Aktywność przedsiębiorcza studentów geografii i kierunków pokrewnych: wyniki ankietyzacji szkół wyższych Euroregionu Pomerania (Greifswald, Eberswalde, Szczecin)

Autor

  • Paweł Czapliński Uniwersytet Szczeciński, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej,Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej
  • Barbara Osóch Uniwersytet Szczeciński, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej, Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.161.5

Słowa kluczowe:

Euroregion Pomerania, geografia, przedsiębiorczość, studenci

Abstrakt

Przedsiębiorczość jako efekt poszukiwania przewag konkurencyjnych współczesnych gospodarek stymuluje wzrost i rozwój społeczno-ekonomiczny różnych układów przestrzennych. Dlatego też kształtowanie aktywności przedsiębiorczej winno dokonywać się na wszystkich poziomach edukacji. W sposób szczególny dotyczy to studentów, którzy w większości przypadków nie podjęli jeszcze decyzji o swojej karierze zawodowej. Na przedsiębiorczość studencką działa wiele czynników. Jednym z nich jest otoczenie, w tym normy społeczne i kody kulturowe charakterystyczne dla różnych państw, regionów itp. Mogą one wpływać na cechy osobowościowe i sposoby myślenia, w tym myślenia przedsiębiorczego. Celem pracy była analiza aktywności przedsiębiorczej studentów kierunku geografia i kierunków pokrewnych w świetle podejścia kulturalistycznego. Głównym narzędziem pomiarowym była ankieta skierowana do studentów z Greifswaldu i Eberswalde (Niemcy) oraz ze Szczecina (Polska). W wyniku przeprowadzonego badania określono różnice w aktywności przedsiębiorczej studentów z Polski i Niemiec oraz wskazano na te cechy osobowościowe, które według badanych ułatwiają aktywność przedsiębiorczą w każdym z krajów. Jak wynika z przeprowadzonych badań, istnieją różnice w aktywności przedsiębiorczej polskich i niemieckich studentów. Podejmowane w trakcie studiów inicjatywy nie przekładają się na plany biznesowe, a skala i zakres tych prac w małym stopniu pokrywają się z zainteresowaniami studentów i podjętymi przez nich kierunkami studiów.

Biogramy autorów

Paweł Czapliński - Uniwersytet Szczeciński, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej,Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej

Paweł Czapliński, dr hab. prof. US, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej, Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej. Autor publikacji i monografii z zakresu transformacji struktur przestrzennych przemysłu Polski północnej, funkcjonowania i perspektyw rozwoju przemysłu przetwórstwa rybnego w Polsce, przedsiębiorczości młodzieży i osób starszych oraz wybranych aspektów z zarządzania i administracji samorządowej.

Barbara Osóch - Uniwersytet Szczeciński, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej, Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej

Barbara Osóch, dr, jest wieloletnim pracownikiem Uniwersytetu Szczecińskiego. Na tamtejszym uniwersytecie otrzymała tytuł magistra geografii i doktora nauk o Ziemi w dyscyplinie geografia. Szerokie zainteresowania z zakresu geografii społecznej, socjologii, turystyki wodnej zostały przedstawione w licznych publikacjach naukowych. Głównym obszarem zainteresowań naukowych jest rozwój przestrzeni geograficznej na potrzeby turystyki wodnej, żeglarstwa rekreacyjnego i struktury społecznej uczestników różnych form aktywności turystycznej.

Bibliografia

Czyżewska, M. (2018). Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości studenckiej na podstawie badań empirycznych. Studia i Prace. Kolegium Zarządzania i Finansów, 160, 29–44.

Garlacz-Sobczyk, K. (2013). Zakłócenia w polsko-niemieckiej komunikacji biznesowej. Sosnowiec: Uniwersytet Śląski.

Łada, A. (2018). Trudne partnerstwo. Polacy i Niemcy o kraju sąsiada, wspólnej historii i Europie. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.

Łuczka, T. (2011). Przedsiębiorczość i postawy przedsiębiorcze studentów – wybrane aspekty. Ekonomiczne Problemy Usług, 63, 150–158.

Nowaczyk, G., Sobczak, A. (2019). Przedsiębiorczość w kształceniu studentów, dorosłych i seniorów. W: T. Rachwał (red.), Kształtowanie kompetencji przedsiębiorczych. Warszawa: FRSE.

Ostoj, I. (2016). Motywy podejmowania pracy przez studentów studiów stacjonarnych – wyniki badań. Studia i Prace WNEiZ US, 44(1), 231–241. doi: 10.18276/sip.2016.44/1-19

Osóch, B., Czapliński, P. (2019). Państwowość jako determinanta intencji przedsiębiorczych młodzieży licealnej uczącej się w międzynarodowej grupie rówieśniczej (na przykładzie Szczecin International School). Przedsiębiorczość – Edukacja [Entrepreneurship – Education], 15(1), 61–74. doi: 10.24917/20833296.151.5

Komisja Europejska. Dyrekcja Generalna ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu. (2008). Przedsiębiorczość w szkolnictwie wyższym, szczególnie na studiach nieekonomicznych. Bruksela: Komisja Europejska.

Rachwał, T. (2019). Finanse jako element edukacji o przedsiębiorczości. Bank, IX, 110–111.

Roszkowska-Mądra, B., Parfieniuk, A., Studnicki, M. (2014). Poglądy młodzieży akademickiej studiów ekonomicznych o przedsiębiorczości i determinantach jej rozwoju. Optimum. Studia Ekonomiczne, 6(72), 217–235.

Safin, K. (2014). Przedsiębiorcze zachowania studentów – stan i konsekwencje dla dydaktyki. Horyzonty Wychowania, 13(26), 327–337.

Ścibiorska-Kowalczyk, I. (2017). Kultura ekonomiczna w Niemczech na przykładzie Euroregionu Nysa. Pogranicze. Polish Borderlands Studies, 5(2), 135–157.

Timmons, J.A. (1999). New Venture Creation: Entrepreneurship for the 21st Century. Boston: Irwin/McGraw-Hill.

Wojciechowski, K. (2005). Jak postępować z Niemcami w biznesie i nie tylko/Knigge für deutsche Unternehmer in Polen. Poznań: UAM.

Pobrania

Opublikowane

2020-06-24

Jak cytować

Czapliński, P. ., & Osóch, B. . (2020). Aktywność przedsiębiorcza studentów geografii i kierunków pokrewnych: wyniki ankietyzacji szkół wyższych Euroregionu Pomerania (Greifswald, Eberswalde, Szczecin). Przedsiębiorczość - Edukacja, 16(1), 62–73. https://doi.org/10.24917/20833296.161.5

Inne teksty tego samego autora