Przedsiębiorczość w opinii mieszkańców małego miasta. Przykład Konstantynowa Łódzkiego

Autor

  • Anita Kulawiak Uniwersytet Łódzki Wydział Nauk Geograficznych Katedra Geografii Regionalnej i Społecznej
  • Karolina Smętkiewicz Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Instytut Geografii Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

DOI:

https://doi.org/10.24917/3296.151.14

Słowa kluczowe:

Konstantynów Łódzki, opinie mieszkańców, percepcja środowiska, postrzeganie przedsiębiorców, przedsiębiorca, przedsiębiorczość, wizerunek przedsiębiorcy

Abstrakt

Zagadnienie przedsiębiorczości, niezależnie od różnorakich sposób definiowania, zajmuje ważne miejsce w rozwoju społeczno-gospodarczym jednostek terytorialnych. W literaturze przedmiotu poruszane są nie tylko kwestie sposobów rozumienia tego pojęcia czy też uwarunkowań rozwoju przedsiębiorczości, lecz również kwestie postrzegania przedsiębiorczości przez społeczeństwo. Wizerunek przedsiębiorców i przedsiębiorczości w oczach społeczeństwa jest istotnym czynnikiem lokalnym, odgrywającym ważną rolę w pobudzaniu zachowań przedsiębiorczych i w konsekwencji - w rozwoju społeczno-gospodarczym lokalnych i regionalnych układów przestrzennych. Celem głównym niniejszego artykułu jest poznanie i przedstawienie opinii mieszkańców małego miasta (na przykładzie Konstantynowa Łódzkiego) na temat przedsiębiorców i przedsiębiorczości. Założenia badawcze, które zostały poddane weryfikacji w toku badań, dotyczą czynników społecznych sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości (pozytywna opinia mieszkańców miasta o przedsiębiorcach i akceptacja społeczna dla ich działalności), a także potencjalnych barier w rozwoju przedsiębiorczości. W celu sprawdzenia założeń badawczych przeprowadzono badania bezpośrednie z wykorzystaniem kwestionariusza wywiadu, który przeprowadzono w grupie 470 mieszkańców Konstantynowa Łódzkiego. Uzyskane wyniki potwierdzają zaobserwowany w Polsce trend, że wizerunek przedsiębiorcy i przedsiębiorczości w ostatnim czasie uległ znacznemu ociepleniu. Zdecydowana większość respondentów bardzo pozytywnie odbiera przedsiębiorców, przypisując im jednocześnie ważną i potrzebną w rolę gospodarce. Podobnie pozytywne skojarzenia budzi termin „przedsiębiorczość”, chociaż większość respondentów nie myśli o założeniu własnej firmy. Pozytywne jest jednak to, że przyczyną tego stanu są warunki makroekonomiczne, w których funkcjonuje państwo, a nie lokalne, które stwarza ich miasto. Te ostatnie oceniane są w większości wysoko, co świadczy o sprzyjającej atmosferze do rozwoju przedsiębiorczości w Konstantynowie Łódzkim.

Biogramy autorów

Anita Kulawiak - Uniwersytet Łódzki Wydział Nauk Geograficznych Katedra Geografii Regionalnej i Społecznej

Anita Kulawiak, dr nauk o Ziemi, adiunkt w Katedrze Geografii Regionalnej i Społecznej na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. Zainteresowania badawcze autorki skupiają się wokół zagadnień związanych z szeroko rozumianą przedsiębiorczością w małych miastach i na obszarach wiejskich, transformacją polskiej gospodarki oraz wykorzystaniem funduszy UE w różnych skalach przestrzennych. Jest autorką i współautorką ponad 30 artykułów naukowych.

Karolina Smętkiewicz - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Instytut Geografii Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

Karolina Smętkiewicz, dr, adiunkt w Instytucie Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (od 2017 r.). W 2014 r. uzyskała na Uniwersytecie Łódzkim stopień naukowy doktora nauk o Ziemi w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej. Zainteresowania naukowo-badawcze autorki związane są m.in. z wykorzystaniem lokalnych zasobów (w szczególności wód geotermalnych) do rozwoju gospodarczego miejscowości i regionów, aktywizacji społecznej i wzrostu przedsiębiorczości. Autorka zajmuje się głównie problematyką przemian społeczno-gospodarczych i funkcjonalno-przestrzennych miejscowości turystycznych i uzdrowiskowych w Polsce i Austrii, a także zagadnieniem działań edukacyjnych mających na celu budowanie świadomości ekologicznej i wspomaganie zrównoważonego rozwoju miejscowości. Dzięki prowadzonym badaniom naukowym podczas pobytów stypendialnych na uczelniach w Niemczech i Austrii zdobywała wiedzę i doświadczenie m.in. w zakresie możliwości rozwoju regionalnego w oparciu o lokalne zasoby przyrody i uwarunkowania społeczno-gospodarcze, szczególnie w kontekście rozwoju turystycznego. W latach 2013–2017 jako pracownik Działu Promocji Urzędu Miasta w Uniejowie zajmowała się m.in. działaniami związanymi z promowaniem lokalnych zasobów przyrody i dziedzictwa historyczno-kulturowego, wspieraniem lokalnej przedsiębiorczości oraz edukacją ekologiczną, wdrażając w ten sposób wyniki pracy naukowej w działania praktyczne.

