„Przedsiębiorczy region” – zarys koncepcji w świetle analizy roli przedsiębiorczości w krajowej strategii rozwoju regionalnego

Autor

  • Monika Płaziak Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej
  • Tomasz Rachwał Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.11.3

Słowa kluczowe:

krajowa strategia rozwoju regionalnego, Polska, przedsiębiorczość, przedsiębiorczy region, rozwój regionalny

Abstrakt

Rozwój postaw przedsiębiorczych w społeczeństwie oraz przedsiębiorczości jako wyrazu aktywności przedsiębiorców i menedżerów firm jest uważany za ważny czynnik rozwojus połeczno-gospodarczego regionów, szczególnie w krajach transformujących swoje gospodarki. Przedsiębiorczość odgrywa rolę głównie w przyspieszeniu wzrostu gospodarczego, generowaniu impulsów do przemian strukturalnych gospodarki danego regionu oraz łagodzi skutki strukturalnego bezrobocia poprzez samozatrudnienie osób pozostających bez pracy. W tym kontekście ważnejest pytanie, jakie jest miejsce przedsiębiorczości w strategiach rozwoju regionalnego. Przedmiotem artykułu jest prezentacja wyników analizy polskiej Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010−2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie pod kątem obecności zapisów odnoszących się do przedsiębiorczości jako ważnego czynnika rozwoju regionalnego. Na tle wyników analiz podjęto próbę zarysowania koncepcji „przedsiębiorczego regionu”.

Biogramy autorów

Monika Płaziak - Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

Monika Płaziak, dr, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, InstytutGeografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej. Jej zainteresowaniabadawcze dotyczą zagadnień gospodarki przestrzennej w kontekścieczynników lokalizacji przedsiębiorstw, szczególnie czynnika personalnego. Pracebadawcze odnoszą się również do zagadnień współpracy jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych z sektorem MŚP, zwłaszcza w zakresie wdrażania nowychtechnologii i materiałów, w tym dotyczących budownictwa energooszczędnegoi pasywnego. Ponadto zajmuje się problematyką poziomu i jakości życia ludności, ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich miast Polski oraz miast postsocjalistycznych,a także roli przedsiębiorczości w rozwoju regionalnych i lokalnychukładów przestrzennych.

Tomasz Rachwał - Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

Tomasz Rachwał, dr, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, InstytutGeografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej. Członek KrajowejRady Przedsiębiorczości. Pełni m.in. funkcję Kierownika Zakładu Przedsiębiorczościi Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznegow Krakowie, Sekretarza Naukowego Komisji Geografii Przemysłu Polskiego TowarzystwaGeograficznego, Zastępcy Redaktora Naczelnego czasopism: Przedsiębiorczość– Edukacja, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego,Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographicaoraz członka redakcji Entrepreneurial Business and Economics Review. Autor lubwspółautor podręczników szkolnych i akademickich z zakresu geografii ekonomiczneji przedsiębiorczości. Jego zainteresowania badawcze skupiają się przede wszystkimna problematyce przemian struktur przestrzennych przemysłu, funkcjonowaniaróżnych branż działalności gospodarczej, restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz roliprzedsiębiorczości w rozwoju układów przestrzennych, a także edukacji w zakresieprzedsiębiorczości.

Bibliografia

Acs, Z. (2010). Entrepreneurship and Regional Development. Cheltenham: Edward Elgar.

Barczyk, Z. (2004). Przedsiębiorczość i samorządność lokalna. Chorzów: GWSP.

Berggren, E., Dahlstrand, A. L. (2009). Creating an Entrepreneurial Region: Two Waves of Academic Spin-offs from Halmstad University. European Planning Studies, 17(8), 1171-1189, DOI: 10.1080/09654310902981037.

Borowiec, M., Dorocki, S., Jenner, B. (2009). Wpływ zasobów kapitału ludzkiego na kształtowanie społeczeństwa informacyjnego i innowacyjności struktur przemysłowych. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 13, 95-109.

Brdulak, J., Jakubik, P. (2010). Instytucjonalne i kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości. W: K. Kuciński (red.), Przedsiębiorczość a rozwój regionalny w Polsce. Warszawa: Difin, 80-89.

Brzozowska, A., Glinka, B., Postuła, A. (2014). Role of University in Creating Entrepreneurial Attitudes. Horyzonty Wychowania, 13(26), 51-71.

Brzozowski, T. (2007). „Przedsiębiorczość” − pojęcie polisemiczne czy niewłaściwie rozumiane? Próba systematyzacji. Przedsiębiorczość − Edukacja, 3, 196-203.

