Diagnoza poziomu kompetencji przedsiębiorczych studentów wybranych uczelni według metodologii EntreComp

Autor

  • Marta Czyżewska Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej
  • Karolina Kozioł Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Ekonomii i Finansów, Kolegium Nauk Społecznych, Katedra Ekonomiki i Zarządzania

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.161.4

Słowa kluczowe:

edukacja przedsiębiorczości, kompetencje przedsiębiorcze, postawy przedsiębiorcze, przedsiębiorczość

Abstrakt

Przedsiębiorczość jest kompetencją o kluczowym znaczeniu dla rozwoju osobistego oraz działaniem polegającym na twórczym generowaniu pomysłów, opartym na identyfikacji i wykorzystywaniu nadarzających się okazji i szans rynkowych oraz realizacji tych pomysłów w podejmowanych przedsięwzięciach biznesowych. Celem artykułu jest: 1. diagnoza poziomu kompetencji przedsiębiorczych studentów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego przy wykorzystaniu metodologii EntreComp opracowanej dla Komisji Europejskiej oraz 2. identyfikacja zależności w poziomie kompetencji przedsiębiorczych, które różnicują badane osoby pod względem następujących cech: demograficznych, statusu materialnego, miejsca zamieszkania, sytuacji zawodowej oraz długości okresu studiowania i kierunku kształcenia. Metodologia zalecana przez Komisję Europejską do wykorzystywania w procesach kształcenia przedsiębiorczości stanowi ramy dla kształcenia kompetencji przedsiębiorczych uznawanych przez UE za kluczowe. Realizacji celu pracy posłużyły badania ankietowe, które przeprowadzono w maju i czerwcu 2019 r. na próbie 106 studentów. Badanie autorek uzupełnia w pewnym stopniu lukę badawczą traktując przedsiębiorczość jako nurt koncentrujący się na kompetencjach przedsiębiorczych, podkreślanych przez organy UE jako kluczowe. Odrębny nurt równie popularny w literaturze bada przedsiębiorczość jako fenomen koncentrujący się na działaniach przedsiębiorczych.

Biogramy autorów

Marta Czyżewska - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej

Marta Czyżewska, dr nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii. Adiunkt w Katedrze Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Instytucie Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Jej badania skupiają się wokół determinant innowacyjności i przedsiębiorczości jako kluczowych czynników warunkujących rozwój gospodarek. Jest autorką lub współautorką artykułów i książek na temat startupów, venture capital, innowacyjności i przedsiębiorczości.

Karolina Kozioł - Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Ekonomii i Finansów, Kolegium Nauk Społecznych, Katedra Ekonomiki i Zarządzania

Karolina Kozioł, mgr ekonomii, asystent, Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Ekonomii i Finansów Kolegium Nauk Społecznych, Katedra Ekonomiki i Zarządzania. Absolwentka Wydziału Ekonomii, od kilku lat związana ze środowiskiem startupowym na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Jej główne zainteresowania naukowe koncentrują się wokół rozwoju oraz uwarunkowań przedsiębiorczości, czynników warunkujących powstawanie i wzrost startupów oraz form ich finansowania.

Bibliografia

Andrzejczak, A. (red.). (2008). Przedsiębiorczość w edukacji. Poznań: Wydawnictwo AE w Poznaniu.

Baran, G., Bąk, J. (2016). Przedsiębiorczość jako proces stawania się. Przedsiębiorczość Międzynarodowa, 2(1), 83–98.

Bieniok, H. (2016). Przedsiębiorczość i innowacyjność źródłem sukcesu osobistego i firmy. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 278, 157–168.

Bojewska, B. (2002). Przedsiębiorczość w zarządzaniu i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. W: M. Strużycki (red.), Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem. Uwarunkowania europejskie. Warszawa: Difin.

Borgiasz, M. (2017). Kompetencje przedsiębiorcze – ich rola i znaczenie w pracy współczesnego nauczyciela. Szkoła – Zawód – Praca, 14, 184–201.

Borowiec, M., Rachwał, T. (2011). Kształtowanie postaw przedsiębiorczych na lekcjach geografii wyzwaniem edukacyjnym w procesach globalizacji. Przedsiębiorczość – Edukacja, 7, 321–332.

Boyatzis, R.E. (1982). The Competent Manager: A Model for Effective Performance. New York: John Wiley & Sons.

Boyles, T. (2012). 21st Century Knowledge, Skills, and Abilities and Entrepreneurial Competencies: A Model for Undergraduate Entrepreneurship Education. Journal of Entrepreneurship Education, 15, 41–55.

Cieślik, J. (2014). Przedsiębiorczość polityka rozwój. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno.

Czyżewska, M. (2018). Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości studenckiej na podstawie badań empirycznych. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, 160, 29–44.

Drucker, P.F. (1992). Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady. Warszawa: PWE.

EntreComp. (2019, 5 października). The Entrepreneurship Competence Framework. Pozyskano z: http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC101581/lfna27939enn.pdf

Glinka, B., Gudkova, S. (2011). Przedsiębiorczość. Warszawa: Wolters Kluwer.

Kapusta, F. (2006). Przedsiębiorczość. Teoria i praktyka. Poznań, Wrocław: Forum Naukowe: Passat.

Komisja Europejska. (2020, 10 marca). EntreComp: Ramy kompetencji w zakresie przedsiębiorczości. Pozyskano z: https://ec.europa.eu/jrc/en/entrecomp/policy-background-and-methodology

Lans, T., Hulsink, W., Baert, H., Mulder, M. (2008). Entrepreneurship Education and Training in a Small Business Context: Insights from the Competence-Based Approach. Journal of Enterprising Culture, 16(4), 363–383.

Mitchelmore, S., Rowley, J. (2010). Entrepreneurial competencies: a literature review and development agenda. International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research, 16(2), 92–111.

Moczydłowska, J. (2008). Zarządzanie kompetencjami zawodowymi a motywowanie pracowników. Warszawa: Difin.

Moczydłowska, J. (2009). Kompetencje przedsiębiorcze mikroprzedsiębiorcy. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 540(34), 388–394.

Piróg, D. (2015). Kompetencje z zakresu przedsiębiorczości: rozważania teoretyczne i ich ilustracje w obszarze szkolnictwa wyższego. Przedsiębiorczość – Edukacja, 11, 364–376.

Rachwał, T. (2004). Cele i treści kształcenia przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych. W: J. Brdulak, M. Kulikowski (red.), Przedsiębiorczość stymulatorem rozwoju gospodarczego. Warszawa: Instytut Wiedzy, 263–270.

Wach, K. (2013). Edukacja na rzecz przedsiębiorczości wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjno-gospodarczych. Przedsiębiorczość – Edukacja, 8, 246–257.

Wach, K. (2015). Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego: przegląd literatury. Przedsiębiorczość − Edukacja, 11, 24–36.

Wiatrak, A.P. (2003). Pojęcie przedsiębiorczości, jej cele i rodzaje. W: K. Jaremczuk (red.), Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości – szanse i zagrożenia. Tarnobrzeg: Wydawnictwo PWSZ.

Wyrzykowska, B. (2012). Przedsiębiorczość intelektualna jako kompetencja współczesnego menedżera. Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 100, 26–35.

Pobrania

Opublikowane

2020-06-24

Jak cytować

Czyżewska, M. ., & Kozioł, K. . (2020). Diagnoza poziomu kompetencji przedsiębiorczych studentów wybranych uczelni według metodologii EntreComp. Przedsiębiorczość - Edukacja, 16(1), 45–61. https://doi.org/10.24917/20833296.161.4