Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego: przegląd literatury

Autor

  • Krzysztof Wach Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji

Słowa kluczowe:

funkcje przedsiębiorczości, małe i średnie przedsiębiorstwa, MŚP, rozwój społeczno-gospodarczy, samozatrudnienie, teoria przedsiębiorczości, wzrost gospodarczy

Abstrakt

Celem artykułu jest syntetyczna prezentacja selektywnego przeglądu literatury z zakresu ekonomii jako dyscypliny naukowej oraz omówienie tych głównych teorii, koncepcji i modeli, które łączą przedsiębiorczość ze wzrostem gospodarczym, czy szerzej - z rozwojem społeczno-gospodarczym.Niniejszy tekst opiera się na kwerendzie literatury, jej analizie i krytyce. Artykuł podzielono nadwie główne części, z których pierwsza omawia rozumienie pojęcia przedsiębiorczości w naukach ekonomicznych, a druga stanowi syntetyczny raport z przeglądu i studiów literatury. Opracowanie omawia cztery podstawowe wymiary przedsiębiorczości w literaturze ekonomicznej: jako funkcję osobowości, czynności menedżerskich, indywidualnego przedsiębiorcy rynku oraz trzy pochodne funkcje, które przypisuje się przedsiębiorczości w modelach na etapie ich operacjonalizacji: samozatrudnienie, sektor MŚP oraz czwarty czynnik produkcji. W pracy omówiono trzy grupy teorii łączących przedsiębiorczość ze wzrostem gospodarczym, tj. teorie bogactwa, teorie oparte nawiedzy oraz teorie oparte na technologii. Pomimo licznych koncepcji omówionych w artykule wyraźnie widać fragmentaryczność wiedzy naukowej w tym zakresie, stąd opierając się na dotychczasowym dorobku, należy nadal poszukiwać holistycznego rozwiązania związku przedsiębiorczości z rozwojem społeczno-gospodarczym, który odpowiadałby restrykcjom ekonomii głównego nurtu.

Biogram autora

Krzysztof Wach - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji

Krzysztof Wach, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Doktor habilitowanynauk ekonomicznych w zakresie ekonomii (przedsiębiorczość międzynarodowa), doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu (przedsiębiorczośćstrategiczna), specjalista z zakresu przedsiębiorczości międzynarodowej. Autor kilkunastuksiążek, ponad 150 publikacji naukowych, redaktor naczelny kwartalnika naukowego Entrepreneurial Business and Economics Review (EBER), członek komitetówredakcyjnych kilku czasopism naukowych, w tym rocznika Przedsiębiorczość– Edukacja. W latach 2012–2014 pełnił funkcję Krajowego Eksperta OECD orazEksperta Komisji Europejskiej ds. Przedsiębiorczości. Jest uczestnikiem międzynarodowychprojektów edukacyjnych i badawczych (m.in. Jean Monnet, Atlantis,International Visegrad Fund, Central European Initiative). Odbył gościnne wykładym.in. w Grand Valley State University (Grand Rapids, USA), Roosevelt University(Chicago, USA), University of Detroit Mercy (Detroit, USA), Loyola University Chicago(Chicago, USA), Northumbria University (Newcastle, UK), Univercity CollegeLondon (UK), Universidad Politécnica de Cartagena (Kartagena, Hiszpania).

Bibliografia

Acs, Z.J., Audretsch, D.P., Evans, D.S. (1994). Why does the self-employment rate vary across countries and over time?. CEPR Discussion Paper, 871, Centre for Economic Policy Research.

Aghion, P., Bolton, P. (1997). A theory of trickle-down growth and development. Review of Economic Studies. 64. 151-172.

Audretsch, D.B. (2009). Emergence of the Entrepreneurial Society. Business Horizons, 52(5), 505-511.

Audretsch, D.B., Thurik, A.R. (2000). Capitalism and Democracy in the 21st Century: From the Managed to the Entrepreneurial Economy. Journal of Evolutionary Economics, 10(1-2), 17-34.

Audretsch, D.B., Thurik, A.R. (2001). What’s New about the New Economy? Sources of Growth in the Managed and Entrepreneurial Economies. Industrial and Corporate Change, 10(1), 267-315.

Audretsch, D.B., Thurik, A.R. (2004). A Model of The Entrepreneurial Economy. Discussion Papers on Entrepreneurship, Growth and Public Policy, 12.

Banerjee, A.V., Newman, A.F. (1993). Occupational Choice and the Process of Development. Journal of Political Economy, 101, 274-298.

Baumol, W.J. (1968). Entrepreneurship in Economic Theory. American Economic Review, 58(2), 64-71.

Blau, D.M. (1985). Self employment and self-selection in developing country labour markets. Southern Economic Journal, 52, 351-363.

Bygrave, J.E. & Hofer, C.W. (1991). Theorizing about Entreprenership. Entrepreneurship Theory and Practice, 16(2), 13-23.

Cohen, W.M., Levinthal, D. (1989). Innovation and learning. Economic Journal, 99, 569-596.

