Analiza atrakcyjności małych miast województwa łódzkiego pod względem rozwoju lokalnej przedsiębiorczości

Autor

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.182.2

Słowa kluczowe:

małe miasta, podmioty gospodarcze, potencjał przedsiębiorczości, przedsiębiorczość, województwo łódzkie

Abstrakt

Przedsiębiorczość stanowi bardzo ważny problem badawczy. Jej znaczenie wzrosło pod wpływem uznania przedsiębiorczości za jeden z kluczowych czynników rozwoju społeczno-gospodarczego. Dużą szansę w rozwoju lokalnej przedsiębiorczości upatrują zwłaszcza najmniejsze miasta, które z uwagi na zachodzące coraz szybciej procesy globalizacji, metropolizacji, tracą swoje ponadlokalne znaczenie na rzecz większych ośrodków. Dodatkowo, pomimo podejmowania przez władze lokalne małych miast wielu inicjatyw aktywizujących tę formę działalności ludzkiej, w ostatnim czasie pojawiły się nowe zagrożenia dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości wynikające m.in. z rozwoju tanich sklepów dyskontowych, wzrostu ubóstwa społecznego w kontekście ostatnich wydarzeń politycznych oraz inflacji, czy też - stanu epidemii. W rezultacie zmalała też chęć mieszkańców do tworzenia własnego biznesu, a co za tym idzie - znacznie osłabł ich impet rozwojowy. Celem artykułu jest ocena potencjału przedsiębiorczości i atrakcyjności ekonomicznej wybranych, najmniejszych miast regionu łódzkiego. Aby wyodrębnić miasta o najbardziej sprzyjających warunkach do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, zastosowano metodę wielowymiarowej analizy porównawczej, która w polskiej literaturze przedmiotu występuje pod nazwą wskaźnik Perkala. Do analizy wykorzystano dane statystyczne pochodzące z banku danych lokalnych GUS za rok 2021.

Biogram autora

Anita Kulawiak - Uniwersytet Łodzki

Anita Kulawiak, dr nauk o Ziemi, Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, adiunkt w Katedrze Geografii Regionalnej i Społecznej. Zainteresowania badawcze autorki koncentrują się na problemach związanych z szeroko rozumianą kwestią miejską, w tym problemach społecznych i gospodarczych miast w ujęciu zarówno teoretycznym, jak i empirycznym. Autorka prac poświęconych tematyce. związanej m.in.: z rozwojem lokalnym, warunkami i jakością życia w mieście, rewitalizacją przestrzeni publicznej oraz wykorzystaniem środków UE w rozwoju lokalnym i regionalnym. W ostatnich latach zainteresowania badawcze autorki oscylują także wokół problematyki przedsiębiorczości wiejskiej, w tym głównie jej aspektów teoretyczno-metodologicznych.

Bibliografia

Heffner, K. (red.). (2013). Rozwój obszarów wiejskich w Polsce a polityka spójności Unii Europejskiej. Stare problemy i nowe wyzwania (ze szczególnym uwzględnieniem województwa opolskiego. Studia KPZK PAN, 154, Warszawa.

Heffner, K., Marszał, T. (2005), Problemy rozwoju małych miast w wymiarze lokalnym i regionalnym. Biuletyn KPZK PAN, 220, Warszawa.

Konecka-Szydłowska, B. (2016). Powiązania społeczno-gospodarcze i znaczenie małych miast aglomeracji poznańskiej. Studia Ekonomiczne, 276, 162–177.

Konecka-Szydłowska, B. (2006). Sytuacja społeczno-gospodarcza miast strefy podmiejskiej Poznania w okresie transformacji. W: J. Słodczyk, R. Klimek (red.), Przemiany przestrzeni miast i stref podmiejskich. Opole: Uniwersytet Opolski.

Konecka-Szydłowska, B., Perdał, R. (2017). Rola nowych miast w lokalnym rozwoju społeczno-gospodarczym. Wiadomości Statystyczne, 3(670), 28–48.

Kopacz, I. (2005). Rozwój przedsiębiorczości w małych miastach województwa świętokrzyskiego w latach 2000–2008. Przedsiębiorczość – Edukacja, 6, 225–235.

