Założenia i cele Projektu „Krok w przedsiębiorczość” dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych

Autor

  • Sławomir Dorocki Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej
  • Wioletta Kilar Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej
  • Tomasz Rachwał Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.7.24

Słowa kluczowe:

Krok w przedsiębiorczość, projekt, szkoły pogimnazjalne

Abstrakt

This article presents the rationale and purpose of the Project “Step in entrepreneurship” to the secondary school teachers. The main objective of the project is to design and pilot testing of implementation (in Małopolska and Podkarpackie voivodeships) an innovative program of development of entrepreneurial attitudes, IT and mathematics competence in upper secondary schools. The developed training program is based on the concept of creating a virtual company by the students. It is located on the Open Educational Platform created specifically for the Project and the students compete on the virtual market.

Bibliografia

Borowiec M., Dorocki S., Jenner B., 2009, Wpływ zasobów kapitału ludzkiego na kształtowanie społeczeństwa informacyjnego i innowacyjności struktur przemysłowych [w:]Funkcje przemysłu w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), „Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG”, nr 13, Wydawnictwo Naukowe UP, Warszawa–Kraków, s. 95–109.

Commission Communication „Fostering entrepreneurial mindsets through education and learning”, COM (2006), 33 final.

Gierańczyk W., 2009, Rozwój społeczeństwa informacyjnego a przedsiębiorczość w krajach transformujących się [w:] Rola przedsiębiorczości w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), „Przedsiębiorczość – Edukacja”, nr 5, Nowa Era, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Warszawa– Kraków, s. 19–36.

Innowacyjna strategia kształcenia w zakresie przedsiębiorczości oraz kształtowania kompetencji informatycznych i matematycznych z wykorzystaniem wirtualnej Otwartej Platformy Edukacyjnej opracowana w ramach Projektu „Krok w przedsiębiorczość” (wstępna wersja), 2011, Nowa Era, Warszawa.

Kawecki Z., 2005, Ranga przedmiotu podstawy przedsiębiorczości w edukacji szkolnej [w:] Przedsiębiorczość a współczesne wyzwania edukacyjne, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), „Przedsiębiorczość – Edukacja”, nr 1, Wydawnictwo MiWa, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Kraków, s. 203–206.

Kompetencje kluczowe w uczeniu się przez całe życie. Europejskie Ramy Odniesienia, 2007, Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, Luxembourg.

Kompetencje kluczowe. Realizacja koncepcji na poziomie szkolnictwa obowiązkowego, 2005, Eurydice, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa.

Kurek S., Rachwał T., 2010a, Założenia i wstępne wyniki europejskiego projektu badawczego FIFOBI w zakresie kształtowania kompetencji uczniów gimnazjum do prowadzenia działalności gospodarczej [w:] Rola przedsiębiorczości w warunkach integracji europejskiej, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), „Przedsiębiorczość – Edukacja”, nr 6, Nowa Era, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Warszawa–Kraków, s. 472–485.

Kurek S., Rachwał T., 2010b, The Role of Business Education in the Development of Entrepreneurship in the Member States of the European Union, Europa XXI, Warszawa, s. 127–142.

Naudé W., 2008, Entrepreneurship in Economic Development. Research Paper No. 2008/20, World Institute for Development Economics Research, s. 1–47.

Rachwał T., 2004, Cele i treści kształcenia przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych [w:] Przedsiębiorczość stymulatorem rozwoju gospodarczego, J. Brdulak, M. Kulikowski (red.), Instytut Wiedzy SGH, Warszawa, s. 263–270.

Rachwał T., 2005a, Kształtowanie postaw uczniów na lekcjach przedsiębiorczości [w:] Przedsiębiorczość a współczesne wyzwania cywilizacyjne, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), „Przedsiębiorczość – Edukacja”, nr 1, Wydawnictwo MiWa, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Kraków, s. 137–144.

Rachwał T., 2005b, Podstawy przedsiębiorczości. Słownik, wyd. 2, Nowa Era, Warszawa.

Rachwał T., 2006, Kształtowanie postaw przedsiębiorczych w edukacji szkolnej [w:] Szkoła w nauce i praktyce edukacyjnej, B. Suchacka (red.), t. II, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Akademii Pedagogiczna w Krakowie, Kraków, s. 427–434.

Rachwał T., 2009, Ocena projektu zmian podstawy proramowej podstaw przedsiębiorczości [w:] Rola przedsiębiorczości w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), „Przedsiębiorczość – Edukacja”, nr 5, Nowa Era, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Warszawa–Kraków, s. 349–372.

