Postawy przedsiębiorcze młodzieży w najmniejszych miastach regionu łódzkiego

Autor

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.171.11

Słowa kluczowe:

młodzież szkół średnich, najmniejsze miasta regionu łódzkiego, postawa przedsiębiorcza, przedsiębiorczość

Abstrakt

Celem artykułu jest określenie i ocena potencjału przedsiębiorczego młodzieży oraz zwrócenie na tym tle uwagi na bariery, które potencjalnie, w przyszłości, mogą utrudnić młodym ludziom wejście w rolę przedsiębiorcy. Analiza ta opiera się na koncepcji postawy S. Nowaka (1973). W badaniu uwzględniono zatem jej trzy komponenty - poznawczy, emocjonalno-oceniający oraz behawioralny. Artykuł powstał na podstawie analizy literatury przedmiotu oraz badań terenowych z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety. Grupę badawczą stanowiła młodzież szkół średnich z wybranych miast regionu łódzkiego, na terenie których znajduje się przynajmniej jedna publiczna szkoła średnia. Badania ujawniły, że respondentów cechował mocno zbilansowany poziom poszczególnych komponentów postawy, co oznacza, że zarówno poziom ich wiedzy na temat przedsiębiorczości oraz stosunek emocjonalny do tego zjawiska, jak i gotowość do podjęcia własnej aktywności jest na zbilansowanym poziomie. Największą barierą dla pełnego rozwinięcia postaw przedsiębiorczych młodzieży na badanym obszarze pozostaje środowisko lokalne.

Biogram autora

Anita Kulawiak - Uniwersytet Łodzki

Anita Kulawiak, dr, adiunkt Uniwersytetu Łódzkiego, zatrudniona w Katedrze Geografii Regionalnej i Społecznej. Zainteresowania badawcze autorki oscylują wokół wielu problemów związanych z szeroko rozumianą geografią społeczną oraz regionalną i dotyczą problematyki przedsiębiorczości zarówno od strony procesualnej (zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, jej rozmieszczenia), jak i atrybutywnej – rozumianej jako cecha ludzka. W tym przypadku przedmiotem zainteresowania autorki są postawy przedsiębiorcze oraz motywy podejmowania własnej inicjatywy gospodarczej.

Bibliografia

Boguszewski, R., Feliksiak, M., Gwiazda, M., Kalka, J. (2014). Młodzież o sobie: wartości, obyczajowość, grupy odniesienia. W: Młodzież 2013. Warszawa: CBOS, 106–153.

Borgiasz-Stepaniuk, M. (2019). Postawy przedsiębiorcze wśród młodzieży. Przedsiębiorczość – Edukacja [Entrepreneurship – Education], 15(1), 47–60.

Borowiec, M., Rachwał, T. (2011). Kształtowanie postaw przedsiębiorczych na lekcjach geografii wyzwaniem edukacyjnym w procesach globalizacji. Przedsiębiorczość – Edukacja [Entrepreneurship – Education], 7, 321–332.

Czapliński, P., Kibych, I. (2017). Postawy abiturientów wobec rynku pracy. Szczecin i Czerniowice – studium przypadku. Przedsiębiorczość – Edukacja [Entrepreneurship – Education], 13, 405–416.

Danilewicz, D. (2021). Wewnętrzne i zewnętrzne determinanty kształtujące postawę przedsiębiorczą. W: A. Postuła, B. Glinka, J. Pasieczny (red.), Oblicza przedsiębiorczości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Dorocki, S., Kilar, W., Rachwał, T. (2011). Założenia i cele Projektu „Krok w przedsiębiorczość” dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych. Przedsiębiorczość – Edukacja [Entrepreneurship – Education], 7, 308–320.

Eider, J., Sieńko-Awierianow, E., Stępień-Słodkowska, M. (2012). Postawy przedsiębiorcze studentów. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2(98), 37–49.

Gabała, J. (2005). Kształtowanie postaw przedsiębiorczych uczniów. Przedsiębiorczość – Edukacja [Entrepreneurship – Education], 1, 145–152.

