Kształtowanie postaw przedsiębiorczych na lekcjach geografii wyzwaniem edukacyjnym w procesach globalizacji

Autor

  • Monika Borowiec Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej
  • Tomasz Rachwał Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.7.25

Słowa kluczowe:

postawy przedsiębiorcze, kształcenie, geografia

Abstrakt

The paper aims to highlight the role of entrepreneurial attitudes in school education. This is due to the large role of entrepreneurship in the socio-economic development of different spatial systems (local, regional, national) in a globalized world economy. Developing entrepreneurial attitudes should take place not only during the lessons of Entrepreneurship, but during the whole period of school education and on other subjects. Teachers of Geography play a special role in this field. It is the consequence of large convergence of aims and teaching contents of geographic education with the objectives of entrepreneurship education.

Bibliografia

Borowiec M., 2003, Kształtowanie się krakowskiego ośrodka akademickiego w latach 1960–2001 [w:] Geograficzne aspekty globalizacji i integracji europejskiej, M. Śmigielska, J. Słodczyk (red.), Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Uniwersytet Opolski, Opole.

Borowiec M., 2005, Rola praktyk z przedsiębiorczości w kształceniu studentów geografii na specjalności „przedsiębiorczość z gospodarką przestrzenną” [w:] Przedsiębiorczość a współczesne wyzwania cywilizacyjne, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), „Przedsiębiorczość – Edukacja”, nr 1, Wydawnictwo MiWa, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Kraków.

Borowiec M., 2009, Rola edukacji w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego [w:] Rola przedsiębiorczości w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), „Przedsiębiorczość – Edukacja”, nr 5, Nowa Era, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Warszawa–Kraków.

Borowiec M., 2010, Funkcjonowanie krakowskiego i rzeszowskiego ośrodka akademickiego w świetle koncepcji układów bipolarnych, „Prace Monograficzne” nr 539, Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Chojnicki Z., Czyż T., 2008, Gospodarka oparta na wiedzy w regionach metropolitalnych i aglomeracjach miejskich w Polsce [w:] Rola polskich aglomeracji wobec wyzwań strategii lizbońskiej, T. Marszał (red.), Studia KPZK PAN, Tom CXX, Warszawa.

Grodzicki J., 2000, Edukacja czynnikiem rozwoju gospodarczego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.

Harańczyk A., 2008, Potencjał rozwojowy szkół wyższych Małopolski [w:] Rola przedsiębiorczości w procesie kształtowania gospodarki opartej na wiedzy, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), „Przedsiębiorczość – Edukacja”, nr 4, Nowa Era, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Warszawa–Kraków 8. Janc K., 2003, Rola nauki i techniki we współczesnym świecie [w:] Geograficzne aspekty globalizacji i integracji europejskiej, M. Śmigielska, J. Słodczyk (red.), PTG Uniwersytet Opolski, Opole.

Jeruszka U., 2001, Szkoła zawodowa w perspektywie integracji europejskiej [w:] Edukacja w perspektywie integracji europejskiej, M. Ochmański, T. Sokołowska-Dzioba, A. Pielecki (red.), Wydawnictwo WSP Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Warszawa 2001.

Juszkiewicz N., 1997, Nauka i technika jako czynniki rozwoju Poznania, UAM, Poznań.

Kabaj M., 1997, W kierunku gospodarki opartej na wiedzy, „Polityka Społeczna”, nr 4.

Kafel T., 2005, Wyższe uczelnie ekonomiczne w procesie podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw: nowe warunki, nowe możliwości [w:] Strategia lizbońska a konkurencyjność gospodarki, J. Bieliński (red.), Wydawnictwa Fachowe CeDeWu.Pl, Warszawa.

Kołodziejski J., 1998, Strategiczna koncepcja przekształceń polskiej przestrzeni a wyzwania cywilizacyjne XXI w. [w:] Współczesne problemy rozwoju regionalnego, T. Marszał i M. Opałło (red.), Biuletyn KPZK PAN, Warszawa, z. 180.

Kuźnicki L., 2004, Polska w obliczu wyzwań przyszłości. W świetle studiów Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” Polskiej Akademii Nauk, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, ELIPSA, Warszawa.

Pisz Z., 2003, Problemy społeczne edukacji na Śląsku Opolskim [w:] W odpowiedzi na zjawiska i wyzwania społeczne, K. Frysztacki, K. Heffner (red.), Opole.

Rachwał T., 2004, Podstawy przedsiębiorczości – słownik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Nowa Era, Warszawa.

Rachwał T., 2005, Kształtowanie postaw uczniów na lekcjach podstaw przedsiębiorczości [w:] Przedsiębiorczość a współczesne wyzwania cywilizacyjne, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), „Przedsiębiorczość – Edukacja”, nr 1, Wydawnictwo MiWa, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Kraków.

Rachwał T., Zioło Z., 2010, III. Rozwój naukowo-dydaktyczny i problematyka badań w zakresie dyscyplin towarzyszących – 3. Przedsiębiorczość [w:] Rozwój naukowo-dydaktyczny i kierunki badawcze Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Z. Długosz, Z. Zioło (red.), Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, 2009 (Dz.U. z dn. 15 stycznia 2009 r., nr 4, poz. 17).

Strategia rozwoju edukacji na lata 2007–2013, sierpień 2005, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, Warszawa.

Wieloński A., 2003, Przemysł Nowej Gospodarki [w:] Przemysł w procesie globalizacji, Z. Zioło, Z. Makieła (red.), „Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG”, nr 6, Warszawa–Kraków.

Narodowy plan rozwoju 2007–2013 (wstępny projekt), 2005, www.npr.gov.pl.

Zajączkowska-Jakimiak S., 2002, Wiedza i technologia w erze globalizacji [w:] Globalizacja, mechanizmy i wyzwania, B. Liberska (red.), PWE, Warszawa.

Zioło I., 1999, Wybrane atrybuty wartości edukacyjnej wyższej szkoły niepaństwowej [w:] Problemy przemian układów regionalnych, Z. Zioło (red.), cz. II, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie”, nr 3, Rzeszów.

Zioło Z., 2009, Rola przedsiębiorczości w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego [w:] Rola przedsiębiorczości w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), „Przedsiębiorczość–Edukacja”, nr 5, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Nowa Era, Warszawa–Kraków.

Zioło Z., 2010, Rola zasobów intelektualnych, kapitału ludzkiego i społecznego w procesach rozwoju obszarów wiejskich [w:] Kapitał ludzki i społeczny w procesie rozwoju obszarów wiejskich, W. Kamińska, K. Heffner (red.), Studia KPZK PAN T. CXXVI, Warszawa.

Pobrania

Opublikowane

2011-01-01

Jak cytować

Borowiec, M., & Rachwał, T. (2011). Kształtowanie postaw przedsiębiorczych na lekcjach geografii wyzwaniem edukacyjnym w procesach globalizacji. Przedsiębiorczość - Edukacja, 7, 321–332. https://doi.org/10.24917/20833296.7.25

Inne teksty tego samego autora

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>