Czynniki warunkujące atrakcyjność dokonywania zakupów na placach targowych Krakowa

Autor

  • Monika Płaziak Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej
  • Anna Irena Szymańska Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.12.16

Słowa kluczowe:

handel, Kraków, place targowe, preferencje, przedsiębiorca, targowiska, zachowania konsumentów, zakupy

Abstrakt

Artykuł prezentuje diagnozę preferencji konsumentów w zakresie najczęściej wybieranych miejsc dokonywania zakupów, skategoryzowanych według form prowadzonego handlu. Wskazano w nim również czynniki warunkujące decyzje o wyborze placu targowego na miejsce dokonywania zakupów. W tym celu przeprowadzono badania bezpośrednie z wykorzystaniem kwestionariusza wywiadu, które objęły swoim zasięgiem 22 place targowe zlokalizowane w obszarze granic administracyjnych miasta Krakowa. Badania prowadzone były w wyznaczonych punktach miasta - powszechnie uczęszczanych oraz charakteryzujących się znaczną bliskością położenia względem badanych targowisk. W badaniach uczestniczyło 502 respondentów, w przeważającej części będących mieszkańcami Krakowa. Uzyskane wyniki badań pozwalają domniemywać, że głównymi przesłankami towarzyszącymi zakupom na placach targowych są: aspekt zdrowotny (megatrend w zachowaniach konsumentów polegający na coraz większej koncentracji na zdrowym odżywianiu) i aspekt ekonomiczny. Klienci placów targowych szukają produktów świeżych, zdrowych i niewytwarzanych hurtowo, a także tanich.

Biogramy autorów

Monika Płaziak - Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

Monika Płaziak, dr, adiunkt, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej. Zainteresowania badawcze autorki dotyczą zagadnień gospodarki przestrzennej w kontekście czynników lokalizacji przedsiębiorstw, szczególnie czynnika personalnego. Prace badawcze odnoszą się również do zagadnień współpracy jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych z sektorem MŚP, zwłaszcza w zakresie wdrażania nowych technologii i materiałów, w tym dotyczących budownictwa energooszczędnego i pasywnego. Ponadto autorka zajmuje się problematyką poziomu i jakości życia ludności, ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich miast Polski oraz miast postsocjalistycznych.

Anna Irena Szymańska - Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

Anna Irena Szymańska, dr, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej. Absolwentka studiów z zakresu zarządzania i marketingu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu (Katedra Analizy Rynku i Badań Rynkowych – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie). Adiunkt w Zakładzie Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Zainteresowania badawcze oscylują wokół problematyki potrzeb, preferencji i zachowań rynkowych konsumentów, jak również zagadnień z obszaru przedsiębiorczości i innowacyjności przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem sektora MŚP.

Bibliografia

Barek, R. (2010). Targowisko – przestrzeń niezbędna w środowisku zamieszkiwania. Czasopismo Techniczne. Architektura, 107, 5, 9–14.

CENTRAL MARKETS. Rewitalizacja i promocja tradycyjnych placów targowych w Europie Centralnej (2015, 16 listopada). Pozyskano z: www.centralmarkets.eu.

Ciechomski, W. (2014). Handel targowiskowy w Poznaniu – diagnoza stanu rozwoju, preferencje klientów, tendencje zmian. Zeszyty Naukowe, 28, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu, 25–46.

Dąbrowski, J.M. (1996). Handel targowiskowy fenomen polskiej transformacji. Warszawa: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.

Dziechciarz, T. (1992a). Zróżnicowanie cen na placach targowych miasta Krakowa. Prace Instytutu Geografii UJ. Prace Geograficzne, 91.

Dziechciarz, T. (1992b). Funkcjonowanie handlu na placach targowych na przykładzie Placu Nowego w Krakowie. Folia Geographica, Series Geographica-Oeconomica, XXV–XXVI, 81–91.

Dzieszyński R., Franczyk J.L. (2006). Encyklopedia Nowej Huty, Wydawnictwo Towarzystwa Słowaków w Polsce, współpraca: Głos – Tygodnik Nowohucki, Kraków: Nowohuckie Centrum Kultury.

Gołąb-Korzeniowska, M. (1995). Place handlowe w strukturze miejskiej Krakowa. Zeszyty Naukowo- -Dydaktyczne Instytutu Projektowania Miast i Regionów 1994/95.

