Klasyczne czynniki w procesie lokalizacji przedsiębiorstwa na wybranych przykładach

Autor

  • Anna Irena Szymańska Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej
  • Monika Płaziak Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.10.5

Słowa kluczowe:

czynniki lokalizacji, klasyczne czynniki lokalizacji, lokalizacja przedsiębiorstwa, teorie lokalizacji

Abstrakt

W niniejszym artykule poruszono tematykę klasycznych czynników lokalizacji oraz ich znaczenia w wyborze dogodnego miejsca umiejscowienia przedsiębiorstwa w przestrzeni gospodarczej. Należy tu nadmienić, że autorami najważniejszych klasycznych teorii byli m.in. A. Weber, A. Lӧsch czy A. Predöhl. Jako kluczowe wymieniali oni takie czynniki lokalizacji, jak: koszty transportu, koszty zatrudnienia czy dostępnąść surowców. W artykule podjęto próbę zbadania istoty owych czynników w podejmowaniu decyzji przez współczesnych przedsiębiorców w zakresie lokalizacji ich działalności gospodarczej. Bazę źródłową wykorzystaną w analizach stanowiły wyniki bezpośrednich badań marketingowych, w których uczestniczyło kilkanaście przedsiębiorstw z branży budowlanej. Zdaniem autorek artykułu, mimo że pierwsze teorie lokalizacji powstały jeszcze w XIX w., klasyczne czynniki lokalizacji nadal są aktualne i nie tracą na znaczeniu. Nieuwzględnienie ich w procesie decyzyjnym w dalszej perspektywie może przyczynić się do niepowodzenia podjętej działalności gospodarczej.

Biogramy autorów

Anna Irena Szymańska - Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

Anna Irena Szymańska, doktor, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej. Absolwentka studiów z zakresu zarządzania i marketingu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu (Katedra Analizy Rynku i Badań Rynkowych – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie). Adiunkt w Zakładzie Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Zainteresowania badawcze autorki oscylują wokół problematyki potrzeb, preferencji i zachowań rynkowych konsumentów, jak również zagadnień z obszaru przedsiębiorczości i innowacyjności przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem sektora MŚP.

Monika Płaziak - Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

Monika Płaziak, doktor, adiunkt, Uniwersytet Pedagogiczny, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej. Zainteresowania badawcze autorki dotyczą zagadnień gospodarki przestrzennej w kontekście czynników lokalizacji przedsiębiorstw, szczególnie czynnika personalnego. Prace badawcze odnoszą się również do zagadnień współpracy jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych z sektorem MŚP, zwłaszcza w zakresie wdrażania nowych technologii i materiałów, w tym dotyczących budownictwa energooszczędnego i pasywnego. Ponadto, autorka zajmuje się problematyką poziomu i jakości życia ludności, ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich miast Polski oraz miast postsocjalistycznych.

Bibliografia

Budner, W. (2004). Lokalizacja przedsiębiorstw. Aspekty ekonomiczno-przestrzenne i środowiskowe. Poznań: Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Całczyński, A. (1981). Modele i metody lokalizacji ośrodków dystrybucyjnych. Monografie i Syntezy, 14. Warszawa: IWHIW.

Domański, R. (2011). Gospodarka przestrzenna. Podstawy teoretyczne. Warszawa: PWN.

Dorocki, S., Rachwał, T., Szymańska, A.I., Zdon-Korzeniowska, M. (2012). Spatial Conditions for Agritourism Development on the Example of Poland and France. Current Issues of Tourism Research, 2(2), 20-29.

Dorocki, S., Szymańska, A.I., Zdon-Korzeniowska, M. (2012). Polskie gospodarstwa agroturystyczne jako przedsiębiorstwa rodzinne. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 8(8), 45-60 Dorocki, S., Szymańska, A.I., Zdon-Korzeniowska M. (2013a). Polskie gospodarstwa agroturystyczne w dobie kryzysu gospodarczego. Przedsiębiorczość – Edukacja, 9.

