Znaczenie oceny płynności i rentowności w aspekcie zagrożenia ryzykiem upadłości przedsiębiorstw na przykładzie branży górniczo-hutniczej

Autor

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.181.2

Słowa kluczowe:

płynność, rentowność, spółka, upadłość

Abstrakt

Wskaźniki płynności i rentowności dostarczają informacji, które pozwalają ocenić sytuację finansową danej jednostki gospodarczej. Wczesne dostrzeżenie zagrożenia upadłością jest koniecznym wymogiem, który umożliwia podjęcie szybkich czynności naprawczych pozwalających na unikniecie bankructwa. Dzięki temu, że istnieją odpowiednie modele wczesnego ostrzegania przedsiębiorstw przed ryzykiem upadłości, możliwe jest wykrycie zagrożenia poprzez odpowiednie kontrolowanie sytuacji finansowej. Celem artykułu jest próba zidentyfikowania problemów w obszarze płynności i rentowności, które mogą w przyszłości prowadzić do upadłości spółek branży górniczo-hutniczej w Polsce. Na podstawie zebranych, a następnie opracowanych danych ze sprawozdań finansowych zostanie przeprowadzona analiza wskaźnikowa płynności i rentowności oraz zostanie zbudowane modele dyskryminacyjne. Opracowane wyniki umożliwią zweryfikowanie przyjętej hipotezy zakładającej, że branża górniczo-hutnicza w Polsce mierzy się z problemami w obszarze płynności i rentowności, które mogą w przyszłości prowadzić do upadłości spółek. Przeprowadzone badania dowodzą, że ustalone wskaźniki płynności i rentowności znalazły odzwierciedlenie w wynikach analizy modeli dyskryminacyjnych. W sytuacji, gdy wielkości wskaźników były wyższe, modele dyskryminacyjne również przedstawiały wyższe wartości parametru Z. Opracowanie ma charakter opisowo-empiryczny.

Biogramy autorów

Renata Nesterowicz - Uniwersytet Rzeszowski

Renata Nesterowicz, dr nauk ekonomicznych. Adiunkt dydaktyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego, Kolegium Nauk Społecznych, Instytut Ekonomii i Finansów, Katedra Finansów i Rachunkowości. Autorka licznych publikacji z zakresu finansów i rachunkowości. Jej zainteresowania naukowe to ocena wyników i dokonań małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce.

Joanna Nakonieczny - Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza

Joanna Nakonieczny, dr nauk ekonomicznych. Adiunkt badawczo-dydaktyczny Politechniki Rzeszowskiej, Wydziału Zarządzania, Zakładu Finansów, Bankowości i Rachunkowości. Wieloletni specjalista ds. rachunkowości finansowej. Członek Rady Nadzorczej spółki kapitałowej. Jej główny obszar badań obejmuje zagadnienia z zakresu rachunkowości finansowo-podatkowej, rachunkowości zarządczej i efektywności kapitału intelektualnego.

Aleksandra Nesterowicz - Uniwersytet Rzeszowski

Aleksandra Nesterowicz, studentka I roku finansów i rachunkowości na studiach II stopnia, Uniwersytet Rzeszowski, Kolegium Nauk Społecznych, Instytut Ekonomii i Finansów.

Bibliografia

Adamska, A. (2016). Ryzyko płynności finansowej przedsiębiorstwa i jego raportowanie. W: P. Dec (red.), Przewrotność współczesnych finansów. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH. 125–139.

Bieniasz, A., Gołaś, Z. (2011). Sprawność zarządzania kapitałem obrotowym i jej wpływ na rentowność małych, średnich i dużych przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce. Journal of Agribusiness and Rural Development, 4(22), 15–29.

Bolek, M. (2016). Wpływ płynności na efektywność działania przedsiębiorstw notowanych na NewConnect. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 4(82), s. 13–30.

Burzym, E. (1971). Pomiar i ocena rentowności przedsiębiorstw przemysłowych. Warszawa: PWE.

Eljelly, A. (2004). Liquidity-profitability tradeoff: An empirical investigation in an emerging market. International Journal of Commerce and Management, 14(2), 48–61.

