Przedsiębiorczość w rozwoju układów lokalnych

Autor

  • Zbigniew Zioło Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.12.1

Słowa kluczowe:

gmina, przedsiębiorczość, układ lokalny

Abstrakt

Wstępnie zakładamy, że w procesie rozwoju cywilizacyjnego przedsiębiorczość jest jednym z podstawowych czynników wzrostu gospodarczego, społecznego i kulturowego. Proces ten, w zależności od uwarunkowań wewnętrznych i otoczenia, ze zmiennym nasileniem kształtuje układy przestrzenne od skali krajowej przez układy regionalne do układów lokalnych. Wychodząc z powyższego założenia, należy przyjąć, że szczególnie ważnym problemem badawczym jest dążenie do coraz precyzyjniejszego poznania złożoności procesu kształtowania samorządowych układów lokalnych. Wyniki badawcze z tego zakresu mają także duże znaczenie dla celów aplikacyjnych, zwłaszcza w zakresie podnoszenia jakości zarządzania i budowy strategii rozwoju tej kategorii układów. W niniejszej pracy podjęta została analiza wpływu przedsiębiorczości na proces funkcjonowania układów lokalnych z uwzględnieniem wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań rozwoju.

Biogram autora

Zbigniew Zioło - Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

Zbigniew Zioło, prof. dr hab., Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, InstytutGeografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej. Doktor nauk przyrodniczych, doktorhabilitowany i profesor nauk ekonomicznych. Jego zainteresowania badawcze to: gospodarka przestrzenna,geografia ekonomiczna, polityka społeczno-gospodarcza, ekonomika i polityka rozwoju regionalnego.

Bibliografia

Brdulak, J., Kulikowski, M. (red.) (2004). Przedsiębiorczość – stymulatorem rozwoju. Instytut Wiedzy SGH, Warszawa.

Czapiński, J. (2015, 8 września). Wywiad A. Kinasiewicza: Prekariat raczej nie wybuchnie. Życie przed nami. Gazeta Wyborcza.

Czarnecka, A., Kłodziński, M. (2010). Przedsiębiorczość pozarolnicza na obszarach wiejskich regionów zielonych płuc. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 3, 63–78.

Debelle, L., Fircowicz, W., Maj, R., Richard, H., Woźniak, M., Zioło, Z. (1996). Kooperatywa SCARA, być może wzor do naśladowania PAN Oddz. w Krakowie. Prace Komisji Nauk Ekonomicznych, 21 .dmp. (2015, 26 lutego). Nadprodukcja bije rekordy, Rzeczpospolita.

Dobrowolska, M. (red.) (1968). Demograficzno-osadnicze problemy w Tarnobrzeskim Rejonie Siarkowym. Zeszyty Badań Rejonów Uprzemysławianych, 29.

Fierla, I., Kuciński, K. (red.) (1999)., Lokalne uwarunkowania przedsiębiorczości. Monografie i opracowaniaWarszawa: SGH, 499.

Fierla, I. (red.) (1996). Zmiany uwarunkowań lokalizacji przemysłu w Polsce, cz. II. Monografie i opracowania, Warszawa: SGH, 408.

Fierla, I. (red.) (1994). Zmiany uwarunkowań lokalizacji przemysłu w Polsce, cz. I. Monografie i opracowania, Warszawa: SGH, 38 .

Fircowicz, W., Maj, R., Woźniak, M., Zioło, Z. (red.) (2006). Rolnictwo w departamencie Aube – rozwój i perspektywy. Studia Regionalne i Lokalne Polski Południowo-Wschodniej, Dzierdziówka – Kraków.

Gajewski, E., Świdrak, W. (1962). 130 lat Autosanu, Księga pamiątkowa. Sanok.

Golachowski, S., Zagożdzon, A. (red.) (1974). Dolnośląski Okręg Miedziowy 1960–1970, początki przemian społeczno-ekonomicznych. Seria „Problemy Rejonów Uprzemysławianych”. PAN, Komitet Badań Rejonów Uprzemysławianych, Warszawa: PWN.

Ignar, S. (1962). W sprawie badań naukowych w rejonach uprzemysławianych. Zeszyty Badań Rejonów Uprzemysławianych, 2.

Kamińska W. (2006). Pozarolnicza indywidualna działalność gospodarcza w Polsce w latach 1988–2003 . Prace Geograficzne, 203.

Kamińska, W., Heffner, K., (red.) (2010). Kapitał ludzki i społeczny w procesie rozwoju obszarów wiejskich.Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, CXXVII.

Kamińska, W., Heffner, K., (red.) (2012). Wiejskie rynki pracy – zasoby, aktywizacja, nowe struktury. Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, CXLV .

Kudełko, J. (2003). Położenie centrów wzrostu społeczno-gospodarczego wschodniego pogranicza jako wyraz kształtującego się ładu przestrzennego. Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 205, 176–182.

