Wpływ przedsiębiorczości mieszkańców i władz samorządowych na podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu na przykładzie gminy Susiec (Roztocze Środkowe)

Autor

  • Franciszek Mróz Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Instytut Geografii Zakład Turystyki i Badań Regionalnych
  • Kamila Ziółkowska-Weiss Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Instytut Geografii Zakład Turystyki i Badań Regionalnych

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.13.12

Słowa kluczowe:

gmina Susiec, przedsiębiorczość, Roztocze, turystyka, zagospodarowanie turystyczne

Abstrakt

Gmina Susiec zaliczana jest do najbardziej atrakcyjnych pod względem walorów turystycznych obszarów w województwie lubelskim. W VI edycji konkursu „7 nowych cudów Polski” organizowanego w 2016 r. przez redakcję „National Geographic Traveler” położony na terenie gminy Susiec rezerwat przyrody „Nad Tanwią” - popularnie nazywany roztoczańskimi szumami - zdobył w głosowaniu VI miejsce. Fakt ten jest m.in. rezultatem rosnącej popularności turystyki na Roztoczu, a także pokłosiem działań podejmowanych w ostatnich latach przez mieszkańców i władze samorządowe gmin Roztocza Środkowego - działań mających na celu stałe podnoszenie atrakcyjności turystycznej regionu i rozwój różnych rodzajów turystyki. Celem badań, zasygnalizowanym w tytule opracowania, była analiza i ocena przemian w sektorze usług turystycznych, jakie zaszły na omawianym obszarze w latach 2000-2016, a także analiza działań przedsiębiorczych podejmowanych zarówno przez władze samorządowe, lokalne organizacje i stowarzyszenia turystyczne, jak i mieszkańców gminy Susiec w celu rozwoju turystyki. W pracy dokonano oceny atrakcyjności turystycznej gminy Susiec według metod przyjętych w literaturze przedmiotu. Zaprezentowano również wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród turystów odpoczywających w gminie Susiec w okresie wakacji 2016 r. Celem tych badań była m.in. ocena wpływu postaw przedsiębiorczych mieszkańców i władz samorządowych na rozwój turystyki i podniesienie atrakcyjności turystycznej gminy Susiec. Prezentowane opracowanie jest rezultatem badań terenowych prowadzonych na terenie gminy Susiec w latach 2008-2016, a także badań ankietowych, które przeprowadzano w Suścu od lipca do września 2016 r. W przedstawieniu wyników badań posłużono się przede wszystkim metodą opisowo-analityczną, dynamiczno-porównawczą, kartograficznymi metodami prezentacji (kartodiagramem) oraz metodami statystycznymi.

Biogramy autorów

Franciszek Mróz - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Instytut Geografii Zakład Turystyki i Badań Regionalnych

Franciszek Mróz, dr. Urodzony w 1975 r. w Przeworsku, geograf społeczno-ekonomiczny, pracownik naukowo-dydaktyczny (adiunkt) w Zakładzie Turystyki i Badań Regionalnych Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Wykładowca w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Tytuł doktora nauk o Ziemi w zakresie geografii otrzymał w 2006 r. na podstawie rozprawy doktorskiej Geneza i typologia sanktuariów pańskich w Polsce, przygotowanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Antoniego Jackowskiego w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. W 1999 r. ukończył w Częstochowie Studium Podyplomowe „Pielgrzymki. Turystyka religijna”. Konsultant w Radzie ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek Konferencji Episkopatu Polski. Członek Archicofradía Universal del Apóstol Santiago. Instruktor Krajoznawstwa Polski. W latach 2012–2014 prezes, a obecnie zastępca prezesa Bractwa św. Jakuba w Więcławicach Starych. Członek Zespołu Konsultacyjnego ds. Przygotowania Planu Działań na rzecz Rozwoju Turystyki Religijnej w Krakowie do roku 2020 powołanego przez Prezydenta Miasta Krakowa. Obecnie jego zainteresowania badawcze koncentrują się m.in. wokół zagadnień związanych z pielgrzymowaniem, turystyką religijną i turystyką kulturową w Polsce, genezą i funkcjonowaniem ośrodków pielgrzymkowych w Europie, a także europejskimi szlakami kulturowymi ze szczególnym uwzględnieniem Camino de Santiago – Drogi św. Jakuba. Jest autorem ponad 90 publikacji naukowych i ponad 50 publikacji popularno-naukowych z tego zakresu, a także redaktorem 12 prac zbiorowych. Od 2008 r. jest współorganizatorem corocznych międzynarodowych konferencji naukowych poświęconych problematyce historii i funkcjonowania Drogi św. Jakuba w Europie. Jest szczęśliwym mężem i ojcem trójki wspaniałych dzieci: Piotra (15 lat), Michała (13 lat) i Anny (8 lat). Interesuje się krajoznawstwem, fotografią i sportem.

