Inwestycje zagraniczne we Francji w dobie globalizacji

Autor

  • Sławomir Dorocki Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.7.2

Słowa kluczowe:

inwestycje zagraniczne, FDI, Francja, France, globalizacja

Abstrakt

The turn of the 20th and 21st centuries brought an intensive increase of international economic connections that were a part of the process of globalization of the world economy. The result of these processes was opening of the countries’ economies which influenced the increase of the role of foreign investments as a factor of economic development of a country. Foreign direct investments (FDI) are nowadays one of the most sought-after forms of foreign capital flow. Foreign investments do not cause external debt. They influence the flow of technology, generate economic growth, contribute to the decrease in unemployment, introduce new management methods, create access to the new markets and generate production infrastructure. The following study presents a short characteristic of foreign investments in France. It analyses regional differentiation of foreign investments in France on the basis of their quantity and in reference to the number of workplaces generated by FDI. Finally, the article presents the factors that have influence on the localization of foreign investments.

Bibliografia

Babiak J. (red.), 2008, Fundusze europejskie a innowacyjność polskiej gospodarki, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa .

Bojar E., 2001, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w obszarach słabo rozwiniętych, Wydawnictwo Na ukowe PWN, Warszawa .

Bojar E., 2008, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) w regionach słabo rozwiniętych studium porównawcze Polski i Irlandii. Efekty i wdrożenia, TNOiK, Toruń .

Borowiec M., 2008, Rola kapitału ludzkiego w procesie podnoszenia konkurencyjności układów przestrzennych [w:] Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych, D. Ilnicki, K. Janc (red.), Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego 3, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 91– 98 .

Brezdeń P., 2006, Uwarunkowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych i ich wpływ na umiędzynarodowienie działalności gospodarczej w województwie dolnośląskim [w:] Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), „Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG”, nr 8, Komisja Geografii Przemysłu PTG oraz Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Warszawa– Kraków, s. 60– 73 .

Chantelot S., Peres S., Virol S., 2010, The geography of French creative class: An exploratory spatial data analysis, Cahiers du GREThA, n 2010– 16, Université Montesquieu Bordeaux, France .

Chojnicki Z., 1999, Podstawy metodologiczne i teoretyczne geografii, Bogucki Wyd. Nauk., Poznań .

Chojnicki Z., Czyż T., 2008, Gospodarka oparta na wiedzy w regionach metropolitalnych i aglomeracjach miejskich w Polsce [w:] Rola polskich aglomeracji wobec wyzwań strategii lizbońskiej, T. Marszał (red.), Studia, t. CXX, tom wydany z okazji jubileuszu 50-lecia KPZK PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polska Akademia Nauk, Warszawa .

Corolleur F., Mangematin V., Torre A., 2003, French Biotech Start Ups and Biotech Clusters in France: The Importance of Geographic Proximity [w:] Biotechnology in Comparative Perspective Growth and Regional Concentration, G. Fuchs and B. Luib, London: Routeledge, s. 221–275 .

Domański B., 2001, Kapitał zagraniczny w przemyśle Polski. Prawidłowości rozmieszczenia, uwarunkowania i skutki, IGiGP UJ, Kraków .

Domański B., 2002, Problemy metod badań inwestycji zagranicznych w układach przestrzennych [w:] Możliwości i ograniczenia zastosowań metod badawczych w geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarce przestrzennej, H. Rogacki (red.), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 197– 206 .

Domański B., 2008, Rozwój polskich metropolii a regiony peryferyjne. Bezpowrotna separacja czy współzależność rozwoju?, Studia KPZK PAN, s. 120, 135–143 .

Domański B., Guzik R., Gwosdz K., 2000, Konkurencyjność i ranga wielkich miast Polski w świetle inwestycji zagranicznych firm produkcyjnych, Biuletyn Komisji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, s. 99– 124, 192 .

Ernest&Young et Associés, 2010, Baromètre Associés Attractivité du site France 2010, France Valeur mundiale?

Goldberg I., Goddard G., Kuriakose S., 2008, Building Knowledge-Based Economy and Absorptive Capacity to Enhance Growth: The Role of Cross-Border Knowledge Flows in Europe and Central Asia (ECA) [w:] Knowledge-Based Economy as Factor of Competitiveness and Economy Growth, M. Runiewicz-Wardyn, L. Koźmiński (ed.), Academy of Entrepreneurship and Management, Warszawa .

Gorzelak G., 2003, Bieda i zamożność regionów [w:] Wymiar i współczesne interpretacje regionu, I. Sagan, M. Czepczyński (red.), Uniwersytet Gdański, Katedra Geografii Ekonomicznej, Gdańsk– –Poznań, s. 57–77 .