Kudełko, J. (2013). Uwarunkowania i kierunki rozwoju województw Polski Wschodniej jako regionów słabo rozwiniętych. Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, CLI.

Lachert, Z., Dembrowska, Z. (1973). Urbanizacja a rolnictwo. Powiat płocki 1960–1965, PAN, Komitet Badań Rejonów Uprzemysławianych, Warszawa.

Maj, R., Woźniak, M., Zioło, Z. (2010). Zarys koncepcji organizacji produkcji PX w strukturze regionalnego kompleksu energetyczno-agrarno-przemysłowego. W: E.R. Grela (red.), Lucerna w żywieniu ludzi i zwierząt. Studia Regionalne i Lokalne Polski Południowo-Wschodniej, Lublin – Sandomierz, 94–102.

Maj, R., Woźniak, M., Zioło, Z. (2012). Gospodarstwa neoprofesjonalne w strukturze kompleksu energetyczno- agrarno-przetrwórczego. W: E.R. Grela, E. Krawczuk-Vasilew (red.), Odnawialne źródła energii w rolnictwie i ochrona środowiska. Studia Regionalne i Lokalne Polski Południowo- -Wschodniej, Lublin–Susiec, 10, 25–36.

Przedsiębiorczość w rozwoju układów lokalnych 17 Maj, R., Zioło, Z. (1991). Koncepcja organizacji gminnego ośrodka przemysłu rolno-spożywczego. W: Z. Zioło (red.), Problemy przemysłu rolno-spożywczego w badaniach geograficznych Centralny Ośrodek Metodyczny Studiow Nauczycielskich w Krakowie, Komisja Geografii PTG, Kraków – Warszawa, 143–150.

Możyłowski, P. (2013). Prawno-administracyjne bariery prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce w świetle opinii przedsiębiorców oraz raportów Doing Business. Przedsiębiorczość – Edukacja, 9, 48–61.

Nowak, M.J. (2015, 24–27 grudnia). O niechlujności ustawodawcy słów kilka, Rzeczpospolita.

Płaziak, M., Rachwał, T. (2015). „Przedsiębiorczy region” – zarys koncepcji w świetle analizy roli przedsiębiorczości w krajowej strategii rozwoju regionalnego, Przedsiębiorczość – Edukacja, 11, 37–49.

Rachwał, T. (2008). Problematyka badawcza funkcjonowania przedsiębiorstw przemysłowych, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 11, 53–85.

Rachwał, T. (2009). Rola przedsiębiorstw przemysłowych w kształtowaniu obszarów metropolitalnych .W: Z. Makieła (red.), Potencjalne metropolie ze szczególnym uwzględnieniem Polski Wschodniej, Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, CXXV, 121–135.

Rachwał, T. (2013). Rola przedsiębiorstw przemysłowych w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 21, 189–211.

Stanisławska, A. (2016, 19 stycznia). Prosto z satelity do Polski, Gazeta Wyborcza, Nauka dla każdego.

Zioło Z. (red.) (1978). Przemiany społeczno-ekonomiczne Tarnobrzeskiego Rejonu Uprzemysławianego . Seria „Problemy Rejonów Uprzemysławianych”, PAN, Komitet Badań Rejonów Uprzemysławianych, Warszawa: PWN.

Zioło, Z. (1991). Zarys koncepcji kompleksu rolniczo-przemysłowego w układzie regionalnym . W: Z. Zioło (red.), Problemy przemysłu rolno-spożywczego w badaniach geograficznych, Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauczycielskich w Krakowie, Komisja Geografii PTG, Kraków – Warszawa, 131–142.

Zioło, Z. (2010). Kapitał ludzki i społeczny w procesie rozwoju obszarów wiejskich. W: W. Kamińska, K. Heffner (red.), Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, CXXVII.

Zioło, Z. (2012). Kształtowanie wiejskich rynków pracy na przykładzie wybranych województw . W: W. Kamińska, K. Heffner (red.), Wiejskie rynki pracy – zasoby, aktywizacja, nowe struktury. Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, CXLV, 106–141 .

Zioło, Z., Rachwał, T. (red.) (2010). Procesy transformacji przemysłu i usług w regionalnych i krajowych układach przestrzennych. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 15.

Zioło, Z., Rachwał, T. (red.) (2015). Rola przedsiębiorczości w rozwoju społeczno-gospodarczym układów przestrzennych. Przedsiębiorczość – Edukacja, 11.

Pobrania

Opublikowane

2016-09-30

Jak cytować

Zioło, Z. (2016). Przedsiębiorczość w rozwoju układów lokalnych. Przedsiębiorczość - Edukacja, 12, 6–17. https://doi.org/10.24917/20833296.12.1

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 6 7 8 > >>