Dorocki, S., Szymańska, A.I., Zdon-Korzeniowska, M. (2013b). Agricultural tourism farms in Poland – how the farmers improve their businesses – the case study. Understanding Innovation in Emerging Economic Spaces, IGU-Ashgate.

Dziemianowicz, W. (1997). Kapitał zagraniczny a rozwój regionalny i lokalny w Polsce. Studia Regionalne i Lokalne, 21.

Fabińska, M., Piasecki, T., Benchmarking regionalny, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, http://www.eedri.pl/pdf/187.pdf (data odczytu: 20.10.2013).

Fierla, I., Kuciński, K. (red.). (2001). Lokalizacja przedsiębiorstw a konkurencyjność. Warszawa: Wyd. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Hoover, E.M. (1962). Lokalizacja działalności gospodarczej. Warszawa: PWN, 16-19.

Isard, W. (1956). Location and Space-economy. New York: J. Wiley and Sons.

Kupiec, L. (red.). (1999). Gospodarka przestrzenna. Lokalizacja w gospodarce przestrzennej, 33. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.

Leśniak, J. (1985). Planowanie przestrzenne. Warszawa: PWN.

Lösch, A. (1940). Die räumliche Ordnung der Wirtschaft. Jena.

Perreur, J. (1992). Lokalizacja jednostek produkcyjnych. W: C. Ponsard (red.), Ekonomiczna analiza przestrzenna. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Płaziak, M., Szymańska, A.I. (2014). Enterprise and Classical Factors of its Location on the market. Procedia. Social and Behavioral Sciences, 120, 13-22.

Płaziak, M. Szymańska, A.I. (2014). Role of modern factors in the process of choosing a location of an enterprise. Procedia. Social and Behavioral Sciences, 120, 72-83.

Pred, A.R. (1967). Behaviour and Location: Foundations for a Geographic Dynamic Location Theory. Part 1. Lund 1967, Studies in Geography, Series B. 27.

Rachwał, T. (2011a). Industrial restructuring in Poland and other European Union states in the era of economic globalization. Procedia. Social and Behavioral Sciences, 19, 1-10.

Rachwał, T. (2011b). Transformations of the employment structure as an expression of the transformation of the Polish industry against the background of the European Union. Bulletin of Geography, Socio- -economic series, 15, 5-25.

Rachwał, T. (2011c). Wpływ kryzysu na zmiany produkcji przemysłowej w Polsce. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 17, 99-113.

Rachwał, T., Wiedermann, K. (2008). Multiplier effects in regional development: The case of the motor vehicle industry in Silesian voivodeship (Poland), Quaestiones Geographicae, 27B/1, 67-80.

Raźniak, P. (2012). Wpływ poziomu bezpieczeństwa społecznego na migracje ludności w Polsce. Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka, 4, 41-52.

Raźniak, P., Winiarczyk-Raźniak, A. (2013). Spatial distribution and differences in migration patterns and revenues of gminas in the Kraków Metropolitan Area. Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 19, 73-86.

Stryjakiewicz, T. (2009). Nowe spojrzenie na czynniki lokalizacji działalności gospodarczej. W: I. Jażewicz (red.) Współczesne problemy przemian strukturalnych przestrzeni geograficznej. Słupsk: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, 94-102.

Tobolska, A. (2011). Czynniki lokalizacji fabryk wybranych korporacji międzynarodowych w Polsce. W: M. Wdowicka, L. Mierzejewska (red.), Problemy rozwoju lokalnego i regionalnego na początku XXI wieku. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM, 15.

Wieloński, A. (2004). Lokalizacja działalności gospodarczej. Teoretyczne podstawy. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Zawadzki, S.M. (1973). Polska, przestrzeń, społeczeństwo. Warszawa: PWE.

Pobrania

Opublikowane

2014-12-18

Jak cytować

Szymańska, A. I., & Płaziak, M. (2014). Klasyczne czynniki w procesie lokalizacji przedsiębiorstwa na wybranych przykładach. Przedsiębiorczość - Edukacja, 10, 71–84. https://doi.org/10.24917/20833296.10.5

Inne teksty tego samego autora