Etyka chrześcijańska w kształtowaniu ładu moralnego w biznesie w warunkach kryzysu społeczno-gospodarczego

Autor

  • Monika Borowiec Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.9.2

Słowa kluczowe:

etyka chrześcijańska, kryzys społeczno-gospodarczy

Abstrakt

Postępujące procesy globalizacji w znacznym stopniu przyczyniają się do nasilenia różnego rodzaju sytuacji kryzysowych w światowym systemie społeczno-gospodarczym. Za układ odniesienia dlaoceny pojawiających się kryzysów gospodarczych, nasilających się procesów globalizacji oraz roliczłowieka w rozwoju cywilizacyjnym przyjęto naukę społeczną Kościoła Katolickiego. W świetle powyższych przesłanek, w niniejszym artykule podjęto próbę refleksji nad powołaniem liderów biznesu i możliwościach kształtowania relacji pomiędzy życiem moralnym a aktywnym uczestnictwem w życiu społeczno-gospodarczym. W artykule podano przykłady różnych inicjatyw podejmowanych przez środowiska chrześcijańskie w celu upowszechniania zasad moralnych w aktywności społeczno-gospodarczej.

Biogram autora

Monika Borowiec - Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

Monika Borowiec, dr, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, InstytutGeografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej.Doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii, adiunkt w Instytucie Geografii UniwersytetuPedagogicznego w Krakowie. Jej zainteresowania badawcze koncentrują sięwokół problematyki gospodarki opartej na wiedzy, roli szkolnictwa wyższego i ośrodkównaukowych w procesie kształtowania społeczeństwa informacyjnego, procesówtransformacji społeczno-gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem procesówglobalizacji i integracji europejskiej, a także problematyki przedsiębiorczości.

Bibliografia

Adamczyk, J. (2008). Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Warszawa: Teoria i Praktyka PWN.

Adamiec, J. (2009). Encyklika Caritas in veritate w odpowiedzi na kryzys gospodarczy. Indos, Biuro Analiz Sejmowych, zagadnienia społeczno-gospodarcze, nr 22 (69).

Alvey, J.E. (2000). An introduction to economics as a moral science, International Jurnal of Social Economics, vol. 27, Iss. 12.

Benedykt, XVI (2009). Encyklika Caritas in veritate. O integralnym rozwoju ludzkim w miłości i prawdzie. Kraków: Wydawnictwo M.

Borowiec, M. (2006). Etyczne aspekty globalizacji w procesie kształtowania przedsiębiorczości. Przedsiębiorczość – Edukacja, 2, 185-192.

Brzozowski, T.T. (2010). Rola i zasadność społecznej odpowiedzialności biznesu w warunkach integracji europejskiej. Przedsiębiorczość – Edukacja, 6, 113-125.

Brzozowski, T.T. (2011). Globalizacja a wykluczenie społeczne. Etyczna i kulturowa geneza procesu marginalizacji. Przedsiębiorczość– Edukacja, 7, 173-186.

Brzozowski, T.T. (2012). Przedsiębiorczość jako postawa wobec innych i świata w kontekście procesu budowania płaszczyzny dla dialogu interpersonalnego. Perspektywa pedagogiczno-kulturowa. Przedsiębiorczość– Edukacja, 8, 115-126.

Cavanaugh, W.T. (2008). Pożarci. Gospodarka a powołanie chrześcijańskie, Warszawa: Fronda.

Dayton, H. (2008). Twoje pieniądze się liczą, Warszawa: Edukacja Finansowa Crown.

Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II (2009). Kraków: Wydawnictwo ZNAK.

Jan Paweł II (2005), Pamięć i tożsamość, Rozmowy na przełomie tysiącleci. Kraków: Wydawnictwo ZNAK.

Jaworek, A. (red.). (2011). Ku Bożej chwale, Kraków: Wydawnictwo Księży Sercanów DEHON.

Galata, S. (2007). Biznes w przestrzeni etycznej. Motywy, metody, konsekwencje, Warszawa: DIFIN.

