Marka narodowa i jej implikacje dla studiów nad ukraińską przedsiębiorczością pokolenia Z w świetle badań ankietowych studentów

Autor

  • Igor Kavetskyy Uniwersytet Szczeciński, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej, Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej
  • Paweł Czapliński Uniwersytet Szczeciński, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej, Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.161.16

Słowa kluczowe:

badania ankietowe, marka narodowa, przedsiębiorczość, studenci, Ukraina

Abstrakt

Marka narodowa wywołuje skojarzenia i uczucia, które wpływają na opinię publiczną, zachowania społeczne, w tym także na intencje i zachowania przedsiębiorcze zarówno w kraju, jak i za granicą. Tym samym uformowany wizerunek marki może pobudzać lub spowalniać, a czasem wręcz blokować podejmowanie inicjatyw gospodarczych, szczególnie w „punkcie startu” w nowym otoczeniu. Celem badań było rozpoznanie oraz porównanie wewnętrznego i zewnętrznego wizerunku marki Ukraina oraz identyfikacja propozycji poprawy tego wizerunku, co stało się podstawą do rozważań na temat miejsca marki narodowej w otoczeniu i jej potencjalnego wpływu na intencje oraz zachowania przedsiębiorcze. W opracowaniu zastosowano metodę ankietową, dzięki której możliwe było badanie porównawcze opinii wyrażanych przez społeczność studencką Uniwersytetu w Czerniowcach na Ukrainie oraz Uniwersytetu Szczecińskiego w Polsce. Z przeprowadzonych badań wynika m.in., że funkcjonujący obecnie wizerunek marki Ukraina nie jest spójny i częściowo opiera się na stereotypach, a ukraińscy studenci uważają za przewagi te składniki marki, które są nieobecne lub występują sporadycznie w ocenie zewnętrznego (polskiego) odbiorcy. Uzyskane wyniki prowadzą również do bardziej ogólnego wniosku, że poziom wiedzy o marce, w tym przypadku marce narodowej, formowany w krajowych i międzynarodowych układach przestrzennych może wzmacniać lub osłabiać intencje i zachowania przedsiębiorcze.

Biogramy autorów

Igor Kavetskyy - Uniwersytet Szczeciński, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej, Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej

Igor Kavetskyy, dr hab., prof. US, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej, Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej. Zainteresowania badawcze autora są związane z problematyką geografii społeczno-gospodarczej i politycznej, zwłaszcza geografii wyborczej, geografii usług i marketingu terytorialnego.

Paweł Czapliński - Uniwersytet Szczeciński, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej, Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej

Paweł Czapliński, dr hab., prof. US, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej, Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej. Autor publikacji i monografii z zakresu transformacji struktur przestrzennych przemysłu Polski północnej, funkcjonowania i perspektyw rozwoju przemysłu przetwórstwa rybnego w Polsce, przedsiębiorczości młodzieży i osób starszych oraz wybranych aspektów z zarządzania i administracji samorządowej.

Bibliografia

Aaker, D.A. (2010). Building strong brands. London: Simon & Schuster.

Adamus-Matuszyńska, A., Dzik, P. (2017). Managing Silesia Visual Identity Through Regional and Local Logo Design. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, 28(2), 87–112.

Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50, 179–221.

Anholt, S. (2006). Sprawiedliwość marek. Jak branding miejsc i produktów może uczynić kraj bogatym, dumnym i pewnym siebie. Warszawa: Instytut Marki Polskiej.

Anholt, S., Hildreth, J. (2005). Brand America. Tajemnica Megamarki. Warszawa: Instytut Marki Polskiej.

Anholt, S., Hildreth, J. (2010). Brand America: The making, unmaking and remaking of the greatest national image of all time. London: Marshall Cavendish Business.

Armstrong, G., Kotler, Ph. (2012). Marketing. Wprowadzenie. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Bańczyk, M. (2009). Uwarunkowania kulturowe i dizajn w kształtowaniu wartości marki narodowej. Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.

de Chernatony, L. (2003). Marka. Wizja i tworzenie marki. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Fan, Y. (2006). Branding the nation: What is being branded? Journal of Vacation Marketing, 12(1), 5–14.

Hereźniak, M. (2011). Marka narodowa. Jak skutecznie budować wizerunek i reputację kraju. Warszawa: PWE.

Jasiecki, K. (2004). Postrzeganie polskiej marki w krajach Unii Europejskiej. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Kaczmarczyk, K. (2003). Badania marketingowe. Metody i techniki. Warszawa: PWN.

Kapferer, J.N. (1992). Strategic Brand Management – New Approaches to Creating and Evaluating Brand Equity. Nowy Jork: The Free Press.

Kotarski, H. (2018). Marka narodowa i regionalna jako branding miejsca. Pogranicze. Studia Społeczne, 33, 65–80. doi: 10.15290/pss.2018.33.04

Kotler, Ph., Lee, N. (2008). Marketing w sektorze publicznym. Mapa drogowa wyższej efektowności. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Kurczewska, A. (2010). Problemy pomiaru intencji przedsiębiorczych. E-mentor, 4, 12–16.

Lee, K.M. (2009). Nation branding and sustainable competitiveness of nations. Enschede: University of Twente.

Łuczak, M. (2012). Znaczenie turystyki w budowaniu marki narodowej „Polska”. Zarządzanie i Finanse, 10(2), 117–134.

Nye, J.S. (2004). Soft power: The means to success in world politics. New York: PublicAffairs.

Quirin, A. (2016). Branding narodowy – co to jest? Uwagi do toczącej się dyskusji. Polskie Studia Politologiczne, 49, 78–96. doi: 10.15804/athena.2016.49.05.

Rachwał, T., Wach, K. (2016). Badanie intencji przedsiębiorczych młodego pokolenia: wyniki ankietyzacji wśród studentów kierunków nieekonomicznych. Przedsiębiorczość – Edukacja [Entrepreneurship – Education], 12, 405–415.

Sadłocha, J. (2012). Pomiędzy miękką a twardą siłą: smart power. Wrocławskie Studia Politologiczne, 13, 37–46.

van Ham, P. (2011). The Rise of the Brand State. The Postmodern Politics of Image and Reputation. Foreign Affairs, 80(5), 2–6.

Zioło, Z., Rachwał, T. (2019). Zarys uwarunkowań dalszego rozwoju przedsiębiorczości w układach przestrzennych. Przedsiębiorczość – Edukacja [Entrepreneurship – Education], 15(1), 7–18.

Pobrania

Opublikowane

2020-06-24

Jak cytować

Kavetskyy, I. ., & Czapliński, P. (2020). Marka narodowa i jej implikacje dla studiów nad ukraińską przedsiębiorczością pokolenia Z w świetle badań ankietowych studentów. Przedsiębiorczość - Edukacja, 16(1), 198–211. https://doi.org/10.24917/20833296.161.16

Inne teksty tego samego autora