Znaczenie turystyki w rozwoju Krynicy-Zdroju

Autor

  • Agnieszka Brzosko-Sermak Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Instytut Geografii Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej
  • Sławomir Dorocki Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.14.23

Słowa kluczowe:

Krynica-Zdrój, rozwój społeczno-ekonomiczny, samorząd, spa, turystyka

Abstrakt

Krynica-Zdrój od lat opiera swój rozwój na turystyce. W powyższym podejściu ważne są przedsiębiorcza i aktywna postawa lokalnych władz, konkretny plan działań zapisany w dokumentach strategicznych oraz stała analiza zmieniającego się profilu turysty. Celem niniejszej pracy było ukazanie obecnego znaczenia turystyki w rozwoju Krynicy-Zdroju oraz zbadanie preferencji, zadowolenia i opinii turystów, którzy na przestrzeni ostatnich lat odwiedzają to uzdrowisko. Wykorzystane metody badawcze to badania ankietowe przeprowadzone wśród turystów w roku 2013 i 2017 oraz analiza dokumentów strategicznych. Uzyskane wyniki wskazują, że turystyka odgrywa decydującą rolę w rozwoju gospodarczym, przestrzennym i funkcjonalnym Krynicy-Zdroju. Bogata i zróżnicowana oferta kurortu, w tym kreowana przez lokalne władze, stanowi jego silną przewagę konkurencyjną. Zmienia się jednak profil turysty i charakter wizyt, pomimo że walory zdrojowe i krajobrazowe na przestrzeni lat pozostają głównym impulsem przyjazdów.

Biogramy autorów

Agnieszka Brzosko-Sermak - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Instytut Geografii Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

Agnieszka Brzosko-Sermak, dr, adiunkt w Zakładzie Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej w  Instytucie Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w  Krakowie. Geograf społeczno-ekonomiczny, socjolog miasta. Członek Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Prace: magisterska (2003) i doktorska (2007) w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej zostały obronione w Instytucie Geografii i  Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Europejskie studia w  zakresie socjologii miasta, przeprowadzone przez dziewięć uniwersytetów i  jednostek badawczych z Europy, zostały zakończone (2007) międzynarodowym tytułem magistra (Master’s degree in Comparative Urban Studies). Zainteresowania badawcze autorki ściśle wiążą się z zagadnieniami wpływu położenia miast na: funkcje i ich zmiany, warunki i poziom życia mieszkańców, uwarunkowania rozwoju, użytkowanie ziemi, zarządzanie i współpracę miast, wielokulturowość. Interesują ją również kwestie związane z rewitalizacją miast, panowaniem przestrzennym i partycypacją społeczną. Szczególne zainteresowania badawcze dotyczą miast nadgranicznych i ich uwarunkowań rozwoju.

Sławomir Dorocki - Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

Sławomir Dorocki, dr, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej. Absolwent studiów z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej Uniwersytetu Pedagogicznego w  Krakowie, doktor nauk humanistycznych w  dyscyplinie historia (Instytut Europeistyki – Uniwersytet Jagielloński). Adiunkt w  Instytucie Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w  Krakowie. Zainteresowania badawcze autora skupiają się wokół problematyki regionów i procesów regionalizacji społeczno-gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem zróżnicowania przestrzeni europejskiej oraz procesów integracji europejskiej i uwarunkowań historycznych.

Bibliografia

Bajgier-Kowalska, M. (2015). Funkcjonowanie ośrodków spa i wellness w Polsce na przykładzie obiektów komercyjnych i sanatoryjnych w Krynicy-Zdroju. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica, 9, 9–23. DOI:10.24917/3071

Basińska-Zych, A. (2014). Samorząd lokalny jako podmiot tworzący warunki do rozwoju przedsiębiorczości w opinii przedstawicieli branży turystyczno-rekreacyjnej w województwie wielkopolskim. Studia Periegetica, 2(12), 125–149.