Cieślik, J., Koładkiewicz, I. (2014). Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w aglomeracjach miejskich. Warszawa: Poltext.

Daszkiewicz, N. (2014). Education as a Stimulating Factor for Entrepreneurship Development. Horyzonty Wychowania, 13(26), 166-177.

Dorocki, S., Borowiec-Gabryś, M. (2014). Problematyka przedsiębiorczości w programie studiów realizowanych w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Horyzonty Wychowania, 13(28), 65-80.

Dorocki, S., Brzegowy, P. (2014). Miejsce przedsiębiorczości w systemie edukacyjnym Francji i jej wpływ na aktywizację gospodarczą regionów. O idei l’esprit d’entreprise. Horyzonty Wychowania, 13(26), 287-302.

Dorocki, S., Jenner, B. (2009). Wpływ wielkości nakładów inwestycyjnych w sektorze B+R na regionalne zróżnicowanie tempa rozwoju Francji. Przedsiębiorczość − Edukacja, 5, 188-197.

Fritsch, M. (2011). Handbook of Research on Entrepreneurship and Regional Development: National and Regional Perspectives. Cheltenham: Edward Elgar.

Gal, Z. (2005). A New Tool for Economic Growth: Role of Innovation in the Transformation and Regional Development of Hungary. Geographia Polonica, 78(2), 31-52.

Gaweł, A. (2007). Ekonomiczne determinanty przedsiębiorczości. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.

Gaweł, A. (2013). Proces przedsiębiorczy. Tworzenie nowych przedsiębiorstw. Warszawa: Difin.

Georgellis, Y., Wall, H. J. (2000). What Makes a Region Entrepreneurial? Evidence from Britain. The Annals of Regional Science, 34(3), 385-403, DOI: 10.1007/s001689900014.

Glinka, B. (2008). Kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości w Polsce. Warszawa: PWE.

Golejewska, A. (2012). Innowacyjność a konkurencyjność regionalna krajów Grupy Wyszehradzkiej w latach 1999–2008. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 19, 93-115.

Hall, T., Hubbard, P. (1996). The Entrepreneurial City: New Urban Politics, New Urban Geographies? Progress in Human Geography, 20(2), 153-174, DOI: 10.1177/030913259602000201.

Jarczewski, W. (2007). Duch przedsiębiorczości w proinwestycyjnych działaniach władz lokalnych. Przedsiębiorczość − Edukacja, 3, 72−80.

Klasik, A. (2005). Przedsiębiorczość i konkurencyjność a rozwój regionalny. Kluczowe pojęcia i metodologia. Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 218, 7-22.

Kola-Bezka, M. (2010). Przyczynek do rozważań o przedsiębiorczości polskich regionów. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 16, 403-411.

Kosała, M. (2015). Innovation Processes as a Stimulant of Internationalisation Process of Firms. Entrepreneurial Business and Economics Review, 3(2), 65-84, DOI: http://dx.doi.org/10.15678/ EBER.2015.030206.

Kuciński, K. (2010). Regionalna perspektywa przedsiębiorczości. W: K. Kuciński (red.), Przedsiębiorczość a rozwój regionalny w Polsce. Warszawa: Difin, 15-29.

Kurek, S., Rachwał, T. (2009). The Role of Business Education in the Development of Entrepreneurship in the Member States of the European Union. Europa XXI, 19, 127-142.

Makieła, Z. (2013). Przedsiębiorczość i innowacyjność terytorialna. Region w warunkach konkurencji. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck.

Niedziółka, M. (2010). Przedsiębiorczość gminy a rozwój regionalny. W: K. Kuciński (red.), Przedsiębiorczość a rozwój regionalny w Polsce. Warszawa: Difin, 30-51.

Ochojski, A., Szczupak, B., Zieliński, T. (2005). Regionalne środowisko przedsiębiorczości. Problematyka badawcza. Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 218, 47-78.

Perło, D., Dębkowska, K. (2013). Konkurencyjność regionów Unii Europejskiej. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 64(6), 60-70.

Płaziak, M., Rachwał, T. (2014). Kształcenie w zakresie przedsiębiorczości w polskich uniwersytetach na studiach nieekonomicznych (na przykładzie kierunku geografia). Horyzonty Wychowania, 13(26), 249-266.

Qian, H., Acs, Z. J., Stough, R. R. (2013). Regional Systems of Entrepreneurship: the Nexus of Human Capital, Knowledge and New Firm Formation. Journal of Economic Geography, 13(4), 559-587, DOI: 10.1093/jeg/lbs009.

