Państwowość jako determinanta intencji przedsiębiorczych młodzieży licealnej uczącej się w międzynarodowej grupie rówieśniczej (na przykładzie Szczecin International School)

Autor

  • Barbara Osóch Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk o Ziemi Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
  • Paweł Czapliński Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk o Ziemi Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.151.5

Słowa kluczowe:

intencje przedsiębiorcze, młodzież licealna, państwowość

Abstrakt

Przyjęto, że normy społeczne i kody kulturowe obowiązujące w różnych społeczeństwach nie muszą determinować cech osobowościowych ucznia i sposobu jego myślenia niezależnie od aktualnego miejsca zamieszkania. W świetle powyższych ustaleń celem opracowania stała się analiza intencji przedsiębiorczych młodzieży licealnej mającej różne obywatelstwo. Głównym narzędziem pomiarowym była ankieta skierowana do uczniów Liceum Ogólnokształcącego działającego w Zespole Szkół Szczecin International School oraz Technikum Zawodowego przy Zespole Szkół Budowlanych, która stanowiła próbę porównawczą. Ankietę przeprowadzono w formie przekrojowego badania bezpośredniego, w okresie od kwietnia do maja 2018 r. Jak wynika z badania, istnieją różnice w charakterystyce intencji przedsiębiorczych młodych Polaków i obcokrajowców. Często silny bodziec o charakterze finansowym prowokuje polskich uczniów do szybszej, bardziej zdeterminowanej, chociaż czasem - powierzchownie podjętej deklaracji gotowości do określonych zachowań przedsiębiorczych. W przypadku uczniów zagranicznych bodziec ten ma zdecydowanie mniejsze znaczenie, a zgłaszane intencje przedsiębiorcze wydają się być bardziej przemyślane.

Biogramy autorów

Barbara Osóch - Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk o Ziemi Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

Barbara Osóch, dr, jest wieloletnim pracownikiem Zakładu Geografii Społecznej i Organizacji Przestrzeni Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Szczecińskiego. Na tamtejszym uniwersytecie otrzymała tytuł magistra geografii i doktora nauk o Ziemi w dyscyplinie geografia. Szerokie zainteresowania z zakresu geografii społecznej, socjologii, turystyki wodnej oraz architektury zostały przedstawione w licznych publikacjach naukowych. Głównym obszarem zainteresowań naukowych jest rozwój przestrzeni geograficznej na potrzeby turystyki wodnej, żeglarstwa rekreacyjnego i struktury społecznej uczestników różnych form aktywności turystycznej.

Paweł Czapliński - Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk o Ziemi Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

Paweł Czapliński, dr hab. nauk o Ziemi w dyscyplinie geografia, w specjalności geografia ekonomiczna. W latach 1996–2014 asystent, a następnie adiunkt Instytutu Geografii i Studiów Regionalnych AP w Słupsku. Od 2014 r. profesor nadzwyczajny na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego. Członek rad redakcyjnych czasopism: „Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego”, „Przedsiębiorczość – Edukacja” oraz „Rocznik Naukowy Państwowego Uniwersytetu w Chersoniu – seria Geografia”. Autor ponad 70 publikacji i monografii z zakresu transformacji struktur przestrzennych przemysłu Polski północnej, funkcjonowania i perspektyw rozwoju przemysłu przetwórstwa rybnego w Polsce, przedsiębiorczości młodzieży i osób starszych oraz wybranych aspektów z zarządzania i administracji samorządowej.

Bibliografia

Ajzen, I. (1985). From intentions to actions: A theory of planned behavior. W: J. Kuhn, J. Beckman (red.), Action-control: From cognition to behavior. Heidelberg: Springer.

Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50(2), 179–211.

Ambad, S.N.A., Damit D.H.D.A. (2016). Determinants of Entrepreneurial Intention among Undergraduate Students in Malaysia. Procedia Economics and Finance, 37, 108, 114.

