Funkcja turystyczna jako element konkurencyjności miasta Szczyrk w czasie pandemii COVID-19

Autor

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.172.8

Słowa kluczowe:

konkurencyjność, kryzys, pandemia COVID-19, rozwój Szczyrku, sytuacja turystyczna

Abstrakt

Celem artykułu jest ocena funkcji turystycznej jako czynnika konkurencyjności na przykładzie miasta Szczyrk. Wnioski płynące z tej analizy mogą dotyczyć także innych miejscowości o charakterze turystyczno-górskim. Ponadto w tekście zbadano wpływ pandemii COVID-19 na sektor turystyki - w tym celu prześledzono literaturę, zarówno polską, jak i zagraniczną, a także przeanalizowano dane statystyczne. Rozważania te uzupełniono o pilotażowe badania własne, w których wykorzystano autorski kwestionariusz ankiety oraz wywiady eksperckie. Główny wniosek, jaki postawiono w artykule, brzmi: funkcja turystyczna ma zasadniczy wpływ na konkurencyjność miasta Szczyrk, a obecna sytuacja epidemiologiczna na świecie pokazuje, że w obliczu nieprzewidywalnych zdarzeń branża turystyczna może być zagrożona. Dlatego też zebrane w artykule doświadczenia przedsiębiorców mogą być pomocne w przygotowaniu sektora turystycznego na ponowny kryzys.

Biogramy autorów

Martyna Cader

Martyna Cader, absolwentka kierunku gospodarka przestrzenna na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Do jej zainteresowań naukowych należą zagadnienia związane z konkurencyjnością, rozwojem lokalnym i badaniami społecznymi. Pracuje na stanowisku asystenta do spraw opracowywania danych w branży zajmującej się m.in. ewidencją oraz przeglądami technicznymi dróg i obiektów mostowych na terenie jednostek samorządu terytorialnego w kraju.

Julia Gorzelany - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu

Julia Gorzelany, dr nauk ekonomicznych, specjalność: nauki o zarządzaniu. Jest certyfikowanym Trenerem Talentów i Mocnych Stron Gallupa. Posiada międzynarodową akredytację ACC ICF, a także jest trenerem biznesu z międzynarodowym certyfikatem IES London. Jej badania zaowocowały ponad 50 pracami naukowymi. Zainteresowania naukowe: zarządzanie organizacją, ekonomiczne i społeczne czynniki zagospodarowania przestrzennego, rozwój i konkurencyjność regionalna, umiejętności miękkie.

Bibliografia

Bąk, I., Matlegiewicz, M. (2010). Przestrzenne zróżnicowanie atrakcyjności turystycznej województw w Polsce w 2008 roku. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne problemy usług, 52, 57–67.

Bielak, M. (2014, 18 sierpnia). Coraz Lepszy Portal Biznesowy. Pozyskano z: https://www.corazlepszyportalbiznesowy.pl/art/przewaga-konkurencyjna

Danielak, W., Stankiewicz, D. (2016). Konkurencyjność przedsiębiorstwa z perspektywy przeglądu podejść i koncepcji rozwoju strategii. Zeszyty Naukowe Uczelni Jana Wyżykowskiego Studia z Nauk Społecznych, 305, 303–316.

Daszkiewicz, N. (2008). Konkurencyjność. Poziom makro, mezo i mikro. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Dąbrowska, B.J. (2010). The competition of tourist regions of the world at the 1st decade of the 21st century and its determinants. In: J. Sala (ed.), Competitiveness of cities and regions in global tourism

market. Warszawa: Polskie Wydwnictwo Ekonomiczne, 51–66.

Dogan, M. (2012). A Case for Alternative Tourism: Mountain Tourism. In: M. Kozak, N. Kozak (eds.), Conference: 2. Interdiscipilinary Tourism Research Conference. Ankara: Detay Anatolia Akademik Yayıncılık Danışmanlık Org. Turz. Ltd. Şti, 267–277.