Rachwał, T., Płaziak, M. (2013). Przedsiębiorczość w kształceniu w zakresie gospodarki przestrzennej w polskich uniwersytetach. W: P. Churski, T. Kudłacz (red.), Gospodarka przestrzenna – doświadczenie i wyzwania procesu kształcenia, Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 251, 198-263.

Rantanen, T., Pawlak, A., Toikko, T. (2015). The Significance of Social Welfare Attitudes in Young People’s Entrepreneurial Intentions. Entrepreneurial Business and Economics Review, 3(1), 43-60, DOI: http://dx.doi.org/10.15678/EBER.2015.030104.

Sam, C., van der Sijde, P. (2014). Understanding the Concept of the Entrepreneurial University from the Perspective of Higher Education Models. Higher Education, 68(6), 891-908, DOI: 10.1007/s10734- 014-9750-0.

Stryjakiewicz, T., Stachowiak, K. (2010). Uwarunkowania, poziom i dynamika rozwoju sektora kreatywnego w poznańskim obszarze metropolitalnym. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

The European Entrepreneurial Region (EER), grudzień 2014, Encouraging Entrepreneurship at Local and Regional Level, http://cor.europa.eu/en/takepart/eer/Documents/EER%20Leaflet%202014-01.pdf.

Wach, K. (2007). Kształtowanie postaw przedsiębiorczych w programach nauczania. Stan obecny i proponowane kierunki zmian. W: P. Wachowiak, M. Dąbrowski, B. Majewski (red.), Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna. Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, 120-127.

Wach, K. (2008). Regionalne otoczenie małych i średnich przedsiębiorstw. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.

Wach, K. (2013). Edukacja na rzecz przedsiębiorczości wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjno- -gospodarczych. Przedsiębiorczość − Edukacja, 9, 246-257.

Wach, K. (2014a). Paradygmat gospodarki przedsiębiorczej a polityka wspierania przedsiębiorczości. W: K. Zieliński (red.), Formy i przejawy współczesnej przedsiębiorczości w Polsce. Warszawa: Difin, 13−30.

Wach, K. (2014b). Europeanisation of Entrepreneurship Education in Europe – Looking Back and Looking Forward. Horyzonty Wychowania, 13(26), 11-31.

Wach, K. (2014c). Edukacja dla przedsiębiorczości: pomiędzy przedsiębiorczą pedagogiką a edukacją ekonomiczną i biznesową. Horyzonty Wychowania, 13(28), 11-32.

Wach, K. (2015). Entrepreneurial Orientation and Business Internationalisation Process: The Theoretical Foundations of International Entrepreneurship. Entrepreneurial Business and Economics Review, 3(2), 9-24, DOI: http://dx.doi.org/10.15678/EBER.2015.030202.

Wiśniewska, D. (2014). Przedsiębiorczość uczelni wyższej jako wyzwanie współczesności – kierunki zmian. Horyzonty Wychowania, 13(28), 33-49.

Wyrwich, M. (2012). Regional Entrepreneurial Heritage in a Socialist and a Postsocialist Economy. Economic Geography, 88(4), 423-445, DOI: 10.1111/j.1944-8287.2012.01166.x.

Zheng, J. (2011). ‘Creative Industry Clusters’ and the ‘Entrepreneurial City’ of Shanghai. Urban Studies, 48(16), 3561-3582, DOI: 10.1177/0042098011399593.

Zioło, Z. (2012a). Miejsce innowacyjności w kształtowaniu procesów rozwoju gospodarczego układów przestrzennych. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 20, 9-32.

Zioło, Z. (2012b). Miejsce przedsiębiorczości w edukacji. Przedsiębiorczość − Edukacja, 8, 10-23.

Zioło, Z. (2013). Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w warunkach kryzysu gospodarczego. Przedsiębiorczość − Edukacja, 9, 10-33.

Zioło, Z., Rachwał, T. (2012). Entrepreneurship in Geographical Research. In: P. Churski (ed.), Contemporary Issues in Polish Geography. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 135-155.

Pobrania

Opublikowane

2015-09-14

Jak cytować

Płaziak, M., & Rachwał, T. (2015). „Przedsiębiorczy region” – zarys koncepcji w świetle analizy roli przedsiębiorczości w krajowej strategii rozwoju regionalnego. Przedsiębiorczość - Edukacja, 11, 37–49. https://doi.org/10.24917/20833296.11.3

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 6 7 8 > >>