Borowiec, M., Dorocki, S. (2014). Rozwój Krynicy-Zdroju jako wynik przedsiębiorczych działań władz samorządowych. Przedsiębiorczość – Edukacja, 10, 267–284.

Brzosko-Sermak, A. (2014). Tourist function in borderlands. 3. Mezinárodní Vědecká Konference Cestovní Ruch, Hotelnictví a Lázeňství ve Světle Vědeckého Výzkumu a Paxe, Karviná 14–15 květen 2014, Slezská univerzita v Opavě.

Brzosko-Sermak, A., Cierniak-Szóstak, E., Karwińska, A., Pawlina, A. (2015). Poszukiwanie rozwiązań dla współczesnych miast. Przykładowe obszary interwencji socjotechnicznych, A. Karwińska (red.), Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Brzosko-Sermak, A., Płaziak, M. (2017). Rola dziedzictwa kulturowego i środowiska przyrodniczego w rozwoju miast nadgranicznych Polski wschodniej. Monografia, 548, Politechnika Krakowska.

Buczek, M., Quirini-Popławski, Ł. (2009). Frekwencja kuracjuszy w Krynicy w Karpatach Zachodnich i Truskawcu w Karpatach Wschodnich (Ukraina). Prace Geograficzne, 121, 39–58.

Čuka, P., Dorocki, S., Rachwał, T. (2015). Development of tourism infrastructure in the regions of Central and Eastern Europe. Conference: Innovation Vision 2020: from Regional Development Sustainability to Global Economic Growth, At Amsterdam, Netherlands, Volume: 25, 402–417.

Čuka, P., Dorocki, S., Rachwał, T., Rettinger, R. (2015). Development of ski infrastructure as a factor of local development vs. environmental sustainability: the case of Krynica-Zdroj (Poland). 15th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2015, SGEM2015 Conference 326 Proceedings, ISBN 978-619-7105-41-4 / ISSN 1314-2704, June 18-24, 2015, Book5 Vol. 3, 189-196, DOI: 10.5593/SGEM2015/B53/S21.024

Dorocki, S. (1999). Monografia społeczno-gospodarcza gminy Krynica. Krynica: Urząd Gminy Uzdrowiskowej.

Dorocki, S., Borowiec, M. (2014). Rozwój Krynicy-Zdroju jako wynik przedsiębiorczych działań władz samorządowych. Przedsiębiorczość – Edukacja, 10, 267–284.

Dorocki, S., Brzegowy, P. (2013). Impact of natural resources on the development of spa industry in Krynica-Zdroj. Geoconference on Ecology, Economics, Education and Legislation, SGEM 2013, Vol II, Book Series: International Multidisciplinary Scientific GeoConference-SGEM, 89-96, DOI: 10.5593/SGEM2013/BE5.V2/S21.012,309-316.

Dorocki, S., Brzegowy, P. (2013a). Zarys historii uzdrowiskowej Krynicy w XIX w. W: B. Płonka-Syroka, A. Kaźmierczak (red.), Kultura uzdrowiskowa na Dolnym Śląsku w kontekście europejskim. Tom I, Wrocław: Quaestio, 347–371.

Dorocki, S., Brzegowy, P. (2013b). Szkice z historii uzdrowiskowej Krynicy od fin de siècle’u do końca dwudziestolecia międzywojennego. W: B. Płonka-Syroka, A. Kaźmierczak (red.), Kultura uzdrowiskowa na Dolnym Śląsku w kontekście europejskim. Tom I, Wrocław: Quaestio, 373–390.

Dorocki, S., Brzegowy, P. (2014). Ski and spa tourism as local development strategy – the case of Krynica Zdrój (Poland). Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica, 5, 88–116.

Dorocki, S., Brzegowy, P. (2015). Intensyfikacja usług uzdrowiskowych w Polsce po okresie transformacji systemowej. Przedsiębiorczość – Edukacja, 11, 165–176.

