Wykorzystanie podstawowych funkcji Internetu w przyciąganiu gości przez gestorów polskich schronisk górskich

Autor

  • Michał Żemła Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Instytut Geografii Zakład Turystyki i Badań Regionalnych

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.12.20

Słowa kluczowe:

mystery shopping, polskie góry, schroniska górskie, wykorzystanie Internetu w komunikacji z rynkiem

Abstrakt

Prowadzenie schroniska górskiego jest specyficzną formą przedsiębiorczości, co przejawia się na wielu płaszczyznach. Jedną z nich jest relatywna trudność w wykorzystaniu nowych środków komunikacji z potencjalnymi klientami. Obiekty te w Polsce, często podupadłe w okresie przemian ustrojowych, obecnie zmuszone są do definiowania na nowo swojej roli na rynku turystycznym, a także aktywnego poszukiwania nowych segmentów gości. Celem badań jest ocena stopnia wykorzystania Internetu w komunikacji z potencjalnymi klientami przez gestorów polskich schronisk górskich. Dla realizacji celu analizie poddano strony internetowe wszystkich polskich schronisk górskich, a także rozesłano ankiety do gestorów schronisk oraz przeprowadzono badania techniką mystery shopping, wysyłając wiadomości e-mail na adresy podane na przeanalizowanych witrynach. Wyniki badań pokazują, że gestorzy polskich schronisk próbują wykorzystać Internet w swoich działaniach promocyjnych, jednak są to jeszcze działania nieskoordynowane, mocno przypadkowe i stosunkowo rzadkie. Wprawdzie niemal wszystkie polskie schroniska mają swoje witryny internetowe, jednak problemem pozostaje brak wersji obcojęzycznych. Gestorzy nie przykładają też istotnej wagi do działań promocyjnych z wykorzystaniem Internetu, a przesyłanie zwrotnych informacji dotyczących rezerwacji i pytań otrzymywanych drogą internetową okazuje się znacznie poniżej oczekiwań

Biogram autora

Michał Żemła - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Instytut Geografii Zakład Turystyki i Badań Regionalnych

Michał Żemła, dr hab., prof. UP, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Turystyki i Badań Regionalnych. Ukończył studia magisterskie na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w Gliwicach, otrzymał doktorat na Akademii Ekonomicznej w Katowicach, a habilitację na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Jego zainteresowania badawcze są związane z marketingiem obszarów turystycznych ze specjalnym uwzględnieniem obszarów górskich. Jest autorem lub współautorem 3 książek i prawie 100 artykułów naukowych

Bibliografia

Duglio, S., Beltramo, R. (2014). Quality assessment in the Italian mountain huts. European Journal of Tourism Research, 8, 115–142.

Foris, D., Nicolau, C., Foris, T., Grecu, V. (2015). Qualitative marketing research to improve mountain shelter product development for Romanian mountain tourism. International Journal of Economic Practices and Theories, 4(5), 690–700.

Herman, K., Szromek A.R., Naramski, M. (2014). Sprawność wykorzystania narzędzi komunikacji e-mailowej w sprzedaży produktu turystycznego. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej Seria: Organizacja i Zarządzanie, 8, 299–311.

Hudson S., Snaith J., Miller G., Hudson P. (2001). Distribution channels in travel: Using mystery shoppers to understand the influence of travel agency recommendations. Journal of Travel Research, 40(2), 148–154.

Kosmaczewska J. (2011). Wykorzystanie techniki e-mail mystery shopping w ocenie zarządzania jakością informacji turystycznej na przykładzie stowarzyszeń agroturystycznych, W: A. Rapacz (red.), Gospodarka turystyczna w regionie, Wrocław: UE Wrocław, 261–269.

Kurek, W. (2004). Turystyka na obszarach górskich Europy. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Raport z badań mystery shopping w placówkach Informacji Turystycznej. (2013). Warszawa: Polska Organizacja Turystyczna.

Rzemieniak, M., Tokarz, E. (2011). Mystery Shopping w budowaniu tożsamości organizacyjnej, Lublin: Politechnika Lubelska.

Sorys, P. (2011). Możliwości przyciągania turystów z krajów sąsiednich do przygranicznych schronisk górskich. Praca magisterska napisana pod opieką M. Żemły. GWSH, Katowice.

Szczechowicz, B. (2006). Funkcjonowanie schronisk turystycznych jako przedsięwzięć komercyjnych. W: A. Rapacz (red.), Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo, samorząd, współpraca, Jelenia Góra: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 134–142.

Szczechowicz, B. (2014). Poziom i zróżnicowanie cen usług noclegowych oferowanych przez schroniska górskie na terenie Karpat Polskich, Słowackich i Czeskich. W: J. Kantyka (red.), Wellness jako forma kultury fizycznej i turystyki – aspekty zdrowotne i ekonomiczne. Katowice: Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach.

Szromek, A.R., Pytel S. (2014). Sprawność obsługi internetowej polskich przedsiębiorstw uzdrowiskowych, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej Seria: Organizacja i Zarządzanie, 71, 271–280.

Zarzycki, P., Stosik, A., Grobelny, J. (2006). Specyfika funkcjonowania schronisk górskich w świetle zmian otoczenia gospodarczego i dynamiki rozwoju sektora turystyki w Polsce, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1141, 303–309.

Żemła, M. (2014). Foreign tourists on hiking trails in polish mountains, Geomatics, Landmanagement and Landscape, 1, 95–106.

Pobrania

Opublikowane

2016-10-02

Jak cytować

Żemła, M. (2016). Wykorzystanie podstawowych funkcji Internetu w przyciąganiu gości przez gestorów polskich schronisk górskich. Przedsiębiorczość - Edukacja, 12, 274–281. https://doi.org/10.24917/20833296.12.20