Pozarolnicza działalność gospodarcza a rozwój społeczno-gospodarczy gmin wiejskich województwa łódzkiego

Autor

  • Anita Kulawiak Uniwersytet Łodzki

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.181.6

Słowa kluczowe:

gminy wiejskie, przedsiębiorczość, przedsiębiorczość wiejska, rozwój społeczno-gospodarczy, województwo łódzkie

Abstrakt

Głównym celem opracowania jest próba określenia relacji, która zachodzi między rozwojem pozarolniczej działalności gospodarczej a poziomem rozwoju społeczno-gospodarczego na obszarze wybranych gmin wiejskich województwa łódzkiego. W pierwszej części artykułu zbadano poziom rozwoju pozarolniczej działalności gospodarczej w wybranych gminach wiejskich w 2018 roku na podstawie sześciu wybranych cech. W części drugiej określono wskaźnik przedsiębiorczości rozumiany jako liczba podmiotów prywatnych na tysiąc osób w wieku produkcyjnym. Wykorzystano do tego celu średnią obrazującą liczbę podmiotów prywatnych w poszczególnych gmi nach wiejskich za lata 2014-2018 Ostatnim etapem było prześledzenie związku, który zachodzi między poziomem rozwoju wybranych gmin wiejskich a poziomem przedsiębiorczości. W pracy odwołano się głównie do metod matematyczno-statystycznych (wskaźnik syntetyczny Perkala oraz wskaźniki korelacji Pearsona), a materiał źródłowy pozyskano z oficjalnej statystyki GUS (Bank Danych Lokalnych). Wyboru gmin dokonano w sposób celowy; wybrano te gminy, które w latach 2008-2013 w badaniach A. Suliborskiego i J. Tomczyk (2016) wykazały największe i najmniejsze zmiany w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego. Przeprowadzona analiza ujawniła, że poziom rozwoju przedsiębiorczości na badanym obszarze tylko w niewielkim stopniu jest skorelowany z poziomem rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów. Badania wprawdzie potwierdziły tę zależność, ale uzyskana wielkość była bardzo mała i nieistotna statystycznie. Uzyskane wyniki dowodzą zatem, że rozwój przedsiębiorczości jest bardzo złożony i źródeł jego fenomenu należy upatrywać w różnych czynnikach.

Biogram autora

Anita Kulawiak - Uniwersytet Łodzki

Anita Kulawiak, dr nauk o Ziemi, Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Katedra Geografii Regionalnej i Społecznej, adiunkt w Katedrze Geografii Regionalnej i Społecznej UŁ. Zainteresowania badawcze autorki koncentrują się na zagadnieniach związanych z szeroko rozumianą kwestią miejską oraz problemach społecznych i gospodarczych miast i wsi w ujęciu zarówno teoretycznym, jak i empirycznym. W dotychczasowym dorobku badawczym autorki znalazły się prace dotyczące m.in. przedsiębiorczości na obszarach miejskich i wiejskich, wpływu polityki regionalnej UE na rozwój społeczno-gospodarczy oraz uwarunkowań determinujących jakość i warunki życia ludności.

Bibliografia

Bański, J. (2016). Rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich – diagnoza i wyzwania, Studia KPZK PAN, 274–284.

Bański, J. (2015). Rola instytucji otoczenia biznesu w rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej. Wieś i Rolnictwo, 2(167), 139–149.

Bański, J. (2008). Wiejskie obszary sukcesu gospodarczego. Warszawa: IGIPZ PAN.

Bański, J. (2003). Pozarolniczy rozwój gospodarczy na obszarach wiejskich w Polsce, Przegląd Geograficzny, 75(3), 385–401.

Czapiewski, K. (2010). Koncepcja wiejskich obszarów sukcesu społeczno-gospodarczego i ich rozpoznanie w województwie mazowieckim. Studia Obszarów Wiejskich.

Czarnecki, A., Heffner, K. (2003). Pozarolnicza działalność gospodarcza w strukturze funkcjonalnej wsi aglomeracji łódzkiej. Wieś i Rolnictwo, 1, 86–99.

Dinis, A. (2006). Rural entrepreneurship: an innovation and marketing perspective. In: T.N. Vaz, E. Morgan, P. Nijkamp (ed.), The new European rurality: strategies for small firms. Farnham: Ashgate, 157–178.

