Zakładanie własnej działalności gospodarczej jako przejaw przedsiębiorczości w Polsce (ze szczególnym uwzględnieniem Nowosądecczyzny)

Autor

  • Wioletta Kilar Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Geografii
  • Michał Jabłoński Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.182.1

Słowa kluczowe:

działalność gospodarcza, powiat nowosądecki, przedsiębiorca, przedsiębiorczość, województwo małopolskie, zakładanie działalności gospodarczej

Abstrakt

Niniejszy artykuł ma na celu ukazanie postawy przedsiębiorczej wśród osób decydujących się na założenie działalności gospodarczej. Zaprezentowano w nim rozwój pojęcia przedsiębiorczości oraz występujące w Polsce uwarunkowania, które miały wpływ na proces zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Ponadto podjęto w nim próbę ukazania wpływu przedsiębiorczości na wzrost liczby działalności gospodarczych w naszym kraju. Na podstawie danych statystycznych przeprowadzono badania dynamiki zakładania działalności gospodarczej oraz jej zróżnicowania. Posługując się tymi miernikami, pokazano, że w Polsce od 1995 r. do lat obecnych dominują w strukturze małe podmioty zatrudniające do dziewięciu osób, zakładane przez osoby fizyczne. Województwo małopolskie jest zróżnicowane pod tym względem. Podmioty gospodarcze są tu skupione zwłaszcza w dużych miastach. Natomiast w regionie nowosądeckim (powiat i miasto Nowy Sącz), który był przedmiotem szczególnego zainteresowania, trend dotyczący wzrostu liczby podmiotów gospodarczych jest podobny do tendencji dla całego kraju. Zarówno w mieście, jak i w całym powiecie systematycznie wzrastała liczba podmiotów sektora prywatnego, zaś sektor publiczny stanowił znikomy udział ogółu. Dominowały tu przedsiębiorstwa usługowe, lecz w powiecie nowosądeckim ich udział był nieco mniejszy (59%) niż w mieście Nowy Sącz (79%).

Biogramy autorów

Wioletta Kilar - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Geografii

Wioletta Kilar, dr, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Katedra Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się przede wszystkim wokół procesów przemian struktur przestrzennych przemysłu w różnych układach przestrzennych, kształtowania się i funkcjonowania przedsiębiorstw (zwłaszcza ponadnarodowych korporacji), czynników lokalizacji i rozwoju korporacji międzynarodowych i ich oddziałów, innowacyjności, zmian w rozwoju społeczno-gospodarczym w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej oraz problematyki kształcenia przedsiębiorczości (w tym kompetencji miękkich) i geografii na wszystkich poziomach edukacji (od przedszkola po edukację akademicką).

Michał Jabłoński - Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Michał Jabłoński, lic., Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Katedra Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej. Student II stopnia kierunku geografia na specjalności geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna. Jego główne zainteresowania badawcze dotycząfunkcjonowania, rozwoju, przemian i czynników lokalizacji działalności gospodarczych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw przemysłowych, rozwoju postaw przedsiębiorczych i aspektów mentalnych człowieka, z wykorzystaniem ich do prowadzenia przedsiębiorstwa i w życiu osobistym. Ponadto interesuje się zagadnieniami dotyczącymi geografii ekonomicznej oraz geopolityki.

Bibliografia

Balcerowicz, L. (1997). Socjalizm, kapitalizm, transformacja. Szkice z przełomu epok. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Baszyński, A., Jarmołowicz, W., Piątek, D., Szarzec, K. (2013). Przebieg i rezultaty transformacji gospodarczej w krajach byłego Związku Radzieckiego, Poznań, 28–29 listopada 2013 r., Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Bławat, F. (2003). Przedsiębiorca w teorii przedsiębiorczości i praktyce małych firm. Gdańsk: Gdańskie Towarzystwo Naukowe.

Brown, T., Davidsson, P., Wiklund, J. (2001). An Operationalization of Stevenson’s Conceptualization of Entrepreneurship as Opportunity – based Firm Behavior. Strategic Management Journal, 22(10), 953–968.

Butler, E. (2010). Ludwig von Misses. Kompendium myśli ekonomicznej. Warszawa: Instytut Globalizacji.

Hebert, R.F., Link, A.N. (2011). A History of Entrepreneurship, Reviewed by K.V. Nagarajan, International Journal of Business and Social Science, 2(9) [Special Issue – May 2011].

Keynes, J.M. (2003). Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Lipski, S. (2003; 2020, 26 wrzesień). Definiowanie przedsiębiorczości. Pozyskano z: www.ipis.pl.

Łochnicka, D. (2016). Przedsiębiorczość pracownicza i jej wpływ na efektywność organizacji. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Olko, J. (2003). Przedsiębiorczość i jej istota. W: K. Jaremczuk (red.), Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości – szanse i zagrożenia. Tarnobrzeg: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stefana Tarnowskiego w Tarnobrzegu.

Paluch, Ł., Satoła, Ł. (2017). Przestrzenne zróżnicowanie uwarunkowań rozwoju przedsiębiorczości w Polsce. Marketing i Rynek, 10, 479–492.

Say, J.B. (1960). Traktat o ekonomii politycznej. Warszawa: PWN.

Szymańska, A.I., Płaziak, M. (2014). Klasyczne czynniki w procesie lokalizacji przedsiębiorstwa na wybranych przykładach. Przedsiębiorczość – Edukacja, 10, 71–84.

Wiatrak, A.P. (2005). Sektor publiczny – istota, zakres i zarządzanie. Problemy Zarządzania, 10, 7–21.

Wilczyński, W. (1992). Trudny powrót Polski do gospodarki rynkowej. W: W. Wilczyński (red.), Drogi wyjścia z polskiego kryzysu gospodarczego. Warszawa–Poznań: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Pobrania

Opublikowane

2022-12-29

Jak cytować

Kilar, W., & Jabłoński, M. (2022). Zakładanie własnej działalności gospodarczej jako przejaw przedsiębiorczości w Polsce (ze szczególnym uwzględnieniem Nowosądecczyzny). Przedsiębiorczość - Edukacja, 18(2), 7–24. https://doi.org/10.24917/20833296.182.1

Inne teksty tego samego autora

<< < 1 2 3