Duglio, S., Beltramo, R. (2019). Mountain tourism in Europe. European Journal of Tourism Research, 22, 129.

Duro, J.A., Perez-Laborda, A., Turrion-Prats, J., Fernández-Fernández, M. (2021, 04). Covid-19 and tourism vulnerability. Tourism Management Perspectives, 38.

Durydiwka, M. (2013). Tourist function in rural areas of Poland. Spacial diversity and changing trends. Miscellanea Geographica – Regional Studies On Development, 17. https://doi.org./10.2478/v10288012-0041-2

Foryś, B. (2000). U stóp Skrzycznego… Czyli historia Szczyrku od czasów najdawniejszych. Buczkowice: Bogusława Foryś.

Ghazali, M., Thompson-Carr, A., Higham, J. (2015). Mountaineering Tourism: Looking to the Horizon. In: M. Ghazali, J. Higham, A. Thompson-Carr (eds.), Mountaineering Tourism. London: Routledge.

Godlewska-Majkowska, H., Skrzypek, E., Płonka, M. (2016). Przewaga konkurencyjna w przedsiębiorstwie. Sektor – Wiedza – Przestrzeń. Warszawa: Texter.

Gössling, S., Scott, D., Hall, M. (2020). Pandemics, tourism and global change: a rapid assessment of COVID-19. Journal of Sustainable Tourism, 29(1). https://doi.org./ 10.1080/09669582.2020.1758708

GUGiK. (2021, 15 listopada). Dane udostępniane bezpłatnie do pobrania z serwisu www.geoportal.gov.pl. Pozyskano z: http://www.gugik.gov.pl/pzgik/dane-bez-oplat/dane-z-panstwowego-rejestru-granic-i-powierzchni-jednostek-podzialow-terytorialnych-kraju-prg

GUS. (2021, 15 listopada). Bank Danych Lokalnych. Pozyskano z: https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/tablica

GUS. (2021, 17 listopada). Bank Danych Lokalnych. Liczba udzielonych noclegów. Pozyskano z: https://bdl.stat.gov.pl/BDL/metadane/cechy/szukaj?slowo=Liczba%20udzielonych%20nocleg%c3%b3w#

GUS. (2021, 16 listopada). Bank Danych Lokalnych. Turystyczne obiekty noclegowe i ich wykorzystanie. Pozyskano z: https://bdl.stat.gov.pl/BDL/metadane/cechy/szukaj?slowo=Turystyczne%20obiekty%20noclegowe#

Góralski, P., Lazarek, M. (2009). Czynniki kształtujące konkurencyjność regionów. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 1(50), 307–315.

Hall, C.M., Scott, D., Gössling, S. (2020). Pandemics, transformations and tourism: Be careful what you wish for. Tourism Geographies, 22, 1–22. https://doi.org/10.1080/14616688.2020. 1759131.

Higgins-Desbiolles, F. (2020). The “war over tourism”: Challenges to sustainable tourism in the tourism academy after COVID-19. Journal of Sustainable Tourism, 29, 551–569. https://doi.org/10.1080/09669582.2020.1803334

Ioannides, D., Gyimóthy, S. (2020). The COVID-19 crisis as an opportunity for escaping the unsustainable global tourism path. Tourism Geographies. An International Journal of Tourism Space, Place and Environment, 22, 624–632.

Juchniewicz, M. (2014). Instrumenty konkurowania podmiotów gospodarczych użytkujących grunty z zasobu własności rolnej Skarbu Państwa. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia ekonomistów rolnictwa i agrobiznesu, XVI, 3, 110–114.

Kapera, I. (2018). Sustainable tourism development efforts by local governments in Poland. Sustainable Cities and Society, 40, 581–588.

Knura, J., Borońska, A., Włodrczyk, M. (2016). Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Szczyrk przy ul. Beskidzkiej. Szczyrk: Miasto Szczyrk.

Krukowska, R., Świeca, A. (2011). Tourism Function as an Element of Regional Competitiveness. Polish Journal of Sport and Tourism, 25, 32–43.