Kamila Ziółkowska-Weiss - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Instytut Geografii Zakład Turystyki i Badań Regionalnych

Kamila Ziółkowska-Weiss, dr. Absolwentka kulturoznawstwa z historią sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz geografii na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Ukończyła podyplomowe studia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie na kierunku zarządzanie turystyką międzynarodową. Adiunkt w Zakładzie Turystyki i Badań Regionalnych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Czynny pilot wycieczek. Autorka kilkunastu publikacji naukowych. Główne zainteresowania naukowe to turystyka kulturowa, mniejszości narodowe i grupy etniczne w Małopolsce oraz Polonia w USA.

Bibliografia

Cabaj, W., Kruczek Z. (2007). Podstawy geografii turystycznej. Kraków: Wydawnictwo „Proksenia”.

Ewidencja ludności gminy Susiec na dzień 31.12.2016 r., Gmina Susiec.

Informator turystyczny. Roztocze 2011. (2011). Lokalna Grupa Działania „Roztocze Tomaszowskie”.

Magiczne Roztocze 2016. Magazyn turystyczny. Kalendarium. Informacje praktyczne. (2016). Zamość.

Mapa turystyczna: Susiec. Rowerem po Roztoczu. (2015). Rzeszów: Wydawnictwo Turystyczne Paweł Wład.

Ochrona środowiska i leśnictwo w województwie lubelskim w latach 2008–2012. (2013). Urząd Statystyczny w Lublinie, 126–127.

Oniszczuk-Jastrzębek, A. (2011). Otoczenie a przedsiębiorczość w warunkach globalizacji. Przedsiębiorczość – Edukacja, 7, 42–57.

Pawłowski, A. (2011). Roztocze Polskie i Ukraińskie. Przewodnik. Pruszków: Oficyna Wydawnicza Rewasz, 161–166.

Płaziak, M., Rachwał, T. (2015). „Przedsiębiorczy region” – zarys koncepcji w świetle analizy roli przedsiębiorczości w krajowej strategii rozwoju regionalnego. Przedsiębiorczość − Edukacja, 11, 37–49.

Podsumowanie pracy Rady Gminy Susiec (2010–2014). Pozyskano z: www.susiec.pl/images/docs/podsu-mowanie.pdf

Rowerowa koalicja na Roztoczu. Biuletyn Lokalnej Organizacji Turystycznej Roztocze, 183 (1).

Roztocze w oczach rowerzystów. Biuletyn Lokalnej Organizacji Turystycznej Roztocze, 186 (1).

Statystyczne vademecum samorządowca 2015. Gmina wiejska Susiec. (2016) Urząd Statystyczny w Lublinie. Pozyskano z: http://stat.gov.pl/vademecum/vademecum_lubelskie/portrety_gmin/po-wiat_tomaszowski/gmina_susiec.pdf

Susiec. Rowerem po Roztoczu. Informator turystyczny. Trasy rowerowe – noclegi – mapa gminy. (2016). Rzeszów: Wydawnictwo Turystyczne Paweł Wład.

Turystyka w województwie lubelskim w 2010 roku. (2011). Lublin: Urząd Statystyczny w Lublinie.

Warszyńska, J. (1971). Waloryzacja miejscowości z punktu widzenia atrakcyjności turystycznej (zarys metody). Prace Geograficzne, 27, 103–114.

Włodarczyk, B. (2009). Przemiany form aktywności turystycznej. Przykład krawędzi Wyżyny Łódzkiej. Szlakami Nauki, 29, 23.

www.muzeum.susiec.pl

www.roztoczewita.pl

www.susiec.pl/realizacje

www.susiec.com.pl/o-nas

www.turystyka.susiec.pl/news2.php?readmore=167

Zaręba, D. (2000). Ekoturystyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Zioło, Z. (2016). Przedsiębiorczość w rozwoju układów lokalnych. Przedsiębiorczość – Edukacja, 16, 6–17.

Zioło, Z., Rachwał, T. (2012). Entrepreneurship in Geographical Research. In: P. Churski (ed.),Contemporary Issues in Polish Geography. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 135–155.

Pobrania

Opublikowane

2017-12-16

Jak cytować

Mróz, F., & Ziółkowska-Weiss, K. (2017). Wpływ przedsiębiorczości mieszkańców i władz samorządowych na podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu na przykładzie gminy Susiec (Roztocze Środkowe). Przedsiębiorczość - Edukacja, 13, 159–181. https://doi.org/10.24917/20833296.13.12

Inne teksty tego samego autora