Bibliografia

Bartnicka, M. (1986). Percepcja przestrzeni miejskiej Warszawy na przykładzie dzielnicy Ochota. Przegląd Geograficzny, 58(1–2).

Bartnicka, M. (1989). Wyobrażenia przestrzeni miejskiej Warszawy – studium geografii percepcji. Dokumentacja Geograficzna, 2.

Braziewicz-Kumor, O. (2016). Wizerunek polskiego przedsiębiorcy. Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae, 20(2), 473–481

Budner, W., Matykowski, R. (1992). Regionalizm i świadomość regionalna mieszkańców Wielkopolski. Zeszyty Naukowe. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, I(204).

Bujanowska, A. (2009). Uwarunkowania postaw studentów pedagogiki wobec osób niepełnosprawnych. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Cierniak-Szóstak, E. (2006). Mentalność ekonomiczna jako czynnik prorozwojowy. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 8, 197–207.

Cierniak-Szóstak, E. (2008). Wizerunek polskiego przedsiębiorcy jako element społecznej legitymizacji/ delegitymizacji nowego ładu. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy w Kontekście Spójności Społeczno-Ekonomicznej. 13, 397–408.

Landes, D. S. (1951). French Business and the Businessman: A Social and Cultural Analysis, W: E.M. Earle (red.), Modern France. Princeton: Princeton University Press.

Sawyer, J.E. (1952). The Entrepreneur and the Social Order: France and the United States, W: W. Miller (red.), Men in Business: Essays in the History of Entrepreneurship. Cambridge: Harvard University Press.

Domański, B. (1997). Geografia przedsiębiorstw – niedoceniany nurt badań w polskiej geografii ekonomicznej. W: B. Domański, A. Jackowski (red.), Geografia. Człowiek. Gospodarka. Profesorowi Bronisławowi Kortusowi w 70. rocznicę urodzin. Kraków: Instytut Geografii UJ, 55–65.

Fierla, I., Kuciński, K. (red.). (2001). Lokalizacja przedsiębiorstw a konkurencyjność. Warszawa, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Glinka, B. (2008). Kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości w Polsce. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Gwosdz, K. (2001). Postrzeganie regionu tradycyjnego przemysłu w okresie transformacji: przypadek Górnego Śląska. Czasopismo Geograficzne, 72(3–4), 283–299.

Hryniewicz, J.T. (1996). Przesłanki rozwoju gospodarczego gmin. Ekonomista, 6, 797–811.

Jasicki, K. (2004). Społeczna odpowiedzialność biznesu w oczach Polaków. W: L. Kolarska-Bobińska (red.), Świadomość ekonomiczna społeczeństwa i wizerunek biznesu. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.

Jałowiecki, B. (1996). Świadomość regionalna młodzieży licealnej. Studia Regionalne i Lokalne, 17(50).

Kaczmarek, J., Szafrańska, E. (2007). Percepcja przestrzeni – pomiędzy prawdą a autentycznością, W: M. Madurowicz (red.), Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 47–62.

Kamińska, W. (1997). Prywatna przedsiębiorczość na obszarze wschodniego pogranicza w Polsce. W: M. Jakubowski (red.), Strategiczne znaczenie polskiej granicy wschodniej i polskiego pogranicza wschodniego, Geopolitical Studies, 3, 113–155.

Kamińska, W. (2006). Pozarolnicza indywidualna działalność gospodarcza w Polsce w latach 1988–2003, Warszawa: IGiPZ PAN.

Kola-Bezka, M. (2012). Postrzeganie przedsiębiorczości w czasach kryzysu – wyniki badania ankietowego mieszkańców wsi i miast województwa kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 25, 287–295.

Kulawiak, A. (2011). Zmiana lokalnych społecznych uwarunkowań rozwoju gospodarczego Łodzi w latach 2002–2010 w świetle badań łódzkich przedsiębiorców. Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii, 20, 171–185.

