Zarys uwarunkowań dalszego rozwoju przedsiębiorczości w układach przestrzennych

Autor

  • Zbigniew Zioło Podkarpacka Szkoła Wyższa im. bł. ks. W. Findysza w Jaśle, Polska
  • Tomasz Rachwał Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.151.1

Słowa kluczowe:

edukacja, rozwój przedsiębiorczości, startup, układ przestrzenny, uwarunkowania rozwoju

Abstrakt

Procesy rozwoju przedsiębiorczości w układach przestrzennych zachodzą pod wpływem wielu rożnorodnych czynnikow, wynikających za zmieniających się uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych. W artykule podjęto więc probę identyfikacji uwarunkowań wpływających na możliwości dalszego rozwoju działalności gospodarczej, traktowanej jako podstawowy przejaw przedsiębiorczości. Do głownych uwarunkowań zaliczono czynniki związane z ogolnymi procesami rozwoju społecznego, gospodarczego i kulturowego, postępującą globalizacją działalności gospodarczej, kształtowaniem społeczeństwa informacyjnego, poziomem edukacji i rozwojem działalności badawczo-rozwojowej, jakością kadr i elit władzy oraz wdrażaniem zasad etycznych do biznesu i życia społecznego. Wskazano rownież na potencjalne czynniki hamujące rozwoj, wynikające z negatywnych cech osobowości elit władzy i przedsiębiorcow. Identyfikacja tych uwarunkowań procesu dalszego rozwoju powinna służyć doskonaleniu treści i metod edukacji w zakresie przedsiębiorczości oraz analizom kształtowania przedsiębiorczości w układach lokalnych i regionalnych. Wyznacza ona także kierunki dalszych badań, ktore powinny zmierzać do coraz precyzyjniejszego poznania procesu kształtowania przedsiębiorczości w drodze zarowno doskonalenia ujęć teoretycznych, jak i ich weryfikacji w badaniach empirycznych z uwzględnieniem ich możliwości aplikacyjnych.

Biogramy autorów

Zbigniew Zioło - Podkarpacka Szkoła Wyższa im. bł. ks. W. Findysza w Jaśle, Polska

Zbigniew Zioło, prof. dr hab., Podkarpacka Szkoła Wyższa im. bł. ks. Władysława Findysza w Jaśle, były wieloletni kierownik Zakładu Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii, Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Doktor nauk przyrodniczych, dr hab. i profesor nauk ekonomicznych. Jego zainteresowania badawcze to: gospodarka przestrzenna, geografia ekonomiczna, polityka społeczno-gospodarcza, ekonomika i polityka rozwoju regionalnego.

Tomasz Rachwał - Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

Tomasz Rachwał, dr, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej. Dyrektor Instytutu, kierownik Zakładu, pełni m.in. funkcje: pełnomocnika rektora UP ds. przedsiębiorczości, wiceprzewodniczącego Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, zastępcy redaktora naczelnego czasopism: „Przedsiębiorczość – Edukacja”, „Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego” oraz członka redakcji „Entrepreneurial Business and Economics Review”, „Geographia Polonica” oraz „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Geographica”. Jest autorem lub wspołautorem podręcznikow szkolnych i akademickich z zakresu geografii ekonomicznej i przedsiębiorczości oraz ekspertem wielu resortow i instytucji w zakresie edukacji ekonomicznej. Jego zainteresowania badawcze skupiają się przede wszystkim na problematyce przemian struktur przestrzennych przemysłu, funkcjonowania rożnych branż działalności gospodarczej, restrukturyzacji przedsiębiorstw, roli przedsiębiorczości w rozwoju układow przestrzennych oraz edukacji w zakresie przedsiębiorczości.

Bibliografia

Duszczyk, M. (2018, 2 października). Za dwa lata auta będą latać. Rzeczpospolita – Rzeczpospolita Cyfrowa.

Klasik, A., Kuźnik F. (red.). (2018). Rozwoj lokalny i regionalny. Teorie i zastosowania. Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 184.

Kucharczyk, K. (2018, 10 grudnia). Startupy na celowniku. Rzeczpospolita.

