Rola edukacji w procesach globalizacji

Autor

  • Monika Borowiec Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.7.23

Słowa kluczowe:

edukacja, globalizacja

Abstrakt

Globalization is changing determinants of socio-economic and cultural development, and causes significant changes in education, and it poses new challenges. Intellectual resources are developed in the educational process. They are the most important factor in socio-economic development of different scale of spatial systems. The importance of education also increases the chances of the individual in getting a high position on the labor market. The article presents the variation in the quality of human capital in the European space and also the opportunities and threats posed by globalization for education especially at the tertiary level. The increasing role of entrepreneurial attitudes and ethics for the proper functioning in a changing world and for the understanding and proper evaluation of the contemporary development of the socio- -economic processes was also noted.

Bibliografia

Błażejewski W., 2005, Funkcjonowanie systemu oświaty w okresie cywilizacji informacyjnej [w:] Przedsiębiorczość a współczesne wyzwania cywilizacyjne, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), „Przedsiębiorczość – Edukacja”, nr 1, Wydawnictwo MiWa, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Kraków.

Borowiec M., 2005, Rola praktyk z przedsiębiorczości w kształceniu studentów na specjalności „przedsiębiorczość z gospodarką przestrzenną” [w:] Przedsiębiorczość a współczesne wyzwania cywilizacyjne, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), „Przedsiębiorczość – Edukacja”, nr 1, Wydawnictwo MiWa, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Kraków.

Borowiec M., 2006, Etyczne aspekty globalizacji w procesie kształtowania przedsiębiorczości [w:] Przedsiębiorczość a współczesne wyzwania cywilizacyjne, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), „Przedsiębiorczość – Edukacja”, nr 2, Nowa Era, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Warszawa–Kraków.

Borowiec M., 2008, Rola kapitału ludzkiego w procesie podnoszenia konkurencyjności układów przestrzennych [w:] Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno przestrzennych, D. Ilnicki, K. Janc (red.), „Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego 3”, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.

Borowiec M., Dorocki S., Jenner B., 2009, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego [w:] Funkcje przemysłu w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego / Functions of industry in the developing of an information society, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), „Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG”, nr 13, Komisja Geografii Przemysłu PTG Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Warszawa–Kraków.

Brzozowski T.T., 2006, Praca i przedsiębiorczość w świetle wybranych encyklik Jana Pawła II [w:] Przedsiębiorczość a współczesne wyzwania cywilizacyjne, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), „Przedsiębiorczość – Edukacja”, nr 2, Nowa Era, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Warszawa–Kraków.

Chmielecka E., Kraśniewski A., Woźnicki J., 2003, Korzyści i koszty związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej w sferze szkolnictwa wyższego, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa.

Czerny M., 2005, Globalizacja a rozwój, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Dylus A., 2004, Dylematy procesu globalizacji [w:] Annales. Etyka w życiu gospodarczym, Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania, t. 7, nr 1, Łódź.

Dziemidok B., 2003, Globalizacja a kwestia tożsamości narodowej [w:] Globalizacja i my. Tożsamość lokalna wobec trendów globalnych, R. Piekarski, M. Gaban (red.), Universitas, Kraków.

Giddens A., 2000, Runway World. How Globalization Is Reshaping our Lives, New York.

Grzesiuk A., Walawender P., 2002, Rola wykształcenia w opinii kadry zarządzającej przedsiębiorstwami z województwa podkarpackiego [w:] Wiedza i kwalifikacje w okresie zmian. Rynek pracy intelektualnej w regionach peryferyjnych w dobie globalizacji, R. Fedyna (red.), „Studia o Gospodarce 1”, Instytut Gospodarki WSIiZ w Rzeszowie, Rzeszów.

Jan Paweł II, 1995, Laborem Exercens, reprint editricevaticana, TUM, Wrocław.

Janc K., 2003, Rola nauki i techniki we współczesnym świecie [w:] Geograficzne aspekty globalizacji i integracji europejskiej, M. Śmigielska, J. Słodczyk (red.), PTG Uniwersytet Opolski, Opole.

Jóźwik B. (red.), 2007, Globalizacja i integracja europejska, Wydawnictwo KUL, Lublin.

Kotyński J. (red.), 2005, Globalizacja i integracja europejska. Szanse i zagrożenia dla polskiej gospodarki, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Krzysztofek K., 2002, Kulturowa ścieżka globalizacji [w:] Oblicza procesów globalizacji, M. Pietraś (red.), Wydawnictwo UMCS, Lublin.

Kupisiewicz Cz., 1985, Paradygmaty i wizje reform oświatowych, PWN, Warszawa.

Kupisiewicz Cz., 1995, Kanon wykształcenia ogólnego. Próba porównawczego zastosowania kierunków i dylematów przebudowy [w:] Kanon kształcenia ogólnego, A. Bogaj (red.), Warszawa.

Kupisiewicz Cz., 1999, Paradygmaty i wizje reform szkolnych, PWN, Warszawa.

„L’Osservatore Romano” 1999, nr 5–6, s. 55.

Luke T.W., 1995, New World Order or Neo-world Orders: Power, Politics and Ideology in Informationalizing Glocalites [w:] Global Maternities, M. Featherstone, S. Lash, R. Robertson (ed.), sage Publications, London.

Łęcka I. (red.), 2005, Społeczne skutki globalizacji. Globalizacja a bezpieczeństwo i zdrowie publiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Łuczak R., 2007, Nowoczesne technologie a globalizacja [w:] Globalistyka. Procesy globalne i ich lokalne konsekwencje, M. Czerny, R. Łuczak, J. Makowski (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Mariański J. (ks.), 2003, Gospodarka rynkowa w ocenie społecznego nauczania Kościoła [w:] Annales.

Etyka w życiu gospodarczym, Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania, t. 6, Łódź.

Pachociński R., 1999, Oświata XXI wieku, „Kierunki Przeobrażeń”, IBE Warszawa.

Polskie Szkolnictwo Wyższe. Stan, uwarunkowania, perspektywy, 2009, KRASP Warszawa, FRP Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Scholte J.A., 2000, Globalization: a critical introduction. Plagrave, Houndmills.

Suchodolski B., 1958, Nowoczesna treść i organizacja wykształcenia ogólnego, „Nowa Szkoła”, nr 4.

Wilkin J., 2003, Globalizacja – moje nadzieje i obawy, www.ceo.org.pl – Centrum Edukacji Obywatelskiej, głos autora w dyskusji poświęconej globalizmowi zorganizowanej przez redakcję „Res Publiki Nowej” 15 października 2003 r., toczącej się wokół zagadnień poruszonych w numerze 7: http://www.ceo.org.pl/dokument.php?dzial=1726&id=25097 31. Zioło Z., 2010, Rola zasobów intelektualnych, kapitału ludzkiego i społecznego w procesach rozwoju obszarów wiejskich [w:] Kapitał ludzki i społeczny w procesie rozwoju

Pobrania

Opublikowane

2011-01-01

Jak cytować

Borowiec, M. (2011). Rola edukacji w procesach globalizacji. Przedsiębiorczość - Edukacja, 7, 296–307. https://doi.org/10.24917/20833296.7.23

Inne teksty tego samego autora