Cunningham, J., Lischeron, J. (1991). Defining Entrepreneurship. Journal of Small Business Management, 29(1), 45-61.

Drucker, P. (1976). The Coming Entrepreneurial Revolution: A Survey. The Economist, December 25, 1976.

Drucker, P. (1985). Innovation and Entrepreneurship. Practice and Principles. New York, NY: HarperCollins Publishers.

Evans, D.S., Jovanovic, B. (1989). An Estimated Model of Entrepreneurial Choice under Liquidity Constraints. Journal of Political Economy, 97, 111-119.

Florczak, W. (2011). Ekonometryczna analiza makro-uwarunkowań wzrostu gospodarczego Polski. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 4(8), 75-92.

Garicano, L., Rossi-Hansberg, E. (2006). The knowledge economy at the turn of the twentieth century: the emergence of hierarchies. Journal of the European Economic Association, 4(2-3), 396-403.

Gartner, W.B. (1988). „Who is an Entreprener?” is the Wrong Question. American Journal of Small Business, 12(4), 11-32.

Gaweł, A. (2004). Sytuacja na rynku pracy a przedsiębiorczość w Polsce. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 5, 21-33.

Gaweł, A. (2008). Entrepreneurship – A Theoretical Approach (chapter 1). In: M. Rekowski (Ed.), Entrepreneurial Tissue and Regional Economy: Case Studies of Selected Polish and Spanish Regions. Poznań: The Poznan University of Economics Publishing House, 11-25.

Gorynia, M. (1993a). Delimitacja systemów gospodarczych w naukach ekonomicznych. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, LV(2), 65-72.

Gorynia, M. (1993b). Poziomy analizy w naukach ekonomicznych. Ekonomista, 4, 501-506.

Hébert, R.F., Link, A.N. (1989). A Histrory of Entreprenership. Oxon, UK: Routledge.

Kirzner, I. ([1973]2010). Konkurencja i przedsiębiorczość. Chicago-Warszawa: Fijorr Publishing Company.

Landström, H. (2010). Pioneers in Entreprenership and Small Business Research. Heidelberg: Springer.

Lazear, E.P. (2005). Entreprenership. Journal of Labour Economics, 23, 649-680.

Lloyd-Ellis, H., Bernhardt, D. (2000). Enterprise, inequality and economic development. Review of Economic Studies, 67, 147-168.

Low, M.B., MacMillan, I.C. (1988). Entreprenership: Past Research and Future Challenges. Journal of Management, 35, 139-161.

Parker, S.C. (2009). The Economics of Entrepreneurship. UK: Cambridge University Press.

Rachwał, T. (2013). Rola przedsiębiorstw przemysłowych w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 21, 189-201.

Romer, P.M. (1986). Increasing resturns and long-run growth. Journal of Political Economy, 94(5), 1002-1037.

Schaffner, J.A. (1993). Rising incomes and the shift from self-employment to firm-based production. Economics Letters, 41, 435-440.

Schmitz, J.A. (1989). Imitation, entreprenership and long-run growth. Journal of Political Economy, 97, 721-739.

Sieja, M., Wach, K. (2008). Implementacja algorytmów ewolucyjnych w gospodarce opartej na wiedzy. Przedsiębiorczość - Edukacja, 4, 82-89.

Stam, E. (2008). Entrepreneurship and Innovation Policy. Jena Economic Research Papers, 2008-06.

Stevenson, H.H., Jarillo, J.C. (1990). A Paradigm of Entreprenership: Entrepreneruail Management. Strategic Management Journal, 11, 17-27.

von Mises, L. (2007). Ludzkie działanie. Warszawa: Instytut Ludviga von Misesa.

Wach, K. (2010). Od człowieka racjonalnego do emocjonalnego. Zmiana paradygmatu nauk ekonomicznych. Horyzonty Wychowania, 9(17), 95-105.

Wach, K. (2013). Edukacja na rzecz przedsiębiorczości wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjno- -gospodarczych. Przedsiębiorczość - Edukacja, 9, 246-257.

Wach, K. (2014a). Edukacja dla przedsiębiorczości: pomiędzy przedsiębiorczą pedagogiką a edukacją ekonomiczną i biznesową. Horyzonty Wychowania, 13(28), 11-31.

Wach, K. (2014b). Paradygmat gospodarki przedsiębiorczej a polityka wspierania przedsiębiorczości (rozdział 1). W: K. Zieliński (red.), Formy i przejawy współczesnej przedsiębiorczości w Polsce. Warszawa: Difin, 13-30.

Wickham, Ph.A. (2006). Strategic Entrepreneurship. 4th ed. Harlow, UK: Pearson Education – Prentice Hall.

Pobrania

Opublikowane

2015-09-14

Jak cytować

Wach, K. (2015). Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego: przegląd literatury. Przedsiębiorczość - Edukacja, 11, 24–36. Pobrano z https://p-e.uken.krakow.pl/article/view/2729

Inne teksty tego samego autora