Chaber, P., Łapiński, J., Nieć, M., Orłowska, J., Zakrzewski, R., Widła-Domaradzki, Ł., Domaradzka, A. (2018). Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Czapliński, P., Kibych, I. (2017). Postawy abiturientów wobec rynku pracy. Szczecin i Czerniowce – studium przypadku. Przedsiębiorczość – Edukacja, 13, 405–415.

Czapliński, P., Vepryk, N. (2008). Postawy młodzieży Polski i Ukrainy wobec rynku pracy. Dokumentacja Geograficzna, 36, 165–170.

Doroszewski, W. (1996). Słownik poprawnej polszczyzny. Warszawa: PWN.

Fayolle, A., Liñán, F. (2014). The future of research on entrepreneurial intentions. Journal of Business Research, 67, 663–666.

Fishbein, M., Ajzen, I. (1975). Belief, attitude, intention, and behavior: An introduction to theory and Research. Reading: Addison-Wesley.

Fishbein, M., Ajzen, I. (2010). Predicting and changing behavior: the reasoned action approach. New York: Psychology Press.

Global Entrepreneurship Monitor. (2018). Global Report. London: Global Entrepreneurship Research Association.

Kotlarska-Michalska, A., Nosal, P. (2016). Zaradność społeczna. Współczesne przejawy i ograniczenia. Poznań: UAM.

Krueger, N.F.Jr., Reilly, M.D., Carsrud, A. L. (2000). Competing models of entrepreneurial intentions. Journal of Business Venturing, 15, 41–432.

Kurczewska, A. (2010). Problemy pomiaru intencji przedsiębiorczych. E-mentor, 4, 12–16.

Kurczewska, A. (2013). Przedsiębiorczość jako proces współoddziaływania sposobności i intencji przedsiębiorczych. Warszawa: PWE.

Okręglicka, M., Havierniková, K., Mynarzová, M., Lemańska-Majdzik, A. (2017). Entrepreneurial intention creation of students in Poland, Slovakia and Czechia. Polish Journal of Management Studies, 15(2), 162–172.

Pawlak, A. (2015). Wpływ rodziców-przedsiębiorców na występowanie intencji przedsiębiorczych u młodzieży szkół średnich w Polsce. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 7(3), 71–82.

Rachwał, T., Wach, K. (2016). Badanie intencji przedsiębiorczych młodego pokolenia: wyniki ankietyzacji wśród studentów kierunków nieekonomicznych. Przedsiębiorczość – Edukacja, 12, 405–415.

Schlaegel, Ch., Koenig, M. (2014). Determinants of Entrepreneurial Intent: A Meta-Analytic Test and Integration of Competing Models. Entrepreneurship Theory and Practice, 38(2), 291–332.

Thompson, E.R. (2009). Individual Entrepreneurial Intent: Construct Clarification and Development of an Internationally Reliable Metric. Entrepreneurship Theory and Practice, 33(3), 669–694.

Wach, K. (2015). Środowisko biznesu rodzinnego jako stymulanta intencji przedsiębiorczych młodzieży akademickiej. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 7(3), 25–40.

Zagórski, K., Koźmiński, A.K., Morawski, W., Piotrowska, K., Rae, G., Strumińska-Kutra, M. (2015). Postawy ekonomiczne w czasach niepewności. Ekonomiczna wyobraźnia Polaków 2012–2014. Warszawa: Scholar.

Zbierowski, P. (2014). Determinanty intencji przedsiębiorczej studentów – wyniki badań. Horyzonty Wychowania, 13, 51–63.

Pobrania

Opublikowane

2019-06-14

Jak cytować

Osóch, B., & Czapliński, P. (2019). Państwowość jako determinanta intencji przedsiębiorczych młodzieży licealnej uczącej się w międzynarodowej grupie rówieśniczej (na przykładzie Szczecin International School). Przedsiębiorczość - Edukacja, 15(1), 61–74. https://doi.org/10.24917/20833296.151.5

Inne teksty tego samego autora