Institut national de la statistique et des études économiques – Définitions et méthodes, 2010, http:// www.insee.fr/fr/met

Kudełko J., 1996, Miejsce inwestycji zagranicznych w gospodarce kraju [w:] Wpływ procesów na transformacji gospodarki narodowej na funkcjonowanie jednostek gospodarczych i układów przestrzennych, Z. Zioło (red.), Komisja Geografii PTG, Instytut Geografii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, Warszawa, s. 138–145 .

Lundin N., Sjöholm F., Qian J., 2006, The role of small firms in china’s technology development, Working Paper, European Institute of Japanese Studies 227, Stockholm, Szwecja .

Majewska M., Grala J., 2002, Wpływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich na proces umiędzynarodowienia gospodarki polskiej, „Sprawy Międzynarodowe”, Nr 3, s. 72–91 .

Mangematin V., Lemarié S., Catherine D., 2001, French ag-biotech smes: development prospects, AgBioForum, Vol. 4, Nr 2, s. 98–104 .

Markowski T., 2008, Gospodarka bazująca na wiedzy (GOW) a wyzwania wobec zagospodarowania przestrzennego – konceptualizacja problemu [w:] Rola polskich aglomeracji wobec wyzwań strategii lizbońskiej, T. Marszał (red.), Studia, t. CXX, tom wydany z okazji jubileuszu 50-lecia KPZK PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polska Akademia Nauk, Warszawa .

Myrdal G., 1957, Economic theory and underdeveloped regions, Duckworth, Londyn .

Namyślak B., 2002, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a konkurencyjność regionów [w:] Przedsiębiorczość i innowacyjność jako czynniki rozwoju regionalnego i lokalnego, W. Kosiedowski (red.), Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu, Włocławskie Towarzystwo Naukowe, Włocławek, s. 353– 357 .

Rachwał T., 2000, Wpływ inwestycji zagranicznych na zmiany w funkcjonowaniu Huty Szkła Jarosław S.A. w procesie transformacji gospodarczej, „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny AP w Krakowie”, z. 209, Prace Geograficzne XVIII, Z. Zioło (red.), s. 63–72 .

Sala S., 2006, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a procesy globalizacji [w:] Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), „Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG”, nr 8, Komisja Geografii Przemysłu PTG oraz Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Warszawa–Kraków, s. 80–90 .

Skrzypek E., 2007, Rola wiedzy we współczesnym zarządzaniu [w:] Polskie firmy wobec globalizacji, A. Sitko-Lutek (red.), PWN, Warszawa .

Smętkowski M., 2001, Nowe relacje między metropolią a regionem w gospodarce informacyjnej, „Studia Regionalne i Lokalne”, nr 4 .

Sobala-Gwosdz A., 2006, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie podkarpackim do końca 2003 r. [w:] Efekty restrukturyzacji polskiej przestrzeni przemysłowej, Z. Zioło i T. Rachwał (red.), „Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG”, nr 9, Komisja Geografii Przemysłu PTG oraz Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Warszawa–Kraków, s. 181–191 .

Stryjakiewicz T., 2004, Wpływ inwestycji zagranicznych na rozwój regionalny i lokalny na przykładzie GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. w Poznaniu, Bogucki Wydawnicwto Naukowe, Poznań .

Stryjakiewicz T., 2008, Sektor kreatywny jako czynnik kształtujący nową jakość przestrzeni europejskiej [w:] Przekształcanie regionalnych funkcjonalno-przestrzennych. Europa bez granic – nowe wyzwania, D. Ilnicki, K. Janc (red.), Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego 3, Instytut Geografii i Rozwoju regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 11–18 .

Stryjakiewicz T., 2009, Lokalizacja firm i zachowania przestrzenne pracowników sektora informatycznego (na przykładzie poznańskiego obszaru metropolitalnego) [w:] Funkcje przemysłu w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego, Z. Zioło i T. Rachwał (red.), „Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG”, nr 13, Komisja Geografii Przemysłu PTG oraz Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Warszawa–Kraków, s. 21–33 .

World Investment Report 1998, Trends and Determinants, United Nations, New York and Geneva.hodes/

Pobrania

Opublikowane

2011-01-01

Jak cytować

Dorocki, S. (2011). Inwestycje zagraniczne we Francji w dobie globalizacji. Przedsiębiorczość - Edukacja, 7, 24–41. https://doi.org/10.24917/20833296.7.2

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 > >>