Wpływ wyników i dokonań MŚP na rozwój społeczno-ekonomiczny kraju

Autor

  • Renata Nesterowicz Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Ekonomii i Finansów, Katedra Finansów i Rachunkowości

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.161.24

Słowa kluczowe:

analiza, biznes, finanse, sprawozdania

Abstrakt

Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) to podmioty o wyodrębnionej charakterystyce i wyraźnie określonych granicach działalności. Tworzą one jeden z najistotniejszych sektorów stymulujących czynniki rozwojowe polskiej gospodarki. Jej kondycja stale zależna jest od tego właśnie sektora, który swoim istnieniem stymuluje procesy zachodzące w systemie gospodarczym. Głównym celem niniejszego opracowania jest ocena wyników MŚP na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach finansowych za lata 2010-2016 z wykorzystaniem metody ṝ średniego tempa wzrostu (Timofiejuk, 1980a). Z istoty przedstawionej metody ṝ wynika, że tylko początkowy i końcowy wyraz szeregu chronologicznego decyduje o wartości liczbowej średniego tempa wzrostu. Faktyczny szereg chronologiczny można traktować jako „postęp geometryczny o zmiennym ilorazie”. Dla realizacji podjętego tematu przyjęto tezę zakładającą, że: obiektywna i umiejętnie przeprowadzona ocena wyników finansowych przeszłych zdarzeń jest podstawą do podejmowania trafnych decyzji w przyszłości, co może sprzyjać rozwojowi ekonomiczno-społecznemu kraju.

Biogram autora

Renata Nesterowicz - Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Ekonomii i Finansów, Katedra Finansów i Rachunkowości

Renata Nesterowicz, doktor nauk ekonomicznych, adiunkt dydaktyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego, Kolegium Nauk Społecznych, Instytutu Ekonomii i Finansów w Katedrze Finansów i Rachunkowości. Autorka licznych publikacji z zakresu finansów i rachunkowości. Jej zainteresowania naukowe to ocena wyników i dokonań małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce.

Bibliografia

Gad, J. (2015). Analiza i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. W: Ekonomia, finanse, prawo gospodarcze. Podręcznik dla sędziów i prokuratorów. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 69–77.

GUS. (2013). Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2012 roku. Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych.

GUS. (2014). Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2013 roku. Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych.

GUS. (2015). Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2014 roku. Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych.

GUS. (2016). Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2015 roku. Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych.

GUS. (2017). Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2016 roku. Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych.

GUS. (2018). Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2017 roku. Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych.

GUS. (2019). Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2018 roku. Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych.

Kowalska, S. (2014). Przychody i koszty elementem zarządzania i wpływu na wynik finansowy – studium przypadku. Zeszyty Naukowe WSH Zarządzanie, 2, 277–287.

Kołodziej-Hajdo, M., Surowiec, A. (2011). Finansowanie projektów MŚP z funduszy unijnych. Korzyści i bariery. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 32, 535–547.

Matejun, M., Szymańska, K. (2012). Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MŚP. Zarządzanie małą i średnią firmą w teorii i w ćwiczeniach. W: M. Matejun (red.), Zarządzanie małą i średnią firmą w teorii i w ćwiczeniach. Warszawa: Difin, 207–253.

Mikołajczyk B.(2007), Infrastruktura finansowa MSP w krajach Unii Europejskiej. Warszawa: Difin.

Nesterowicz, R. (2013). Ocena wyników działalności a możliwości wsparcia dla mikro i małych firm w Polsce. W: M.G. Woźniak (red.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 372–381.

PARP. (2019). Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce 2011–2019. Warszawa: PARP.

Stawasz, E. (2006). Pojęcie i źródła finansowania MŚP. W: J. Bilski, E. Stawasz, Bariery w korzystaniu z usług bankowych w finansowaniu działalności małych i średnich przedsiębiorstw. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 16–17.

Timofiejuk, I. (1980a). Tablice średniego tempa wzrostu według metody ṝ. Zeszyty Metodyczne, 41.

Timofiejuk, I. (1980b). Stopa wzrostu gospodarczego . Metody liczenia. Warszawa: PWE.

Ustawa z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców. Dz.U. 2018, poz. 646.

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej. Dz.U. nr 173, poz. 1807.

Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości. Dz.U. 1994, nr 121, poz. 591.

Pobrania

Opublikowane

2020-06-24

Jak cytować

Nesterowicz, R. . (2020). Wpływ wyników i dokonań MŚP na rozwój społeczno-ekonomiczny kraju. Przedsiębiorczość - Edukacja, 16(1), 302–310. https://doi.org/10.24917/20833296.161.24