Rozwój Krynicy-Zdroju jako wynik przedsiębiorczych działań władz samorządowych

Autor

  • Monika Borowiec Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej
  • Sławomir Dorocki Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.10.20

Słowa kluczowe:

Krynica-Zdrój, przedsiębiorczość, samorząd, strategia rozwoju, uzdrowisko

Abstrakt

Wzrost zamożności i mobilności mieszkańców Polski, wraz z globalnymi zmianami trendów w sposobie spędzania wolnego czasu, wpływają na przemiany dotyczące funkcjonowania polskich miejscowości uzdrowiskowych i zwiększające się znaczenie nowoczesnych form turystyki zdrowotnej w rozwoju gospodarczym kurortów. W niniejszym artykule podjęto problematykę zmian funkcjonowania i zagospodarowania przestrzennego jednego z najważniejszych polskich uzdrowisk - Krynicy-Zdroju - na podstawie wyników prowadzonych badań ankietowych. Zmierzano do odpowiedzi na pytanie, czy podejmowane przez władze samorządowe kierunki przekształceń pobudzają rozwój gospodarczy i w jaki sposób działania te wpływają na postrzeganie uzdrowiska, zarówno przez turystów, jak i mieszkańców miasta.

Biogramy autorów

Monika Borowiec - Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

Monika Borowiec, doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii, adiunkt w Instytucie Geografii UniwersytetuPedagogicznego im. KEN w Krakowie. Zainteresowania badawcze autorki koncentrująsię wokół problematyki gospodarki opartej na wiedzy, roli szkolnictwa wyższegoi ośrodków naukowych w procesie kształtowania społeczeństwa informacyjnego, procesówtransformacji społeczno-gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem procesówglobalizacji i integracji europejskiej, a także problematyki przedsiębiorczości.

Sławomir Dorocki - Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

Sławomir Dorocki, dr, absolwent studiów z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej UniwersytetuPedagogicznego im. KEN w Krakowie, doktor nauk humanistycznych w dyscypliniehistoria (Instytut Europeistyki – Uniwersytet Jagielloński). Adiunkt w InstytucieGeografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.Zainteresowania badawcze autora skupiają się wokół problematyki regionówi procesów regionalizacji społeczno-gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniemzróżnicowania przestrzeni europejskiej oraz procesów integracji europejskiej i uwarunkowańhistorycznych.

Bibliografia

Dorocki, S. (1999). Monografia społeczno-gospodarcza gminy Krynica. Krynica: Urząd Gminy Uzdrowiskowej.

Dorocki, S., Brzegowy, P. (2013). Impact of natural resources on the development of spa industry in Krynica- Zdroj. W: In proceeding of: 13th SGEM GeoConference on Ecology, Economics, Education And Legislation, SGEM 2013 Conference Proceedings, At Albena, Bulgaria, Vol. II, 309-316.

Dryglas, D. (2009). Innowacje produktowe turystyki uzdrowiskowej. W: J. Golba, K. Rymarczyk-Wajda (red.), Innowacyjne kierunki rozwoju turystyki uzdrowiskowej i lecznictwa uzdrowiskowego: XVIII Kongres Uzdrowisk Polskich. Krynica-Zdrój: Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP, 167-174.

Golba, J. (2002). Aktywizacja społeczno-gospodarcza gmin uzdrowiskowych jako podstawa ich rozwoju. W: XI Kongres Uzdrowisk Polskich – Materiały Konferencyjne. Krynica-Zdrój: Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP, 13-24.

Kaczmarska, E. (2002). Uzdrowisko i jego przestrzeń społeczna. Wybrane zagadnienia przestrzenne polskich uzdrowisk karpackich w aspekcie integracji europejskiej. Zeszyty Naukowe Politechniki Krakowskiej, seria: architektura. 47.

Kłos, A. (2011). Rola przedsiębiorczości władz i mieszkańców gminy Horyniec-Zdrój w aktywizacji gospodarczej regionu. Przedsiębiorczość – Edukacja. 7, 197-206.

Krupa, J., Soliński, T., Bajorek, M. (2011). Determinanty rozwoju turystyki zrównoważonej i zdrowotnej na terenie uzdrowisk – kreowanie jakości produktu turystycznego i uzdrowiskowego. W: T. Soliński, J. Krupa (red.), Uwarunkowania innowacyjnego rozwoju uzdrowisk. Rzeszów: Instytut Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 21-56.

Krupa, J., Wołowiec, T. (2010). Uzdrowiska Polski Wschodniej wobec wyzwań rozwojowych – turystyka zrównoważona. W: J. Hermaniuk, J. Krupa (red.), Współczesne trendy funkcjonowania uzdrowisk – klastering. Rzeszów: Instytut Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 7-36.

Lasak, G. (2010). Uzdrowiska a rozwój lokalny i regionalny – Szanse i bariery na przykładzie uzdrowisk świętokrzyskich. W: J. Hermaniuk, J. Krupa (red.) Współczesne trendy funkcjonowania uzdrowisk – klastering. Rzeszów: Instytut Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 105-124.

Lewandowska, A. (2005). Działalność marketingowa polskich uzdrowisk na konkurencyjnym rynku. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. 1074, 154-161.

Reśko, D. (2010). Problematyka funkcjonowania sektora uzdrowiskowego w Polsce – wybrane aspekty. W: M. Reichel (red.), Transgraniczna turystyka ekologiczna jako szansa rozwoju Sądecczyzny. Sądeckie Zeszyty Naukowe. tom I. Nowy Sącz: Starostwo Powiatowe, 125-139.

Reśko, D. (2010). Rozwój polsko-słowackiej współpracy transgranicznej na przykładzie gminy Krynica- -Zdrój. W: M. Reichel (red.), Transgraniczna turystyka ekologiczna jako szansa rozwoju Sądecczyzny. Sądeckie Zeszyty Naukowe. tom I. Nowy Sącz: Starostwo Powiatowe, 28-48.

Więcław-Michniewska, J. (2011). Wybrane kierunki rozwoju funkcji turystycznej miast Karpat Polskich, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Geograficzne, 125, 179-196.

Wołowiec T., Reśko D. (2012). Strategia rozwoju gminy jako narzędzie zarządzania zmianą gospodarczą. Zeszyty Naukowe WSEI, seria: ekonomia, 5(2), 61-89.

Zaręba, K. (2012). Zrównoważony rozwój warunkiem zabezpieczenia funkcji rekreacyjnych uzdrowisk. Inżynieria Ekologiczna, 30, 206-218.

Zdon-Korzeniowska, M. (2009). Jak kształtować regionalne produkty turystyczne?. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zdon-Korzeniowska, M., Rachwał, T. (2011). Turystyka w warunkach światowego kryzysu gospodarczego. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 18, 116-128.

Pobrania

Opublikowane

2014-12-19

Jak cytować

Borowiec, M., & Dorocki, S. (2014). Rozwój Krynicy-Zdroju jako wynik przedsiębiorczych działań władz samorządowych. Przedsiębiorczość - Edukacja, 10, 267–284. https://doi.org/10.24917/20833296.10.20

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 > >>