Rachwał T., 2010, Chapter 9. Entrepreneurship Education as a Growth Stimulus for Family Firms [w:] Exploring the Dynamics of Entrepreneurship, A. Surdej, K. Wach (ed.), A. Marszałek Publishing House, Toruń, s. 139–156.

Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 on key competences for lifelong learning (2006/962/EC). Official Journal of the European Union, L 394, 30.12.2006.

Szabó A., 2008. Education for entrepreneurship from kindergarden to adult learning. Prepared for the International Conference On Law, Economics And Management ICELM3, 4–7 June 2008 Targu- -Muresh – Romania.

Szeliga P., 2007, Chwasty na polu przedsiębiorczości, czyli czego w szkole nie uprawiać [w:] Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna, P. Wachowiak, M. Dąbrowski, B. Majewski (red.), Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa, s. 140–145.

Tracz M., Rachwał T., 2007, Przedmiot podstawy przedsiębiorczości – założenia realizacji a przygotowanie nauczycieli [w:] Rola przedsiębiorczości w aktywizacji gospodarczej, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), „Przedsiębiorczość – Edukacja”, nr 3, Nowa Era, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Warszawa–Kraków, s. 286–296.

Tracz M., Rachwał T., 2008, Metody i środki dydaktyczne stosowane przez nauczycieli podstaw przedsiębiorczości – wyniki badań [w:] Rola przedsiębiorczości w gospodarce opartej na wiedzy, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), „Przedsiębiorczość – Edukacja”, nr 4, Nowa Era, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Warszawa– Kraków, s. 325–330.

Wach K., 2007, Kształtowanie postaw przedsiębiorczych w programach nauczania. Stan obecny i proponowane kierunki zmian [w:] Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna, P. Wachowiak, M. Dąbrowski, B. Majewski (red.), Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa, s. 120–127.

Zioło Z., 2006, Rola przedsiębiorczości w podnoszeniu konkurencyjności społeczeństwa i gospodarki [w:] Rola przedsiębiorczości w podnoszeniu konkurencyjności społeczeństwa i gospodarki, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), „Przedsiębiorczość – Edukacja”, nr 2, Nowa Era, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Warszawa–Kraków, s. 10–17.

Zioło Z., 2007, Rola przedsiębiorczości w aktywizacji gospodarczej – zarys modelu [w:] Rola przedsiębiorczości w aktywizacji gospodarczej, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), „Przedsiębiorczość – Edukacja”, nr 3, Nowa Era, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Warszawa–Kraków, s. 10–17.

Zioło Z., 2008, Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju gospodarki opartej na wiedzy [w:] Rola przedsiębiorczości w gospodarce opartej na wiedzy, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), „Przedsiębiorczość – Edukacja”, nr 4, Nowa Era, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Warszawa–Kraków, s. 12–23.

Zioło Z., 2009, Rola przedsiębiorczości w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego [w:] Rola przedsiębiorczości w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), „Przedsiębiorczość – Edukacja”, nr 5, Nowa Era, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Warszawa–Kraków, s. 10–18.

Zioło Z., Rachwał T. (red.) 2005, Przedsiębiorczość a współczesne wyzwania cywilizacyjne, „Przedsiębiorczość – Edukacja”, nr 1, Wydawnictwo MiWa, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Kraków.

Zioło Z., Rachwał T. (red.) 2006, Rola przedsiębiorczości w podnoszeniu konkurencyjności społeczeństwa i gospodarki, „Przedsiębiorczość – Edukacja”, nr 2, Nowa Era, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Warszawa–Kraków.

Zioło Z., Rachwał T. (red.) 2007, Rola przedsiębiorczości w aktywizacji gospodarczej, „Przedsiębiorczość – Edukacja”, nr 3, Nowa Era, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Warszawa–Kraków.

Zioło Z., Rachwał T. (red.), 2008, Rola przedsiębiorczości w gospodarce opartej na wiedzy, „Przedsiębiorczość – Edukacja”, nr 4, Nowa Era, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Warszawa–Kraków.

Pobrania

Opublikowane

2011-01-01

Jak cytować

Dorocki, S., Kilar, W., & Rachwał, T. (2011). Założenia i cele Projektu „Krok w przedsiębiorczość” dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych. Przedsiębiorczość - Edukacja, 7, 308–320. https://doi.org/10.24917/20833296.7.24

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>