Gibb, A.A. (1993). Enterprise Culture and Education: Understanding Enterprise Education and Its Links with Small Business, Entrepreneurship and Wider Educational Goals. International Small Business Journal, 11(3), 11–34.

Górniewicz, J. (1996). Teoria wychowania. Wybrane problemy. Toruń-Olsztyn: SKU, Glob.

Jerschina, J. (2000). Postawy przedsiębiorczości w Polsce na tle krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Elity i społeczeństwa (kontynuacja). Przegląd Socjologiczny, 49(1).

Kickul, J., Grundy, L. (2002). Prospecting for Strategic Advantage: The Proactive Entrepreneurial Personality and Small Firm Innovation. Journal of Small Business Management, 40, 85–97.

Korcelli, P. (2008). System osadniczy Polski – tendencje i uwarunkowania przemian. Studia KPZK, 31, 30–42.

Korpysa, J. (2007). Uwarunkowania przedsiębiorczości studentów – rezultaty badań. W: D. Kopycińska (red.), Wykorzystanie zasobów pracy we współczesnej gospodarce. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, 228–236.

Kulawiak, A. (2016). Przedsiębiorczość w najmniejszych miastach regionu łódzkiego. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Geographica, 10, 153–165.

Kunasz, M. (2013). Determinanty przedsiębiorczości w gospodarkach unijnych. Szczecin: Volumina.

Mularska-Kucharek, M. (2016). Społeczne uwarunkowania postaw przedsiębiorczych. Edukacja Ekonomistów i Menadżerów, 3(41), 165–177.

Nowak, S. (1973). Wstęp. W: S. Nowak (red.), Teorie postaw. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Piecuch, T. (2013). Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne. Warszawa: C.H. Beck. Pichur, A., Kosała, M. (2008). Powstawanie oporów wobec innowacji oraz sposoby ich przełamywania w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 799, 87–98.

Płaziak, M., Rachwał, T. (2014). Kształcenie w zakresie przedsiębiorczości w polskich uniwersytetach na studiach nieekonomicznych (na przykładzie kierunku geografia). Horyzonty Wychowania, 13(26), 249–266.

Portal PARP. (2020, 12 listopada). https://www.parp.gov.pl

Postawy przedsiębiorcze a strategia lizbońska. (2008; 2020, 11 listopada). http://eur‑lex.europa.eu/LexUriServ/LexUri

Sagan, I., Szmytkowska, M., Masik, G. (2009). Postawy przedsiębiorcze mieszkańców Gdyni. Przedsiębiorczość – Edukacja [Entrepreneurship – Education], 5, 229–243.

Suliborski, A., Walkiewicz, D., (2009). Współczesne zróżnicowanie społeczno-gospodarcze województwa łódzkiego. W: K. Badziak, M. Łapa (red.), Województwo łódzkie 1919–2009. Studia i materiały. Łódź: Polskie Towarzystwo Historyczne, 243–250.

Targalski, J., Kosała, M., Pichur, A. (2007). Postawy przedsiębiorcze wśród studentów kierunku ekonomia Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Analiza wyników badań. W: P. Wachowiak, M. Dąbrowski, B. Majewski (red.), Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna. Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych.

Turowski, J. (2001). Socjologia. Małe struktury społeczne. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Wach, K., Rachwał, T. (2016), Badanie intencji przedsiębiorczych młodego pokolenia: wyniki ankietyzacji wśród studentów kierunków nieekonomicznych. Przedsiębiorczość – Edukacja [Entrepreneurship – Education], 12, 229–243.

Wiatrak, A.P. (2003). Pojęcie przedsiębiorczości, jej cele i rodzaje. W: K. Jaremczuk (red.), Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości – szanse i zagrożenia. Tarnobrzeg: PWSZ, 26–38.

Pobrania

Opublikowane

2021-06-29

Jak cytować

Kulawiak, A. (2021). Postawy przedsiębiorcze młodzieży w najmniejszych miastach regionu łódzkiego. Przedsiębiorczość - Edukacja, 17(1), 140–152. https://doi.org/10.24917/20833296.171.11