Rola praktyk z przedsiębiorczości w kształceniu studentów geografii na specjalności „przedsiębiorczość z gospodarką przestrzenną”

Autor

  • Monika Borowiec Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.1.18

Słowa kluczowe:

praktyki, przedsiębiorczość, studia

Abstrakt

W celu podniesienia efektywności transformacji gospodarki narodowej, poprzez racjonalne wdrażanie reguł rynkowych, niezbędnym warunkiem jest przygotowanie społeczeń-stwa do nowych zachowań, które rozumie mechanizmy współczesnych tendencji procesu rozwoju społeczno-gospodarczego i kulturowego” (Zioło 2004, s. 257). Rozwój przedsię-biorczości jest czynnikiem dynamizującym przeobrażenia strukturalne w okresie transformacji społeczno-gospodarczej (Majecka, Kowalska 2004). Można ją traktować jako stymulator rozwoju społeczno-gospodarczego. A zatem bardzo istotnym w rozwoju przedsiębiorczości jest edukacja i pobudzanie odpowiednich postaw wśród młodych ludzi (Kulikowski, Zieliń-ska 2004)...

Bibliografia

Banach Cz., 1996, Koncepcja edukacji nauczycielskiej w świetle badań pedeutologicznych,(red. Jarowiecki J., Piskorz S.) [w:] Różne drogi kształcenia i dokształcania nauczycieli, Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauczycielskich przy Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków.

Dobrowolska M., 1967, Struktura regionu i powiązań regionalnych (Problematyka i metody badań terenowych), [w:] Wybrane zagadnienia z metodyki ćwiczeń terenowych z geografii ekonomicznej, J. Jarowiecki (red.), Prace z Dydaktyki Szkoły Wyższej, z. 4,Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków.

Jarowiecka T., Górz B., 1967, Rola instytucji i organizacji w kształtowaniu powiązań osadniczych (Ćwiczenia terenowe z geografii gospodarczej) [w:] Wybrane zagadnienia z metodyki ćwiczeń terenowych z geografii ekonomicznej, J. Jarowiecki (red.), Prace z Dydaktyki Szkoły Wyższej, z. 4, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków.

Hibszer A., 1996, Kształtowanie i wychowanie regionalne w programie geograficznych studiów nauczycielskich, [w:] Różne drogi kształcenia i dokształcania nauczycieli, J. Jarowiecki, S. Piskorz (red.), Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauczycielskich przy Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków.

Kulikowski M., Zielińska M., 2004, Promowanie postaw przedsiębiorczych na poziomie podstawowym i średnim w Europie [w:] Przedsiębiorczość jako stymulator rozwoju regionalnego, J. Brdulak, M. Kulikowski (red.), Instytut Wiedzy Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.

Majecka B., Kowalska I., 2004, Podstawy przedsiębiorczości w szkole – dodatkowe obciążenie ucznia czy konieczność ? [w:] Przedsiębiorczość jako stymulator rozwoju regionalnego, J. Brdulak, M. Kulikowski (red.), Instytut Wiedzy Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.

Mądry J., Ziętara T., 1996, Kształcenia nauczycieli geografii poprzez przedmiotowe i regionalne ćwiczenia terenowe,[w:] Różne drogi kształcenia i dokształcania nauczycieli, J. Jarowiecki, S. Piskorz (red.), Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauczycielskich przy Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków.

Pakuła L., 1967, Uwagi metodyczne o prowadzeniu ćwiczeń terenowych z geografii przemysłu [w:] Wybrane zagadnienia z metodyki ćwiczeń terenowych z geografii ekonomicznej, J. Jarowiecki (red.), Prace z Dydaktyki Szkoły Wyższej, z. 4, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków.

Rachwał T., 2001, Problematyka kwestionariusza do badań funkcjonowania przedsiębiorstwa przemysłowego w okresie transformacji systemu gospodarowania, [w:] Problemy przemian struktur przestrzennych przemysłu, red. Z. Zioło, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 2, Warszawa-Kraków.

Turczyn-Zioło I., Zioło Z., 1987, Zarys koncepcji zintegrowanego kształcenia nauczycieli geografii, [w:] Ćwiczenia na studiach geograficznych, S. Zając, Z. Zioło (red.), Problemy Studiów Nauczycielskich, z. 3, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków.

Zioło Z., 2004, Problematyka kształcenia nauczycieli do nauczania „Przedsiębiorczości” w Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej [w:] Przedsiębiorczość jako stymulator rozwoju regionalnego J. Brdulak, M. Kulikowski (red.), Instytut Wiedzy Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.

Pobrania

Opublikowane

2005-01-01

Jak cytować

Borowiec, M. (2005). Rola praktyk z przedsiębiorczości w kształceniu studentów geografii na specjalności „przedsiębiorczość z gospodarką przestrzenną”. Przedsiębiorczość - Edukacja, 1, 167–174. https://doi.org/10.24917/20833296.1.18

Inne teksty tego samego autora