Gabrusewicz, W. (2015). Podstawy analizy finansowej. Warszawa: PWE.

Kitowski, J. (2021). Modele dyskryminacyjne jako instrument oceny zagrożenia upadłością przedsiębiorstw. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 68(4), 145–160.

Kitowski, J. (2017). Stan badań nad wiarygodnością diagnostyczną modeli dyskryminacyjnych. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, 51(5), 179–188.

Kosińska, J., Cicirko, T. (2010). Płynność finansowa – zagadnienia wstępne. W: T. Cicirko (red.), Podstawy zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, 11–15.

Kowalska, S. (2013). Znaczenie płynności finansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem w sytuacjach kryzysowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 58, 224–225.

Krzeczmańska-Gigol, K. (2020). Analiza płynności finansowej przedsiębiorstw: płynność strukturalna, płynność potencjalna, zdolność płatnicza. Warszawa: Difin.

Kuciński, A., Byczkowska, M. (2017; 2022, 17 stycznia). Płynność finansowa przedsiębiorstwa w ujęciu statycznym oraz dynamicznym na przykładzie wybranych przedsiębiorstw przemysłu metalowego notowanych na GPW w Warszawie. Pozyskano z: https://depot.ceon.pl/handle/123456789/14615

Leszczyński, Z., Skowronek-Mielczarek, A. (2004). Analiza ekonomiczno-finansowa spółki. Warszawa: PWE.

Lichota, W. (2017). Próba weryfikacji wiarygodności diagnostycznej wybranych modeli analizy dyskryminacyjnej. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, 51(4), s. 217–224.

Misztal, A. (2015). Nauki o finansach. Financial Sciences. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Milewska, A., Wolff, A.(2008). Kształtowanie płynności finansowej na przykładzie przedsiębiorstwa przemysłu chemicznego. Zeszyty Naukowe SGGW Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 175–187.

Nowak, E. (2005). Analiza sprawozdań finansowych. Warszawa: PWE.

Olzacka, B., Pałczyńska-Gościniak, R. (1998). Leksykon zarządzania finansami. Gdańsk: Wydawnictwo ODDK.

Sierpińska, M., Jachna, T. (2011). Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Sprawozdania finansowe Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A za lata 2017–2020.

Sprawozdania finansowe KGHM Polska Miedź S.A. za lata 2017–2020.

Sprawozdania finansowe Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. za lata 2017–2020.

Sprawozdania finansowe Węglokoks Kraj Sp. z o.o. za lata 2017–2020.

Sprawozdania finansowe Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław” S.A. za lata 2017–2020.

Stefański, A. (2012). Zależność między okresem konwersji gotówki a rentownością. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, s. 55–56.

Stępień, K. (2013). Definicyjne i metodyczne problemy rentowności. Zeszyty Naukowe Uniwersytet Ekonomicznego w Krakowie, 920, 101–110.

Wardzińska, K. (2012). Przykład zastosowania analizy dyskryminacyjnej do oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw, Economy and Management, 3, 197–208.

Waśniewski, T. (1997). Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. Warszawa: Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce.

Wędzki, D. (2003). Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa – przepływy pieniężne a wartość dla właścicieli. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.

Wierow, J. (2018; 2022, 18 stycznia). Modele dyskryminacyjne jako narzędzie oceny zagrożenia upadłością przedsiębiorstwa – studium przypadku. Pozyskano z: https://analizafinansowa.pl/zarzadzanie-plynnoscia/modele-dyskryminacyjne-jako-narzedzie-oceny-zagrozenia-upadloscia-przedsiebiorstwa-studium-przypadku-4296.html

Pobrania

Opublikowane

2022-06-30

Jak cytować

Nesterowicz, R., Nakonieczny, J. ., & Nesterowicz, A. . (2022). Znaczenie oceny płynności i rentowności w aspekcie zagrożenia ryzykiem upadłości przedsiębiorstw na przykładzie branży górniczo-hutniczej. Przedsiębiorczość - Edukacja, 18(1), 18–30. https://doi.org/10.24917/20833296.181.2