Kulawiak, A., (2013). Społeczne uwarunkowania rozwoju sektora usług w małych miastach. Przykład Uniejowa. Folia Geographica Socio-Oeconomica, 15, 115–126.

Suliborski, A., Kulawiak A. (2006). Przedsiębiorca – jako uczestnik i twórca procesów transformacji.

Przykład Łodzi, W: A. Jewtuchowicz, A. Suliborski (red.), Przestrzenne zróżnicowanie procesów transformacji społeczno-gospodarczej. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 159–183.

Kulawiak, A. (2012). Zmiana społecznych, lokalnych uwarunkowań rozwoju gospodarczego w latach 2002–2010 w świetle badań łódzkich przedsiębiorców. Prace Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 2, 81–96.

Libura, H. (1988). Badania wyobrażeń geograficznych na przykładzie mieszkańców Sanoka. Dokumentacja Geograficzna, 1.

Libura, H. (1990). Percepcja przestrzeni miejskiej. Warszawa: Wydawnictwo Europejskiego Instytutu Rozwoju Regionalnego i Lokalnego, Uniwersytet Warszawski.

Madurowicz, M., (red.). (2007). Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Majewska, K. (2003). Wizerunek polskiego biznesu w prasie, W: W. Kozek (red.), Instytucjonalizacja stosunków pracy w Polsce, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Mordwa, S. (1993). Wyobrażenia przestrzeni miejskiej Łodzi. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Mordwa, S. (2003). Wyobrażenia miast Polski środkowej. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Pałka, E. (2010a). Pozarolnicza działalność gospodarcza w indywidualnych gospodarstwach rolnych województwa świętokrzyskiego. Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.

Pałka, E. (2010b). Kierunki rozwoju pozarolniczej działalności na obszarach wiejskich w Polsce. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 1, 163–174.

Przedsiębiorczość w opinii mieszkańców małego miasta. Przykład Konstantynowa Łódzkiego 203 Roguska, B. (2004). Właściciel, pracodawca, obywatel – rekonstrukcja wizerunku prywatnego przedsiębiorcy, W: L. Kolarska-Bobińska (red.), Świadomość ekonomiczna społeczeństwa i wizerunek biznesu. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.

Rykiel, Z. (1985). Badanie świadomości regionalnej – przykład regionu katowickiego. Przegląd Geograficzny, Dokumentacja Geograficzna, 3–4, 37–58.

Tkaczyk, J., Rachwalska, J. (1997). Wszystko jest obrazem. Kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa. Marketing i Rynek, 5(97), 5–10

Rembowska, K. (2000). Tożsamość lokalna i regionalna. Region łódzki. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, 3, 3–9.

Stryjakiewicz, T. (2009). Nowe spojrzenie na czynniki lokalizacji działalności gospodarczej. W: I. Jażewicz (red.), Współczesne problemy przemian strukturalnych przestrzeni geograficznej. Słupsk: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, 94–102

Smętkiewicz, K. (2014). Świadomość społeczna wykorzystania wód geotermalnych w województwie łódzkim i landzie Styria w kontekście zrównoważonego rozwoju regionów. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Szkurłat, E. (2004). Więzi terytorialne młodzieży z miastem. Uwarunkowania, przemiany. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Szkurłat, E. (2006). Miasto w świadomości młodzieży. Stereotypowy obraz Łodzi. Kronika Miasta Łodzi, 1, 107–120.

Szkurłat, E. (2007). Psychologiczne i kulturowe uwarunkowania percepcji środowiska. W: M. Madurowicz (red.), Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 63–72.

Szymańska, A., Płaziak, M. (2010). Klasyczne czynniki w procesie lokalizacji przedsiębiorstwa na wybranych przykładach. Przedsiębiorczość – Edukacja, 10, 71–84.

Śleszyński, P. (2002). Struktura i koncentracja przestrzenna siedzib ważniejszych przedsiębiorstw w Warszawie w 1999 r. Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, 4, 89–113.

Śleszyński, P. (2003). Rozkład przestrzenny działalności gospodarczej w aglomeracji warszawskiej. Przegląd Geograficzny, 75(3), 403–432.

Tobiasz-Lis, P. (2013). Zmiany wyobrażeń mieszkańców Łodzi o przestrzeni miasta. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Wolińska, J. (2015). Percepcja społeczna i stereotyp niepełnosprawności. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, 28, 45–66.

Pobrania

Opublikowane

2019-06-14

Jak cytować

Kulawiak, A., & Smętkiewicz, K. (2019). Przedsiębiorczość w opinii mieszkańców małego miasta. Przykład Konstantynowa Łódzkiego. Przedsiębiorczość - Edukacja, 15(1), 191–204. https://doi.org/10.24917/3296.151.14