Problemy naukowo-dydaktyczne międzynarodowych konferencji naukowych z cyklu „Przedsiębiorczość – Edukacja”

Autor

  • Zbigniew Zioło Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.10.1

Słowa kluczowe:

edukacja, przedsiębiorczość, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

Abstrakt

W pracy przedstawiono genezę powołania Zakładu Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej w strukturze Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Szczególną uwagę zwrócono na założenia metodologiczne i metodyczne konferencji naukowych, problematykę 10 konferencji naukowo-dydaktycznych i Ogólnopolskich Zjazdów Nauczycieli Przedsiębiorczości oraz problematykę badawczą zawartą w czasopiśmie „Przedsiębiorczość - Edukacja” wydawanym w ramach prac Zakładu. Problematyka ta obejmowała kształtowanie przedsiębiorczości na tle współczesnych wyzwań cywilizacyjnych oraz rolę przedsiębiorczości w: podnoszeniu konkurencyjności społeczeństwa i gospodarki, aktywizacji gospodarczej, gospodarce opartej na wiedzy, kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego, warunkach integracji europejskiej, warunkach globalizacji, edukacji szkolnej i akademickiej, a także w warunkach kryzysu gospodarczego, rozwoju firm i układów przestrzennych.

Biogram autora

Zbigniew Zioło - Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

Zbigniew Zioło,  dr nauk przyrodniczych, dr hab. i prof. nauk ekonomicznych, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Geografii,Zakład Przedsię-biorczości i Gospodarki Przestrzennej.Zainteresowania badawcze: gospodarka przestrzenna, geografi ekonomiczna, polityka społeczno-gospodarcza, ekonomika i polityka rozwoju regionalnego.

Bibliografia

Bachta, A., Bieszczad, G., Borowiec, M., Buziewicz, A., Chomiak, B., Doktor, R., Drobniak, I., Fiedor, K., Jodłowska, J., Lis, W., Rachwał, T., Zbierak, M. (2003). Podstawy przedsiębiorczości. Scenariusze zajęć edukacyjnych dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Warszawa: wydawnictwo Nowa Era.

Berger, S., Canning, R., Dolan, M., Kurek, S., Pilz, M., Rachwał, T. (2012). Curriculum-making in pre- -vocational education in the lower secondary school: A regional comparative analysis within Europe. Journal of Curriculum Studies, 44(5), 679-701.

Borowiec, M., Rachwał, T. (red.) (2005). Działalność naukowo-dydaktyczna Zakładu Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej w latach 2000–2005. Kraków: ZPiGP IG Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Długosz, Z., Zioło, Z. (red.) (2010). Rozwój naukowo-dydaktyczny i kierunki badawcze Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.

Dorocki, S., Kilar, W., Rachwał, T. (2011). Założenia i cele projektu „Krok w przedsiębiorczość” dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych. Przedsiębiorczość – Edukacja, 7, 308-320.

Dorocki, S., Kilar, W., Rachwał, T., Świętek, A., Zdon-Korzeniowska M. (2012). Biznesplan krok po kroku. Poradnik dla uczniów i uczennic: III część produktu finalnego. Warszawa: wydawnictwo Nowa Era.

Kilar, W., Kurek, S., Rachwał, T. (2013). Kształtowanie kompetencji osobistych i społecznych w szkolnictwie zawodowym dla sektora handlu detalicznego w świetle opinii partnerów społecznych. Przedsiębiorczość – Edukacja, 9, 273-288.

Kilar, W., Kurek, S., Rachwał, T. (oprac.) (2013). Kształtowanie kompetencji osobistych i społecznych w szkołach zawodowych. Kraków: Primedruk dla Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Kilar, W., Rachwał, T., Zając, M. (oprac.) (2012). Poradnik metodyczny dla nauczycieli i nauczycielek. II część produktu finalnego. Warszawa: wydawnictwo Nowa Era.

