Spatial Differentiation of Educational Outcomes at Junior High and High School in the Region of Małopolska in a Historical Perspective

Autor

  • Sławomir Dorocki Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.13.33

Słowa kluczowe:

education, exams, Galicia, Małopolska, neo-institution

Abstrakt

The term “institution” refers to the collection of certain practices and principles that are part of everyday social life. This set of accepted norms and rules of behaviour in communities of different territorial units is usually associated with their history and institutions operating on their territory. Today it is believed that the relational and social capital primarily determine the potential economic development of a territorial unit. In the knowledge economy, particular attention is focused on qualified staff. Therefore, a robust and efficient educational system remains an essential element of economic development. Respect for science and knowledge in a given society, not only by its usefulness, is one of the conditions of its evolution. The region of Małopolska was deprived of universal primary education until the times of the Galician autonomy. The school allowed not only professional career but also ensured social advancement. Małopolska shows significant spatial variations at the level of education. Kraków has remained the strongest centre of education for centuries, with an extensive participation of Tarnów and Nowy Sącz. In spatial terms, better education was recorded in the north-west of the region and around Kraków. However, in recent years a noticeable growth of education in the peripheries has been observed. Examples include high schools located around Kraków, which is associated with sub-urbanisation and an increase in the quality of education in closed centres (e.g. Piekary), or local centres of education (e.g. Rabka-Zdrój). The largest increase in knowledge according to the Education Value Added occurs in schools located peripherally.

Biogram autora

Sławomir Dorocki - Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

Sławomir Dorocki, PhD, Department of Entrepreneurship and Spatial Management, Institute of Geography, Pedagogical University of Cracow. Sławomir Dorocki has graduated from the Pedagogical University of Cracow, MA degree in geography, PhD in history (Institute of European Studies of the Jagiellonian University). Associate professor at the Pedagogical University of Cracow in the Institute of Geography. His research interests are connected with regional problems and processes of socio-economic regionalisation, with particular emphasis on the diversity of Europe, processes of European integration, historical conditions and application of computer and statistical methods in the study of diversity of space.

Bibliografia

Borowiec, M., Dorocki, S. (2011). Rola kapitału ludzkiego w procesie kształtowania innowacyjności układów regionalnych Francji. W: B. Namyślak (red.), Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 19, t. 1. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, 215–230. [The role of human capital in the process of shaping the innovation of regional systems in France.]

Bourdieu P. (1986). The Forms of Capital. In: J. Richardson (ed.) Handbook of Theory and Research for the Sociology and Education, New York: Greenwood.

Bartkowski J. (2007). Kapitał społeczny i jego oddziaływanie na rozwój w ujęciu socjologicznym. W: M. Herbst (red.), Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 54–92. [Social capital and its influence on the development in a sociological perspective.]

Cierniak-Szóstak, E. (2006). Kapitał społeczny w opisach transformacji gospodarczej. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 712, 23–38. [Social capital in the descriptions of economic transformation.]

Czapiewski, K.Ł., Janc, K. (2012). Dostępność do edukacji, jakość kształcenia i poziom wykształcenia mieszkańców a struktura funkcjonalna gmin województwa mazowieckiego. Mazowsze Studia Regionalne, 10, 33–52. [Accessibility and quality of education, and the education level of the inhabitants vs the functional structure of the gminas of the Mazowieckie Voivodeship.]

Dolata, R. (2007). Edukacyjna wartość dodana jako metoda oceny efektywności nauczania na podstawie wyników egzaminów zewnętrznych. Warszawa: Centralna Komisja Edukacyjna. [Educational added value as a method of assessing teaching effectiveness based on the results of external examinations.]

Dorocki, S. (2013). Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju społeczeństwa informatycznego w Polsce. Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 27 [Spatial diversification of the development of the information society in Poland.]

Dorocki, S., Brzegowy, P. (2014). Uwarunkowania przestrzennego zróżnicowania postaw przedsiębiorczych we Francji. Przedsiębiorczość – Edukacja, 10, 148–163. [The determinants of spatial differentiation of entrepreneurial attitudes in France.]

Firszt, D. (2009). Instytucjonalne uwarunkowania innowacyjności gospodarki. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 15, 75–93. [Institutional determinants of economic innovation.]

Frey, W.H. (2002). The new suburbanization. American Enterprise, 13(3), 43.

Howley, A., Carnes, M., Eldridge, A., Huber, D., Lado, L.M., Kotler, R., Turner, M. (2005). The poor little rich district: the effects of suburbanization on a rural school and community. Journal of Research in Rural Education, 20(9).

Jastrzębska, W., Lechwar, M. (2009). Instytucjonalne uwarunkowania rozwoju lokalnego – wybrane aspekty. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 15, 177–187. [Institutional determinants of local development – selected aspects.]

Kilar, W. (2008). Zatrudnienie w działalności badawczej i rozwojowej jako czynnik rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Przedsiębiorczość – Edukacja, 4, 60–69. [Employment in research and development as a factor in the development of a knowledge-based economy.]

Kontuly, T., Tammaru, T. (2006). Population Subgroups Responsible for New Urbanization and Suburbanization in Estonia. European Urban and Regional Studies, 13(4), 319–336. DOI: 10.1177/0969776406065435.

Krispin, D. (2015). Wpływ rejonizacji na poziom kształcenia w publicznych szkołach podstawowych w Bydgoszczy. Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 8, 435– 453. [Influence of zoning on the level of education in public primary schools in Bydgoszcz.]

