One Company – Many Worlds. Activity Diversification within Business Entities: the Example of Dolnośląskie Voivodeship

Autor

  • Andrzej Raczyk Uniwersytet Wrocławski, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Zakład Zagospodarowania Przestrzennego

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.161.23

Słowa kluczowe:

business entities, economic activities, Dolnośląskie Voivodeship, internal diversification

Abstrakt

One of the significant problems related to business entities is the implementation of a number of different types of activity by individual companies. This issue, despite being relatively well researched among individual or groups of businesses has yet to be studied comprehensively. This is due to the fact that the vast majority of studies focus only on the predominant type of activity declared at the time of company registration. The objective of this research was to identify regularities in the number and structure of activity types within individual business entities in Dolnośląskie Voivodeship. The survey covered all entities actively operating in the region - almost 176 000 in total. The study examined all types of activity carried out (according to PKD 2007 including the subclass level) as well as their location (by gmina). The research was based on data from the Central Register and Information on Economic Activity. The study showed that the population is dominated by those conducting many different activities - about 8.2 per company on average. The inclusion of all (and not just dominant) activities affects the observed economic structures, including the spatial dimension.

Biogram autora

Andrzej Raczyk - Uniwersytet Wrocławski, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Zakład Zagospodarowania Przestrzennego

Andrzej Raczyk, DSc, University of Wrocław, Institute of Geography and Regional Development, Department of Spatial Management. The author’s research interests concern the issues of socio-economic geography, regional policy and cross-border cooperation.

Bibliografia

Bałach-Frankiewicz, J., Ciok, S., Ilnicki, D. (2016). Struktura funkcjonalno-przestrzenna lokalnego zespołu osadnicza-produkcyjnego Jelcza-Laskowic. Rozprawy Naukowe IGiRR Uniwersytetu Wrocławskiego, 39.

Berry, Ch.H. (1975). Corporate growth and diversification. New Jersey: Princeton University Press.

Chomątowski, S., Sokołowski, A. (1978). Taksonomia struktur. Przegląd Statystyczny, 25(2), 217–226.

Churski, P. (2014). Variations in the spatial distribution of areas of economic growth and stagnation in Poland: Determinants and consequences. Quaestiones Geographicae, 33(2), 63–77.

Dominiak, J. (2006). Struktura i organizacja przestrzenna otoczenia biznesu w aglomeracji poznańskiej. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

Dziewoński, K. (1971). Baza ekonomiczna i struktura funkcjonalna miast. Studium rozwoju pojęć, metod i ich zastosowań. Prace Geograficzne IG PAN, 87, 3–110.

Gierańczyk, W., Rachwał, T. (2012). Structural changes in the industry of Poland against the background of eastern European Union states. Quaestiones Geographicae, 31(2), 83–93.

Gort, M. (1962). Diversification and Integration in American Industry. New Jersey: Princeton University Press.

Gorynia, M. (2007). Studia nad transformacją i internacjonalizacją gospodarki polskiej. Warszawa: Difin.

Hoogervorst, J. (2004). Enterprise architecture: Enabling integration, agility and change. International Journal of Cooperative Information Systems, 13(03), 213–233.

Ilnicki, D. (2009). Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju usług w Polsce. teoretyczne i praktyczne uwarunkowania badań. Rozprawy Naukowe IGiRR Uniwersytetu Wrocławskiego, 11.

Jasiniak, M. (2013). Przedsiębiorstwa krajowe i zagraniczne w Polsce. Warunki i efekty działania. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Jerczyński, M. (1977). Funkcje i typy funkcjonalne polskich miast. W: K. Dziewoński, M. Jerczyński (red.), Statystyczna charakterystyka miast. Funkcje dominujące. Statystyka Polski. Warszawa: GUS, 20–53.

Jovanovic, B., Gilbert, R.J. (1993). The Diversification of Production. Brookings Papers on Economic Activity. Microeconomics, 1, 197–247.

Kamińska, W. (2006). Pozarolnicza indywidualna działalność gospodarcza w Polsce latach 1989–2003. Warszawa: IGiPZ PAN.

Clark, J. (2009). Entrepreneurship and diversification on English farms: Identifying business enterprise characteristics and change processes. Entrepreneurship and Regional Development, 21(2), 213–236.

Markowicz, I. (2016). Tablice trwania firm w województwie zachodniopomorskim według rodzaju działalności. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 426, 108–117.

Namyślak, B. (2013). Działalności twórcze a rozwój miast. Przykład Wrocławia. Wrocław: Rozprawy Naukowe IGiRR Uniwersytetu Wrocławskiego, 30.

Pitts, R.A., Hopkins, H.D. (1982). Firm Diversity: Conceptualization and Measurement. Academy of Management Review, 7(4), 620–629.

Rachwał, T. (2013). Rola przedsiębiorstw przemysłowych w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 21, 189–211.

Raczyk, A. (2009). Metody badania przedsiębiorczości w oparciu o rejestr podmiotów gospodarki narodowej. Przedsiębiorczość – Edukacja [Entrepreneurship – Education], 5, 133–146.

Raczyk, A. (2010). Zróżnicowania wewnątrzregionalne w Polsce a polityka spójności: ujęcie dynamiczne. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 95, 52–65.

Raczyk, A., Dobrowolska-Kaniewska, H. (2009). Kształtowanie struktur przestrzennych sektora przemysłu i usług według poziomów techniki na przykładzie województwa dolnośląskiego. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 13, 42–55.

Ramanujam, V., Varadarajan, P. (1989). Research on Corporate Diversification: A Synthesis. Strategic Management Journal, 10(6), 523–551.

Rosa, P., Scott, M. (1999). Entrepreneurial diversification, business-cluster formation, and growth. Environment and Planning C: Government and Policy, 17(5), 527–547.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Dz.U. 2007 nr 251 poz. 1885.

Śleszyński, P. (2006). Przedsiębiorstwa w przestrzeni Warszawy. Warszawa: PAN IGiPZ.

Sołtys, J., Dorocki, S. (2016). Wskaźnik przedsiębiorczości w jednostkach terytorialnych Polski – zróżnicowanie w czasie i przestrzeni. Przedsiębiorczość – Edukacja [Entrepreneurship – Education], 12, 18–35.

Środa-Murawska, S., Szymańska, D. (2013). The concentration of the creative sector firms as a potential basis for the formation of creative clusters in Poland. Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 20(20), 85–93.

Stryjakiewicz, T. (2009). Lokalizacja firm i zachowania przestrzenne pracowników sektora informatycznego (na przykładzie poznańskiego obszaru metropolitalnego). Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 13, 21–33.

Szafrańska, E. (2002). Przemiany struktury funkcjonalnej miast województwa łódzkiego. W: J. Słodczyk (red.), Przemiany bazy ekonomicznej i struktury przestrzennej miast. Opole: Uniwersytet Opolski, 181–192.

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy. Dz.U. 2018, poz. 647.

Opublikowane

2020-06-24

Jak cytować

Raczyk, A. . (2020). One Company – Many Worlds. Activity Diversification within Business Entities: the Example of Dolnośląskie Voivodeship. Przedsiębiorczość - Edukacja, 16(1), 290–301. https://doi.org/10.24917/20833296.161.23