Kulawiak, A. (2016). Rozwój Uniejowa jako wynik przedsiębiorczych działań władz samorządowych. W: M. Matejun (red.), Studia ekonomiczne regionu łódzkiego. Łódź: Wyd. PTE, 227–238.

Kulawiak, A. (2013). Społeczne uwarunkowania rozwoju sektora usług w małych miastach. Przykład Uniejowa. Folia Geographica Socio-Oeconomica, 15, 115–126.

Lamprecht, M. (2005). Małe miasta i ich rola w rozwoju gospodarczym woj. Łódzkiego. Biuletyn KPZK PAN, 216.

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Krośniewice na lata 2014–2022. (2022, 12 października). Pozyskano z: http://biparchiwum.krosniewice.pl/zalaczniki_uchwaly/1022/LPR_2015.pdf

Musial-Malago, M., (2017). Ocena potencjału przedsiębiorczości i atrakcyjności gospodarczej obszaru funkcjonalnego Krakowa. Studia KPZK, 174, 265–275.

Nowak, M., Kicka, E. (2012). Przedsiębiorczość w małych miastach województwa zachodnio-pomorskiego. Samorząd Terytorialny, 5.

Nowak, M., Lusarczyk, M. (2010). Przedsiębiorczość w najmniejszych miastach w Polsce. Studia Prawniczo-Ekonomiczne, LXXXI, 330–341.

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy i Miasta Błaszki na lata 2007–2013. (2022, 12 października). Pozyskano z: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwipkcXbqYj8AhVUrosKHSxMDF4QFnoECAwQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.blaszki.pl%2FCommon%2FdownloadZip%2Fmodule_short%2Fport%2Fobj_id%2F3342%2Fpreview%2F0.html&usg=AOvVaw3OPx-3--iy3fFGCbIcD4JG

Płazińska, K., Wójtowicz, B.E. (2018). Dziedzictwo kulturowe Podkarpacia jako istotny element rozwoju przedsiębiorczości w regionie. Przedsiębiorczość – Edukacja, 14, 282–291.

Runge, J. (2007). Metody badań w geografii społeczno-ekonomicznej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Sikorska-Wolak, I., Zawadka, J., Krzyżanowska, K. (2020). Atrakcyjność inwestycyjna regionów jako jeden z czynników rozwoju przedsiębiorczości. Studia Ekonomiczne i Regionalne, 13(2), 170–183.

Strategia Rozwoju Gminy Biała Rawska na lata 2022–2030. (2022, 12 października). Pozyskano z: https://bialarawska.pl/cms/5558/strategii_rozwoju_gminy_biala_rawska_na_lata_2022_%EF%BF%BD_2030

Strategia Rozwoju Gminy Stryków na lata 2022–2030. (2022, 12 października). Pozyskano z: https://www.strykow.pl/2964,strategia-rozwoju-gminy-strykow-na-lata-2022-2030

Strojny, J. (2010). Analiza potencjału przedsiębiorczego województwa podkarpackiego. Przedsiębiorczość Edukacja, 6, 176–197.

Strojny, J., Karaś, D., Kopeć, N. (2014). Zróżnicowanie przestrzenne potencjału przedsiębiorczego w województwie podkarpackim. Przedsiębiorczość – Edukacja, 10, 198–214,

Suliborski, A., Walkiewicz, D. (2009). Współczesne zróżnicowanie społeczno-gospodarcze województwa łódzkiego. W: K. Badziak, M. Łapa (red.), Województwo łódzkie 1919–2009. Studia i materiały. Łódź: Polskie Towarzystwo Historyczne, 243–250.

Szymańska, D., Grzelak-Kostulska, E. (2005). Małe miasta w Polsce – zmiany ludnościowe i funkcjonalne w II połowie XX w. Prace Naukowe. Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 59–90.

Wójcik, M., Tomczyk, J., (2015). Nierówności w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego gmin wiejskich województwa łódzkiego. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica, 20, 85–100.

Pobrania

Opublikowane

2022-12-29

Jak cytować

Kulawiak, A. (2022). Analiza atrakcyjności małych miast województwa łódzkiego pod względem rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. Przedsiębiorczość - Edukacja, 18(2), 25–40. https://doi.org/10.24917/20833296.182.2