Kurek, S., Rachwał, T. (2010). Założenia i wstępne wyniki europejskiego projektu badawczego „FIFOBI” w zakresie kształtowania kompetencji uczniów gimnazjum do prowadzenia działalności gospodarczej, Przedsiębiorczość – Edukacja, 6, 472-485.

Kurek, S., Rachwał, T., Szubert, M. (2012a). Kształtowanie postaw przedsiębiorczych uczniów gimnazjum. Warszawa: Fundacja Edukacja dla Społeczeństwa.

Kurek, S., Rachwał, T., Szubert, M. (2012b). Business Competencies in Polish School Curricula: Opinions of Teachers and Social Partners. In: M. Pilz, S. Berger, R. Canning, Fit for Business. Pre-Vocational Education in European Schools. VS Verlag für Sozialwissenschaften. Springer, Wiesbaden, 61-88.

Kurek, S., Rachwał, T., Szubert, M. (2012c). Kształtowanie kompetencji biznesowych uczniów gimnazjum w świetle opinii nauczycieli na podstawie wyników badań prowadzonych w ramach europejskiego projektu „FIFOBI”. Przedsiębiorczość – Edukacja, 8, 24-36.

Makieła, Z., Rachwał, T. (2002a). Podstawy przedsiębiorczości. Program nauczania dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Warszawa: wydawnictwo Nowa Era.

Makieła, Z., Rachwał, T. (2002b). Podstawy przedsiębiorczości. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Warszawa: wydawnictwo Nowa Era.

Makieła, Z., Rachwał, T. (2002c). Podstawy przedsiębiorczości. Poradnik metodyczny dla nauczycieli liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Warszawa: wydawnictwo Nowa Era.

Makieła, Z., Rachwał, T. (2002d). Podstawy przedsiębiorczości. Zeszyt ćwiczeń dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Warszawa: wydawnictwo Nowa Era.

Makieła, Z., Rachwał, T. (2012a). Krok w przedsiębiorczość. Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadgimnazjalnych. Warszawa: wydawnictwo Nowa Era.

Makieła, Z., Rachwał, T. (2012b). Krok w przedsiębiorczość. Zeszyt ćwiczeń dla szkół ponadgimnazjalnych. Warszawa: wydawnictwo Nowa Era. Ministerstwo Gospodarki i Pracy (2004). Aspekty konkurencyjności gospodarki. Materiał przygotowany na konferencję w ramach Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007–2013 (Lublin, 20 września 2004 r.). Warszawa.

Osuch, W., Rachwał, T. (2011). Studia dwustopniowe na kierunku geografia a jakość kształcenia (na przykładzie Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie). W: B. Sitarska, E. Droba, K. Jankowski (red.), Jakość kształcenia w szkole wyższej wobec wyzwań współczesności. Siedlce: Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach, 35-46.

Rachwał, T. (2011). Krok w przedsiębiorczość – jak efektywnie kształtować postawy przedsiębiorcze uczniów szkół ponadgimnazjalnych, EduFakty, 14, 6-7.

Rachwał, T. (2012a). Jak efektywnie kształtować postawy przedsiębiorcze uczniów szkół ponadgimnazjalnych? Informacja o innowacyjnym projekcie edukacyjnym „Krok w przedsiębiorczość”. Przedsiębiorczość – Edukacja, 8, 412-413.

Rachwał, T. (2012b). Gra o przedsiębiorczość. W: Podstawy przedsiębiorczości. Przewodnik dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych. Warszawa: wydawnictwo Nowa Era, 36-39.

Rachwał, T. (2012c). Projekt „Jestem przedsiębiorczy” a założenia nowej podstawy programowej kształcenia w ramach przedmiotów podstawy przedsiębiorczości i ekonomia w praktyce. Tekst referatu przygotowanego na seminarium dla dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych, http://www.jestemprzedsiebiorczy. pl/att/Rachwal_artykul_Seminarium_dla_dyrektorow_6-06-12_tekst.pdf (data odczytu: 01,12.2013).

