Proces zarządzania wiedzą w mikroprzedsiębiorstwie w aspekcie przekształcania w firmę inteligentną

Autor

  • Danuta Janczewska Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.12.12

Słowa kluczowe:

mikroprzedsiębiorstwo, przedsiębiorczość, zarządzanie wiedzą

Abstrakt

Problematyka zarządzania wiedzą jest szeroko prezentowana w literaturze przedmiotu. Rozwój przedsiębiorczości jest obecnie jednym w ważniejszych uwarunkowań w realizacji założeń gospodarki opartej na wiedzy. Zajmuje również znaczącą pozycję w Programie Horyzont 2020. Gospodarka oparta na wiedzy charakteryzuje się dużą aktywnością innowacyjną, rozumianą jako wdrażanie ze znaczną intensywnością nowych produktów, technologii, a także innowacji z zakresu zarządzania. Koncentruje się ona na transferowaniu idei, wyników badań naukowych i umiejętności między jednostkami naukowo-badawczymi a grupami użytkowników. Nowy paradygmat teorii innowacji zakłada również dwukierunkowy przepływ wiedzy, idei czy technologii między przedsiębiorstwem a otoczeniem. Na początku XXI w. wiedza stała się podstawą uzyskania przewagi konkurencyjnej, co spowodowało zwiększenie zainteresowania przedsiębiorstw problematyką zarządzania wiedzą jako zasobem. Niewiele badań dotyczy mikroprzedsiębiorstw, co sprawia, iż znane modele zarządzania wiedzą nie znajdują zastosowania w objaśnianiu procesu zarządzania wiedzą w tym sektorze. Celem artykułu jest przedstawienie problematyki zarządzania wiedzą w mikroprzedsiębiorstwie oraz uwarunkowań procesu przekształcania w firmy inteligentne. W artykule podjęto próbę modelowego ujęcia procesu wewnątrz badanych firm na podstawie badań własnych mikroprzedsiębiorstw.

Biogram autora

Danuta Janczewska - Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Danuta Janczewska, dr inż., Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, Katedra Marketingu i Logistyki, Wydział Zarządzania. Adiunkt w Katedrze Marketingu i Logistyki. Jej zainteresowania naukowe są związane z problematyką metodami zarządzania i nowoczesnymi technikami w sektorze mikroprzedsiębiorstw. Autorka ponad 90 publikacji krajowych i zagranicznych. Uczestniczyła w konferencjach krajowych i międzynarodowych na temat przedsiębiorczości i zarządzania w sektorze mikroprzedsiębiorstw. Do najważniejszych badań należy udział w projektach: KBN, PW-004/ITE/01/2004 – 2008: „Rozwój metod transformacji wiedzy i transferu technologii – Temat: Modele procesu transformacji wyników badań naukowych do zastosowań praktycznych oraz systemu zarządzania nimi we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim, PARP oraz w badaniach FORESIGHT Polska 2020 jako ekspert zewnętrzny w Programie FORESIGHT – Polska 2020 – w ramach programu UE 2007–2008. Od 2004 r. prowadzi badania własne metod zarządzania w mikroprzedsiębiorstwach.

Bibliografia

Barańska-Fischer, M. (2012). Rola organów administracji publicznej w kreowaniu środowiska proinnowacyjnego w regionie łódzkim. W: K. Szymańska, A. Walecka (red.), Wybrane aspekty zarządzania nowoczesną organizacją. Studia ekonomiczne regionu łodzkiego, VIII, Łodź: Wyd. PTE Oddz. w Łodzi.

Białoń, L., Janczewska, D. (2007). Wiedzochłonność procesów innowacyjnych. Cz. I. Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego, 2, 17/31, 93–97.

Bosma N., Wennekers S., Amoros J.E. (2012). Global Entrepreneurship Monitor 2011 Extended Report: Entrepreneurs and Entrepreneurial Employees Across the Globe, London: Global Entrepreneurship Research Association.

Czechowska-Świtaj, T. (2005). Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Menedżerskiej.

Cyrek, M. (2006). Wybrane koncepcje pomiaru gospodarki opartej na wiedzy. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, 10, 208–224.

Drucker, P. (1999). Społeczeństwo prokapitalistyczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

EUROPA, EU law and publications, EUR-Lex – n26026. (2015, 1 grudnia). Pozyskano z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=URISERV:n26026

Gierszewska, G. (2011). Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.

Janczewska, D. (2013). Logistyczno-marketingowe uwarunkowania transferu wiedzy w sektorze mikroprzedsiębiorstw. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 21, 225–238.

Juchniewicz, M., Grzybowska, B. (2010). Innowacyjność mikroprzedsiębiorstw w Polsce. Warszawa: PARP.

Kozioł, M. (2013). Wykorzystanie e-learningu w procesie szkolenia pracowników małych i średnich przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, t. 22, 1, 45–57.

Kwiatkowski, M., Symela, K. (2001). Standardy kwalifikacji zawodowych. Teoria, metodologia, projekty. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.

MEECE Knowledge Transfer Strategy 2009 (2015, 1 grudnia). Pozyskano z: http://www.meece.eu/kt/ docs/MEECE_KT%20Strategy.pdf

Mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa – definicja i zakres (2015, 1 grudnia). Pozyskano z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=URISERV:n26026

Miodek, P., Speer Ł. (2014). Inżynier globalny – z perspektywy prawa i zarządzania. Przedsiębiorstwo Przyszłości, 1(18), 50–51.

Nieć, M. (2013). Sytuacja mikroprzedsiębiorstw w Polsce w latach 2011–2012. W: A. Tarnawa, P. Zadura-Lichota (red.), Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011–2012. Warszawa: PARP.

Platonoff, A.L., Sysko-Romańczuk, S., Moszoro, B. (2004). Innowacyjność polskich firm w gospodarce opartej na wiedzy, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw, 1, 87–92.

Prahalad, C.K., Krishnan, M.S. (2010). Nowa era innowacji. Warszawa: PWN.

Santarek, K., (red.) (2008). Transfer technologii z uczelni do biznesu. Tworzenie mechanizmów transferu technologii. Warszawa: PARP.

Sopińska, A., Wachowiak, P. (2006; 2015, 15 marca). Modele zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie. E-mentor, 1(14). Pozyskano z: http://www.e-mentor.edu.pl/czasopismo/spis-tresci/numer/14

Sułkowski, Ł. (2004). Neopozytywistyczna mitologia w nauce o zarządzaniu. Organizacja i Zarządzanie, 1, 3–14.

Tarnawa, A., Zadura, P. (2014). Raport Global Entrepreneurship Monitor. Polska. Raport z badań 2013, Warszawa: PARP.

Teece, D.J. (1998). Capturing Value from Knowledge Assets: The New Economy, Market for Know- -How, and Intangible Assets. California Management Review, 40(3), 55–79.

Wilmańska, A. (red.) (2010). Raport o stanie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2008– 2009. Warszawa: PARP.

Wziątek-Kubiak, A. (2009). Od awersji do innowacji do upowszechnienia się innowacji wśrod polskich przedsiębiorstw. W: E. Adamowicz (red.), Polska transformacja po latach. Warszawa: C.H. Beck.

Pobrania

Opublikowane

2016-10-02

Jak cytować

Janczewska, D. (2016). Proces zarządzania wiedzą w mikroprzedsiębiorstwie w aspekcie przekształcania w firmę inteligentną. Przedsiębiorczość - Edukacja, 12, 164–175. https://doi.org/10.24917/20833296.12.12

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>