawie 100 artykułów naukowych.

Bibliografia

Ashworth, G., Page S. (2011). Urban tourism research: Recent progress and current paradoxes. Tourism Management, 32(1), 1–15.

Awedyk, M., Makarewicz, M., Weltrowska, J. (2013). Indywidualne city break jako reprezentacyjny trend turystyki europejskiej w XXI wieku. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 304, 11–18.

Costa, C., Peres, R., Moital, M. (2005). Lisbon as a city break destination: a competitive analysis as perceived by London travel agents. Journal of Tourism and Development, 2, 67–80.

Gołembski, G. (red.). (2009). Kompendium wiedzy o turystyce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Grzesiuk, A. (2013). Nowoczesne kanały dystrybucji jako kreator form spędzania czasu wolnego. Handel Wewnętrzny, 4(3).

Hayllar, B., Griffin, T., Edwards, D. (2008). Urban tourism precincts: Engaging with the field. W: B. Hayllar, T. Griffin, D. Edwards (red.), City Spaces – Tourist Places: Urban Tourism Precincts. Elsevier, Oxford, 3–18.

Heeley, J. (2015). Urban destination marketing in contemporary Europe – what does “good” look like?. International Journal of Tourism Cities, 1(1), 36–49.

Hollinshead, K. (1993). Encounters in Tourism. VNR’s Encyclopedia of Hospitality and Tourism, 636–651.

Hołderna-Mielcarek, B., Majchrzak, K. (2007). Strategia rozwoju turystyki zakupowej na przykładzie miasta Poznania. W: J. Mikołajczyk (red.), Zarządzanie usługami w gospodarce rynkowej: handel, gastronomia, turystyka. Poznań: WSHiU.

Charakterystyka turystyki miejskiej wśród studentów krajów Grupy Wyszehradzkiej 371 Howard, P. (2003). Heritage: Management, Interpretation, Identity. Bloomsbury Academic.

Kaufman, T.J. (1999). A study of the motivations behind heritage site selection in the United States. Virginia Polytechnic Institute and State University.

Kerstetter, D.L., Confer, J.J., Graefe, A.R. (2001). An exploration of the specialization concept within the context of heritage tourism. Journal of Travel Research, 39, 267–274.

Kowalczyk, A. (2005). Nowe formy turystyki miejskiej. Prace I Studia Geograficzne, 35, 155–197.

Krajewski, M. (1997). Konsumpcja i współczesność. O pewnej perspektywie rozumienia świata społecznego. Kultura i Społeczeństwo, 3, Warszawa.

Law, C.M. (2002). Urban Tourism: The Visitor Economy and the Growth of Large Cities (second edition), Continuum, London.

Maitland, R., Newman, P. (2009). Developing world tourism cities. W: R. Maitland, P. Newman (red.), World Tourism Cities: Developing Tourism Off the Beaten Track, Oxon: Routledge, 1–21.

Maitland, R., Ritchie, B.W. (red.), (2009). City tourism: National Capital Perspective, Wallingford- Cambridge: CABI.

Majewska, J. (2011). Pomiar i ocena stadium turystycznego miast w ostatnim dziesięcioleciu – Poznań na tle największych miast w Polsce. W: G. Gołembski (red.), Sposoby mierzenia i uwarunkowania rozwoju funkcji turystycznej miasta – przykład Poznania, Poznań: Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 36–65.

Madurowicz, M. (2008b). Rozumienie turystyki miejskiej. W: I. Jażdżewska (red.), Funkcja turystyczna miast, XXI Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 11–16.

Marcinkowska, K. (2006). Cały świat w systemie. Wiadomości Turystyczne, 10.

Matczak, A. (2008). Turystyka miejska – kierunki badań geograficznych. W: A. Matczak (red.), Turystyka miejska, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, 17–23.

McKercher, B. (2002). Towards a classification of cultural tourist., International Journal of Tourism Research, 4, 29–38.

Nalazek, M. (2001). Nowoczesne technologie w turystyce i hotelarstwie. Rynek Turystyczny, 13/14.

Niemczyk, A. (2010). Turystyka miejska w Polsce w warunkach globalizacji rynku turystycznego. W: J. Sala (red.), Konkurencyjność miast i regionów na globalnym rynku turystycznym, Warszawa: PWE, 478–489.

Niemczyk, A. (2015). Turystyka zakupowa – istota i uwarunkowania jej rozwoju. Handel Wewnętrzny, 3(356), 174–184.

Nuryanti, W. (1996). Heritage and Postmodern tourism. Annals of Tourism Research, 23(2), 249–260.

Page, S. J., Hall, C. M. (2003). Managing urban tourism. Harlow: Prentice Hall.

Prylińska, M., Ratkowska, P. (2009). City break – próba wyjaśnienia i zdefiniowania zjawiska w odniesieniu do polskiego rynku usług turystycznych. Turystyka Kulturowa, 10.

Richards, G. (1995). Production and Consumption of European Cultural Tourism. Annals of Tourism Research, 22(2), 261–283.

Richards, G. (2014). Creativity and tourism in the city. Current Issues in Tourism, 17(2), 119–144.

Silberberg, T. (1995). Cultural tourism and business opportunities for museums and heritage sites. Tourism Management, 16(5), 361–365.

Spirou, C. (2011). Urban tourism and urban change. Cities in a global economy. New York: Routledge.

Szablikowska-Manyś, M., Miedzińska, I. (2007). Stereotyp w pojmowaniu i kreowaniu czasu wolnego kobiet na wybranych przykładach. W: M. Kazimierczaka (red.), Turystyka i podróżowanie w aksjologicznej perspektywie, Poznań: Wydawnictwo AWF.

Szromek, A.R., Żemła, M. (2014). Preference for domestic offer in tourism among students in Central European Countries. European Journal of Tourism, Hospitality and Recreation, 5(2), 183–196.

Śmigielska, G. (2011). Handel w gospodarce opartej na wiedzy. W: M. Woźniak, (red.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski.

Tauber, E.M. (1972). Marketing notes and communications: Why do people shop?. Journal of Marketing, 36.

Timothy, D.J. (2005). Shopping tourism, retailing, and leisure. Aspects of Tourism, 23.

Tourism 2020 vision. Influences, directional flows and key trends. A new forecast from the World Tourism Organization. Executive summary, (1997), Madrid: World Tourism Organization.

Trew, J., Cockerell, N. (2002). The European market for UK city breaks. Insights, 14(58), 85–111.

UNWTO, (2012). Global Report on City Tourism – Cities 2012 Project, World Tourism Organization, Madrid.

Zeppel, H., Hall, C. (1992). Arts and heritage tourism. W: B. Weiler, C. Hall (red.), Special Interest Tourism, Londyn: Belhaven, 47–68.

Ziółkowska-Weiss, K., Popiel M. (2014). Rozwój turystyki dziedzictwa na wybranych przykładach w Polsce. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Geographica VII, 131–143.

Zmyślony, P. (2013). Internacjonalizacja zarządzania funkcją turystyczną w dużym mieście. Prace Geograficzne Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, 134, 51–68.

Zmyślony, P. (2015). Funkcja turystyczna w procesie internacjonalizacji miast. Poznań-Kraków: Proksenia.

Pobrania

Opublikowane

2018-12-27

Jak cytować

Ziółkowska-Weiss, K., & Żemła, M. (2018). Charakterystyka turystyki miejskiej wśród studentów krajów Grupy Wyszehradzkiej. Przedsiębiorczość - Edukacja, 14, 359–373. https://doi.org/10.24917/20833296.14.26

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>