Duczkowska-Małysz, K. (1994). Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości. Rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich. Warszawa: SGGW.

Kamińska, W. (2004). Przedsiębiorczość osób fizycznych na obszarach wiejskich w 2003 roku. Studia Obszarów Wiejskich, 5, 23–35.

Kamińska, W. (2011). Kapitał ludzki i społeczny na obszarach wiejskich w Polsce. Przykład województwa świętokrzyskiego. Kielce: Instytut Geografii UJK.

Kiniorska, I., Wrońska-Kiczor, J. (2016). Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju terenów wiejskich województwa świętokrzyskiego. Przedsiębiorczość – Edukacja [Entrepreneurship – Education], 12, 36–51.

Kłodziński, M. (2014). Przedsiębiorczość pozarolnicza na wsi w procesie wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. Wieś i Rolnictwo, 1, 97–112.

Kłodziński, M. (1998). Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Wieś i Rolnictwo, 1, 328–345.

Kopacz-Wyrwał, I. (2017). Potencjał społeczno-demograficzny a poziom przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Polski. Studia Obszarów Wiejskich, 47, 23–39.

Kopacz-Wyrwał, I. (2015). Przedsiębiorczość a poziom życia na obszarach wiejskich Polski Wschodniej. Przedsiębiorczość – Edukacja [Entrepreneurship – Education], 11, 82–97.

Koter, M., Liszewski, S., Suliborski, A., Wieczorek, I. (2002). Łódź i województwo. Podręcznik wiedzy o regionie dla gimnazjum. Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe.

Kulawiak, A. (2013). Społeczne uwarunkowania rozwoju sektora usług w małych miastach. Przykład Uniejowa, Folia Geographica, Socio-Oeconomica, Acta Universitatis Lodziensis, 15, 115–126.

Labrianidis, L. (2006). Fostering entrepreneurship as a means to overcome barriers to development of rural peripheral areas in Europe. European Planning Studies, 14(1), 3–8.

Pałka-Łebek, E. (2017). Badanie roli agroturystyki w rewitalizacji obszarów wiejskich – studium przypadku Polski południowo-wschodniej. Zeszyty Naukowe. Turystyka i Rekreacja, 2(20), 141–149.

Pato, L. (2020). Entrepreneurship and innovation towards rural development evidence from a peripheral area in Portugal. European Countryside, 12(2), 209–220.

Pato, L., Teixeira, A.A.C. (2018). Rural entrepreneurship: the tale of a rare event. Journal of Place Management and Development, 11(1), 46–59.

Pato, L., Teixeira, A.A.C. (2016). Twenty years of rural entrepreneurship: a bibliometric survey. Sociologia Ruralis, 56(1), 3–28.

Rudnicki, R., Biczkowski, M. (2004). Zróżnicowanie przestrzenne i uwarunkowania pozarolniczej działalności gospodarstw rolnych w województwie kujawsko-pomorskim. Studia Obszarów Wiejskich, 5, 93–103.

Runge, J. (2007). Metody badań w geografii społeczno-ekonomicznej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Strano, A., Hudson, T., Redman, M., Hegarty, M., O’Hara, E., Buffet, C., Gardner, S. (2012). EU Rural Review Rural Entrepreneurship, European Union.

Suliborski, A., Tomczyk, J. (2016). Fundusze europejskie (EFRR, EFS, FS) a nierówności rozwoju społeczno-gospodarczego gmin wiejskich województwa łódzkiego. Obszary wiejskie. Wiejska przestrzeń i ludność, aktywność społeczna i przedsiębiorczość. Studia KPZK PAN, CLXVII, 384–397.

Śleszyński, P. (2003). Rozkład przestrzenny działalności gospodarczej w aglomeracji warszawskiej. Przegląd Geograficzny, 75(3), 403–432.

Wójcik, M. (2004). Rozwój pozarolniczej działalności gospodarczej w wybranych gminach wiejskich aglomeracji łódzkiej. Studia Obszarów Wiejskich, 5, Warszawa, 123–137.

Pobrania

Opublikowane

2022-06-30

Jak cytować

Kulawiak, A. (2022). Pozarolnicza działalność gospodarcza a rozwój społeczno-gospodarczy gmin wiejskich województwa łódzkiego. Przedsiębiorczość - Edukacja, 18(1), 64–78. https://doi.org/10.24917/20833296.181.6