Dorocki, S., Brzegowy, P. (2015). Zarys działalności sportowo-turystycznej w Krynicy-Zdroju po roku 1918 i jej wpływ na kształtowanie się uzdrowiskowego klastra turystycznego W: M. Zowisło, J. Kosiewicz (red.), Sport i turystyka w zwierciadle wartości społecznych. Kraków: Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, 280–288.

Dorocki, S. (2007). Stacja Narciarska „Wierchomla” – lokalny ośrodek aktywizacji gospodarczej. Przedsiębiorczość – Edukacja, 3, 81–87.

Dorocki, S. (2016). Wykorzystanie i stan infrastruktury narciarskiej w gminie Krynica-Zdrój w świetle badań ankietowych. Wyniki badań pilotażowych. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica, 10, 206–222. DOI:10.24917/20845456.10.15

Drygas, D. (2013). Wpływ regulacji prawno-organizacyjnych na sytuację ekonomiczną zakładów lecznictwa uzdrowiskowego w Polsce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 3(23), 137–151.

Gminny program rewitalizacji Krynicy-Zdroju na lata 2016–2023. (2017). Uchwała Nr XXXIII.227.2017 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 6 marca 2017 r. Pozyskano z: https://bip.malopolska.pl/ umkrynicazdroj,m,292367,program-rewitalizacji.html (dostęp: 2017, 15 października).

Karwińska, A., Brzosko-Sermak, A. (2014). Dobrze funkcjonujące miasto. Koncepcje, cechy, perspektywy rozwoju. Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Kopczyńska, D. (2008). Od cieplicy do spa, czyli językowa historia mody na balneoterapię. Poradnik Językowy, 2, 63–69.

Mróz, F. (2016). Sanktuaria kościoła rzymskokatolickiego w przestrzeni sakralnej Polski. W: J. Mokras- -Grabowska, J. Latosińska (red.), Kultura i Turystyka. Sacrum i Profanum. Łódź: Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, 183–203.

Plan rozwoju uzdrowiska Krynicy-Zdroju na lata 2016–2023. (2016). Uchwała Nr XXV.176.2016 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 27 czerwca 2016 r., https://bip.malopolska.pl/umkrynicazdroj/ Article/get/id,1223984.html (dostęp: 2017, 15 października).

Strategia promocji Krynicy-Zdroju. (2011). Uchwała Nr XVIII.115.2011 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 14 grudnia 2011 r., Pozyskano z: https://bip. malopolska.pl/umkrynicazdroj,a,673334,strategia-promocji-gminy-krynicy-zdroju.html.

Strategia rozwoju i promocji małopolskiego produktu uzdrowiskowego na lata 2013–2018. Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP; publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Znaczenie turystyki w rozwoju Krynicy-Zdroju 327 Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2035, Pozyskano z: http:// www.archiwum.sgurp.pl/images/Strategia%20Rozwoju% 20i%20Promocji%20MPU.pdf

Strategia rozwoju miasta i gminy Krynica-Zdrój. (2013). Uchwała nr XLIV.252.2013 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Krynicy-Zdroju”, http://www.krynica-zdroj.pl/files/fck/File/Strategie/Uch_252_Strategia.pdf (dostęp: 2017, 15 października).

Strategia rozwoju zintegrowanego produktu turystycznego pt. „Perły Doliny Popradu”, opracowana dla sześciu gmin: Krynicy-Zdroju, Łabowej, Muszyny, Piwnicznej-Zdroju, Rytra, Starego Sącza. (2003). Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Turystyki.

Wołowiec, T., Reśko, D., (2012). Strategia rozwoju gminy jako narzędzie zarządzania zmianą gospodarczą. Zeszyty Naukowe WSEI. Ekonomia, 5(2), 61–89.

Pobrania

Opublikowane

2018-12-26

Jak cytować

Brzosko-Sermak, A., & Dorocki, S. (2018). Znaczenie turystyki w rozwoju Krynicy-Zdroju. Przedsiębiorczość - Edukacja, 14, 313–328. https://doi.org/10.24917/20833296.14.23

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 > >>