Katechizm Kościoła katolickiego, (2009). II wydanie poprawione, Poznań: Wydawnictwo PALLOTTINUM.

Grochmal, S. (2013, 29 maja). Ekonomia komunii – propozycja Ruchu Focolari. Pozyskano z: http:// dziennikparafialny.pl/2011/ekonomia-komunii-propozycja-ruchu-focolari/.

Król, P., Leśniak, M. (2012). Kościół o powołaniu lidera biznesu, W: M. Leśniak, G. Piątek, P. Król (red.), Etyka i duchowość pracodawcy XXI wieku, 30-lecie encykliki Jana Pawła II Laborem exercens. Kraków: Wydawnictwo UNUM, 81-88.

Królikowski, J. (2011). Przyszłość społeczności ludzkiej, W: Jan Paweł II, Tryptyk społeczny. Kraków: Wydawnictwo Księży Sercanów DEHON, 7-12.

Krupa, M., (2009). Rozwiązanie kwestii głodu w świecie w świetle zasad katolickiej nauko społecznej, Kraków: Papieska Akademia Teologiczna.

Leśniak, M. (2012). Odpowiedzialność w świecie biznesu na podstawie nauczania społecznego Kościoła. W: M. Leśniak, G. Piątek, P. Król (red.), Moralna odpowiedzialność ludzi biznesu. Kraków: Wydawnictwo UNUM, 57-80.

Mariański, J. (2000). Moralne wymiary wolnego rynku w świetle społecznego nauczania Kościoła. Ateneum Kapłańskie, 134, z. 1.

Papieska Rada IUSTITIA ET PAX, (2012). Powołanie lidera biznesu. Refleksja, Kraków: Wydawnictwo Księży Sercanów DEHON.

Pawlas, B. (2006). Jak być dobrym szefem?, Przedsiębiorczość – Edukacja, 2, 199-203.

Piątek, G. (2012). Giuseppe Tonilo błogosławiony ekonomista, W: M. Leśniak, G. Piątek, P. Król (red.), Moralna odpowiedzialność ludzi biznesu. Kraków: Wydawnictwo UNUM.

Etyka chrześcijańska w kształtowaniu ładu moralnego w biznesie... 47 Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Biblia Tysiąclecia, (2008). Wydanie piąte, Poznań: Wydawnictwo PALLOTINUM.

Pius XI, Quadragesimo Anno 1931, tłum. ks. J. Piwowarczyk, (1935). Poznań.

Rachwał, M.M., Rachwał, T. (2006). Wartości moralne podstawą prawdziwego sukcesu menadżera. Przedsiębiorczość – Edukacja, 2, 193-198.

Ratzinger, J. (2007). Wprowadzenie w chrześcijaństwo, tł. Z. Włodkowa, Kraków: Wydawnictwo ZNAK.

Etyka chrześcijańska w kształtowaniu ładu moralnego w biznesie... 47 Sen, A. (1987). On Ethics and Economics, Oxford: Basil Blackwell.

Singer, P. (1998). Przewodnik po etyce, Warszawa: Książka i Wiedza.

Szewczyk, K. (1999). Wychowywać człowieka mądrego. Zarys etyki nauczycielskiej, Łódź: PWN.

Ouimet, R. (2010). Wszystko zostało wam powierzone. Autobiografia niezwykłego szefa przedsiębiorstwa ze wstępem Kardynała Dziwisza, Kraków: Wydawnictwo AA.

Zwoliński, A. (2000). Katolicka nauka społeczna o liberalizmie, Polona Sacra, 7.

Pobrania

Opublikowane

2013-12-22

Jak cytować

Borowiec, M. (2013). Etyka chrześcijańska w kształtowaniu ładu moralnego w biznesie w warunkach kryzysu społeczno-gospodarczego. Przedsiębiorczość - Edukacja, 9, 32–47. https://doi.org/10.24917/20833296.9.2

Inne teksty tego samego autora