Gołąb-Korzeniowska, M. (1997). Rola i znaczenie placów handlowych w strukturze przestrzennej miasta na przykładzie Krakowa, praca doktorska, Biblioteka Cyfrowa Politechniki Krakowskiej.

Kropiwnicki, J. (2003). Fenomen bazarów. Folia Oeconomica, 170, Acta Universitatis Lodziensis.

Peterlik, M., (2000). Handel targowiskowy w Polsce w 1999 roku. Warszawa: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.

Płaziak, M., Szymańska, A.I. (2014). Rola placów targowych w strukturze przestrzenno-społecznej i ekonomicznej Nowej Huty. W: E. Kaczmarska, P. Raźniak (red.), Społeczno-ekonomiczne i przestrzenne przemiany struktur regionalnych. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM, 91–108.

Płaziak, M., Szymańska, A.I. (2015a). Postawy ludzi młodych wobec innowacji a prosumeryzm. Na przykładzie studentów uczelni krakowskich, Logistyka, 2, 1028–1038.

Płaziak, M., Szymańska, A.I. (2015b). Uwarunkowania działalności przedsiębiorców i rolników na placach targowych na przykładzie Nowej Huty. Przedsiębiorczość – Edukacja, 11, 203–217.

Powęska, H. (1995). Development of trade and services in the eastern borderland of Poland – Problems and prospects. Polish Eastern Border. Past and Present Problems, Conference Papers, 22, Warszawa: IGiPZ PAN, 83–96.

Powęska, H. (2002a). Przestrzenny wymiar handlu targowiskowego w województwie małopolskim w 2000 r. W: Z. Gorka, A. Jelonek (red.), Geograficzne uwarunkowania rozwoju Małopolski. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, 413–416.

Powęska, H. (2002b). Przestrzenny wymiar handlu transgranicznego w Polsce w ostatniej dekadzie XX wieku, Geopolitical Studies, 9.

Raport o stanie miasta 2013. (2014). Prezydent Miasta Krakowa, Krakow.

Rynek wewnętrzny w 2012 r. (2013). Informacje i opracowania statystyczne. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.

Rocznik Statystyczny Krakowa 2011. (2011). Kraków: Urząd Statystyczny w Krakowie.

Rocznik Statystyczny Krakowa 2012. (2012). Kraków: Urząd Statystyczny w Krakowie.

Rocznik Statystyczny Krakowa 2013. (2013). Kraków: Urząd Statystyczny w Krakowie.

Szafrański, D. (2002). Administracyjnoprawna regulacja działalności gospodarczej o Okresie II Rzeczypospolitej. Studia Iuridica, Xl, 231–244.

Szromba-Rysowa, Z. (1993). Targowisko „Stary Kleparz” – targ w lokalnej kulturze społecznej. W: J.Bujak i in. (red.), Kraków. Przestrzenie kulturowe. Kraków: Platan.

Tomalak, M., Wyżnikiewicz, B. (1999). Handel targowiskowy w 1998 roku. Warszawa: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.

Urban, S., Michałowska, M. (2013). Czynniki wpływające na zachowania konsumentów w zakresie wyboru targowisk jako miejsca zakupu produktów konsumpcyjnych na przykładzie województwa lubuskiego. Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 100(2), 108–118.

Werwicki, A. (2001). Handel targowiskowy Aglomeracji Łódzkiej na tle jego znaczenia ogólnopolskiego w latach 1994–1997. Łódź: ŁTN.

Wojdacki, K.P. (2011). Przestrzenne aspekty rozwoju handlu targowiskowego w Polsce. Handel Wewnętrzny, 6, 23–35.

Zuzańska-Żyśko, E., Sitek, S. (2011). Rola handlu targowiskowego w rozwoju miast. W: M. Soja, A. Zborowski (red.), Człowiek w przestrzeni zurbanizowanej. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, 271–281.

Pobrania

Opublikowane

2016-10-02

Jak cytować

Płaziak, M., & Szymańska, A. I. (2016). Czynniki warunkujące atrakcyjność dokonywania zakupów na placach targowych Krakowa. Przedsiębiorczość - Edukacja, 12, 217–232. https://doi.org/10.24917/20833296.12.16

Inne teksty tego samego autora