Kucharczyk, K. Oksińska, B. (2019, 7 lutego). Porażka z grafenem to tylko wierzchołek gory lodowej. Rzeczpospolita.

Kuciński, K. (1997). Przestrzenne aspekty przedsiębiorczości. Monografie i Opracowania. Szkoła Główna Handlowa, 430.

Kudełko, J. (2013). Uwarunkowania i kierunki rozwoju wojewodztw Polski wschodniej jako regionow słabo rozwiniętych. Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 151.

Kudełko, J., (red.). (2007). Uwarunkowania rozwoju rzeszowskiego obszaru metropolitalnego w systemie społeczno-gospodarczym i innowacyjnym wojewodztwa podkarpackiego. Prace Komisji Nauk Ekonomicznych, 25, 55–74.

Pascal, B. (1921). Myśli. Przełożył i wstępem opatrzył Tadeusz Żeleński (Boy). Poznań–Warszawa: Księgarnia św. Wojciecha.

Piontek, F., Piontek, B. (2016). Teoria rozwoju. Warszawa: PWE.

Rachwał, T. (2018). Research Issues of the Function of Entrepreneurship in the Socio-Economic Development of Spatial Systems in Polish Economic Geography. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 32(4), 149–162.

Skala, A. (2018). Startupy. Wyzwanie dla zarządzania i edukacji przedsiębiorczości. Krakow: edu-Libri.

Skrzypczak, W. (2018). Jesteśmy na progu wojny (rozmowa z E. Zemło). Warszawa: Wydawnictwo Czerwone i Czarne.

Szlachta, J. (2018). Terytorializacja jako wyzwanie polityki rozwoju – perspektywa europejska. Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 184, 10–19.

Użarowska, M. (2018, 2 października). Czynnik D, czyli ludzki pierwiastek zła. Rzeczpospolita – Nauka.

Yellowlees, G. (2019, 24 stycznia). Rozmowa z dyrektorem ds. pozyskiwania talentow na Europę w Amazon. Rzeczpospolita.

Zioło, Z. (2005). Światowe uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości. Przedsiębiorczość – Edukacja, 1, 9–16.

Zioło, Z. (2006). Rola przedsiębiorczości w podnoszeniu konkurencyjności społeczeństwa i gospodarki. Przedsiębiorczość – Edukacja, 2, 10–17.

Zioło, Z. (2007). Rola przedsiębiorczości w aktywizacji gospodarczej – zarys modelu. Przedsiębiorczość – Edukacja, 3, 10–17.

Zioło, Z. (2008). Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, Przedsiębiorczość – Edukacja, 4, 12–23.

Zioło, Z., Rachwał, T. (red.). (2005). Przedsiębiorczość a wspołczesne wyzwania cywilizacyjne. Przedsiębiorczość – Edukacja, 1.

Zioło, Z., Rachwał, T. (red.). (2009). Rola przedsiębiorczości w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego. Przedsiębiorczość – Edukacja, 5.

Zioło, Z., Rachwał, T. (red.). (2010). Przedsiębiorczość w warunkach integracji europejskiej. Przedsiębiorczość – Edukacja, 6.

Zioło, Z., Rachwał, T. (red.). (2011). Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji. Przedsiębiorczość – Edukacja, 7.

Zioło, Z., Rachwał, T. (red.). (2013). Przedsiębiorczość w warunkach kryzysu gospodarczego. Przedsiębiorczość – Edukacja, 9.

Zioło, Z., Rachwał, T. (red.). (2016). Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju układów lokalnych. Przedsiębiorczość – Edukacja, 12.

Zioło, Z., Rachwał, T. (red.). (2017). Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości. Przedsiębiorczość – Edukacja, 13.

Pobrania

Opublikowane

2019-06-13

Jak cytować

Zioło, Z., & Rachwał, T. (2019). Zarys uwarunkowań dalszego rozwoju przedsiębiorczości w układach przestrzennych. Przedsiębiorczość - Edukacja, 15(1), 7–18. https://doi.org/10.24917/20833296.151.1

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>