Łaźniewska, E., Gorynia, M. (2012). Konkurencyjność regionalna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Mas-Verdu, F., Roig-Tierno, N., Nieto-Aleman, P.A., Garcia-Alvarez-Coque, J.M. (2020). Competitiveness in European Regions and Top-Ranked Universities: Do Local Universities Matter? Journal of Competitiveness, 12, 91–108. https://doi.org/10.7441/joc.2020.04.06

Marković, S., Perić, M., Mijatov, M., Doljak, D., Zolna, M. (2017). Application of tourist function indicators in tourism development. Journal of the Geographical Institute Jovan Cvijic SASA, 67(2), 163–178. https://doi.org/10.2298/IJGI1702163M

Mazurski, K.R. (2009). Region turystyczny jako pojęcie. Regiony Turystyczne, 21, 7–16

Michalak, J. (2014). Teoretyczne aspekty konkurencyjności regionu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 35, 39–48.

Musa, G., Thirumoorthi, T. (2015). Mountaineering Tourism. In: M. Ghazali, J. Higham, A. ThompsonCarr (eds.), Health and safety issues in mountaineering tourism. London: Routledge.

Nawrot, Ł., Zmyślony, P. (2009). Regiony turystyczne na międzynarodowej arenie konkurencji: programowanie rozwoju regionalnego czy zarządzanie przestrzenią zorganizowaną?. Regiony Turystyczne, 21, 31–50.

Nunkoo, R. (2015). Tourism development and trust in local government. Tourism Management, 46, 623–634.

Porter, M.E. (1985). Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. New York: The Free Press.

Ratajczak-Mrozek, M. (2010). Sieci biznesowe a przewaga konkurencyjna przedsiębiorstw zaawansowanych technologii na rynkach zagranicznych. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Sheresheva, M., Efremova, M., Valitova, L., Polukhina, A., Laptev, G. (2021). Russian Tourism Enterprises’ Marketing Innovations to Meet the COVID-19 Challenges. Sustainability. An Open Access Journal from MDPI, 13(7).

Smętkowski, M. (2011). Polityka spójności a konkurencyjność dużych polskich miast. Studia Regionalne i Lokalne.

Stock, J.H. (2020). Reopening the Coronavirus-Closed Economy. Technical Report. Hutchins Center Working Paper, 60.

Streimikiene, D., Svagzdiene, B., Jasinskas, E., Simanavicius, A. (2021). Sustainable tourism development and competitiveness: The systematic literature review. Sustainable Development, 29, 259–271. https://doi.org/10.1002/sd.2133

Szromek, A.R. (2013). Pomiar funkcji turystycznej obszarów za pomocą wskaźników funkcji turystycznej na przykładzie obszarów państw europejskich. Studia Ekonomiczne.

TMR. (2021, 15 listopada). Szczyrk Mountain Resort. Pozyskano z: https://www.tmr.sk/o-nas-/orodki/szczyrk-mountain-resort

Tregua, M., D’Auria, A., Marano-Marcolini, C. (2018). Oleotourism: Local Actors for Local Tourism Development. Sustainability, 10(5).

Yu, M., Li, Z., Yu, Z., He, J., Zhou, J. (2020). Communication related health crisis on social media: A case of COVID-19 outbreak. Current Issues in Tourism, 1–7. https://doi.org/10.1080/13683500.2020.1752632

Ziętara, W. (2014). Pozycja konkurencyjna polskich gospodarstw rolnych na tle gospodarstw wybranych krajów europejskich. Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych, 4, 63–78.

Pobrania

Opublikowane

2021-12-31

Jak cytować

Cader, M., & Gorzelany, J. (2021). Funkcja turystyczna jako element konkurencyjności miasta Szczyrk w czasie pandemii COVID-19. Przedsiębiorczość - Edukacja, 17(2), 105–120. https://doi.org/10.24917/20833296.172.8