Rachwał, T. (2013). Krok w przedsiębiorczość – propozycja na czasie. EduFakty, 25, 48-51.

Rachwał, T., Kurek, S. (red.) (2013). Działalność naukowo-dydaktyczna Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w 2012 r. Kraków: Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Rachwał, T., Płaziak, M. (2013). Przedsiębiorczość w kształceniu w zakresie gospodarki przestrzennej w polskich uniwersytetach. W: P. Churski, T. Kudłacz (red.), Gospodarka przestrzenna – doświadczenie i wyzwania procesu kształcenia, Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 251, 198-263.

Rachwał, T., Ratajski, P., Zając, M. (oprac.) (2012). Innowacyjna strategia kształcenia „Krok w przedsiębiorczość”. I część produktu finalnego. Warszawa: wydawnictwo Nowa Era.

Rachwał, T., Zioło, Z. (2010). Przedsiębiorczość. W: Z. Długosz, Z. Zioło (red.), Rozwój naukowo- -dydaktyczny i kierunki badawcze Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 225-237.

Świętek, A., Osuch, W. (2013), Informacja o międzynarodowym projekcie „Common goals – Common ways”. W: Z. Zioło, M. Borowiec (red.), Problematyka 28. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. Przemysł i usługi w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Warszawa – Kraków: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 122-123.

Zioło, Z., Rachwał, T. (2008). Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Czasopismo Geograficzne, 79(1-2), 189-196.

Zioło, Z., Rachwał, T. (2010). Zarys kształtowania się Instytutu Geografii. W: Z. Długosz, Z. Zioło (red.), Rozwój naukowo-dydaktyczny i kierunki badawcze Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 7-18.

Zioło, Z., Rachwał, T. (2012). Entrepreneurship in geographical research. In: P. Churski (ed.), Contemporary Issues in Polish Geography. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 135-155. Zioło, Z., Rachwał, T. (red.) (2005). Przedsiębiorczość a współczesne wyzwania cywilizacyjne. Przedsiębiorczość – Edukacja, 1. Zioło, Z., Rachwał, T. (red.) (2006). Rola przedsiębiorczości w podnoszeniu konkurencyjności społeczeństwa i gospodarki. Przedsiębiorczość – Edukacja, 2.

Zioło, Z., Rachwał, T. (red.) (2007). Rola przedsiębiorczości w aktywizacji gospodarczej. Przedsiębiorczość – Edukacja, 3.

Zioło, Z., Rachwał, T. (red.) (2008). Rola przedsiębiorczości w gospodarce opartej na wiedzy. Przedsiębiorczość – Edukacja, 4.

Zioło, Z., Rachwał, T. (red.) (2009). Rola przedsiębiorczości w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego. Przedsiębiorczość – Edukacja, 5.

Zioło, Z., Rachwał, T. (red.) (2010). Przedsiębiorczość w warunkach integracji europejskiej. Przedsiębiorczość – Edukacja, 6.

Zioło, Z., Rachwał, T. (red.) (2011). Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji. Przedsiębiorczość – Edukacja, 7.

Zioło, Z., Rachwał, T. (red.) (2012). Rola przedsiębiorczości w edukacji. Przedsiębiorczość – Edukacja, 8.

Zioło, Z., Rachwał, T. (red.) (2013). Przedsiębiorczość w warunkach kryzysu gospodarczego. Przedsiębiorczość – Edukacja, 9.

Zioło, Z., Rachwał, T. (red.) (2014). Rola przedsiębiorczości w rozwoju firm i układów przestrzennych. Przedsiębiorczość – Edukacja, 10 (niniejszy tom, w momencie złożenia artykułu do druku).

Opublikowane

2014-12-18

Jak cytować

Zioło, Z. (2014). Problemy naukowo-dydaktyczne międzynarodowych konferencji naukowych z cyklu „Przedsiębiorczość – Edukacja”. Przedsiębiorczość - Edukacja, 10, 10–34. https://doi.org/10.24917/20833296.10.1

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 6 7 8 > >>