Kudła, L. (2005). Gimnazjaliści galicyjscy doby autonomicznej. Charakterystyka społeczności. Annales Academiae Pedagogicae Cracoviensis. Studia Historica, 4, 97–114. [Galician junior high school students during the Autonomy. Characteristics of the community.]

Kurek, S., Gałka, J., Wójtowicz, M. (2015). Wpływ procesów suburbanizacji na przemiany demograficzne krakowskiego obszaru metropolitalnego. Studia Ekonomiczne, 223, 206–222. [The impact of suburbanisation processes on the demographic transition of the Kraków metropolitan area.]

Łoziński, B. (1905). Galicyjski Sejm Stanowy (1817–1845). Lwów: nakładem Księgarni H. Altenberga.

Mrozik, K. (2013). Zmiany jakości życia mieszkańców w gminie wiejskiej podlegającej suburbanizacji. Gospodarka przestrzenna. Uwarunkowania ekonomiczne, prawne i samorządowe, 320, 91–101. [Changes in the quality of life of the inhabitants of a suburban rural gmina.]

Niedzielski, E. (2014). Poziom i uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości gospodarczej. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 16(1), 53–157. [Level and determinants of the development of business entrepreneurship.]

Niemiec, Z. (1939). Krajowy związek nauczycielstwa ludowego w Galicji (1905–1919). W: Szkice z dziejów Związku Nauczycielstwa Polskiego. Warszawa: Związek Nauczycielstwa Polskiego, 13–52. [National Association of Folk Teachers in Galicia (1905–1919).]

Nyćkowiak, J. (2013). Perspektywa neoinstytucjonalna w analizach przebiegu karier politycznych. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Sociologica, 46, 75–87. [Neoinstitutional perspective on the analysis of the course of political careers.]

Piecuch, T. (2010). Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne. Warszawa: Wyd. C.H. Beck. [Entrepreneurship. Theoretical Foundations.]

Pieliński, B. (2013). Instytucjonalizmy a polityka społeczna. Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje, 22(3), 25–43. [Institutionalism and social policy.]

Rachwał, T. (2005). Kształtowanie postaw uczniów na lekcjach podstaw przedsiębiorczości. Przedsiębiorczość – Edukacja, 1, 137–144. [Shaping students’ attitudes in lessons of basics of entrepreneurship.]

Raczyk, A., Malinowska, M. (2011). Zróżnicowanie efektywności kształcenia na poziomie podstawowym w przestrzeni miejskiej – przykład Wrocławia. W: B. Namyślak (red.), Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych, t. 1, 19, 231–242. [Differentiation of primary education effectiveness in urban space – the example of Wrocław.]

Romer, E. (1988). Pamiętniki: problemy sumienia i wiary. Kraków: Znak. [Diaries: problems of conscience and faith.]

Rosińska, M. (2008). Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa w oparciu o teorie instytucjonalne – koncepcja „instytucjonalizmu organizacyjnego przedsiębiorstw”. Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica, 221, 257–275. [An economic analysis of an enterprise based on institutional theories – the concept of “organisational institutionalism of enterprises”.]

Röskau-Rydel, I. (1997). Rozwój szkolnictwa ludowego we Lwowie w latach 1772–1848. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 1195. Prace Historyczne, 121, 371–389. [Development of folk education in Lviv in 1772–1848.]

Röskau-Rydel, I. (2011). Niemiecko-austriackie rodziny urzędnicze w Galicji 1772–1918. Kariery zawodowe – środowisko – akulturacja i asymilacja. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego. [German-Austrian clerical family in Galicia 1772–1918. Career – environment – acculturation and assimilation.]

Runge, J. (2015). Regionalne i lokalne konsekwencje współczesnych przemian demograficznych Polski – elementy metodologii badań. Przykład województwa śląskiego. Studia Ekonomiczne, 223, 279–289. [Regional and local consequences of contemporary demographic change in Poland – elements of research methodology. An example of the Śląskie Voivodeship.]

Siudut, G. (2013). Cesarsko-królewskie gimnazja państwowe miasta Lwowa na drodze transformacji w gimnazja państwowe Polski Niepodległej 1914–1922. Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej, 63, 187– 211. [Imperial-Royal state grammar schools of the city of Lviv on the way of transformation into the state grammar schools of the Independent Poland 1914–1922.]

Sprawozdanie C.K. Rady Szkolnej Krajowej o stanie szkół średnich galicyjskich w roku szkolnym 1900/1. (1901). Lwów: Nakładem C.K. Rady Szkolnej Krajowej. [School Report of the Imperial-Royal National School Council on the state of secondary schools in Galicia in the school year 1900/1.]

Sprawozdanie C. K. Rady Szkolnej Krajowej o stanie wychowania publicznego w roku szkolnym 1901/2. (1902). Lwów: Nakładem C.K. Rady Szkolnej Krajowej. [School Report of the Imperial-Royal National School Council on public upbringing in the school year 1901/2.]

Zborowski, A., Chaberko, T., Kretowicz, P. (2011). Procesy suburbanizacji rezydencjonalnej w regionie miejskim Krakowa: przemiany społeczno-przestrzenne. W: J. Jakóbczyk-Gryszkiewicz (red.), Regiony miejskie w Polsce. 20 lat transformacji. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 89–116. [Processes of residential suburbanisation in the urban area of Krakow: socio-spatial transformations.]

Pobrania

Opublikowane

2017-12-17

Jak cytować

Dorocki, S. (2017). Spatial Differentiation of Educational Outcomes at Junior High and High School in the Region of Małopolska in a Historical Perspective. Przedsiębiorczość - Edukacja, 13, 439–457. https://doi.org/10.24917/20833296.13.33

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 > >>