Metody badania przedsiębiorczości oparte na rejestrze podmiotów gospodarki narodowej

Autor

  • Andrzej Raczyk Uniwersytet Wrocławski, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Zakład Zagospodarowania Przestrzennego

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.5.11

Słowa kluczowe:

metody badań, przedsiębiorczość, rejestr, podmioty

Abstrakt

One of the most important problems with examining entrepreneurship at the local level is theavailability and quality of data gathered by public statistics. Registers conducted byadministrative information systems are a potential source of information on the number,structure and spatial distribution of entities of the national economy. The most important roleamong them plays the Country Official Register of Units of the National Economy - REGON(KRUPGN REGON) conducted by Central Statistical Office.The analysis of the REGON register is seriously hindered by its overrepresentativeness.Lack of detailed information on the scale of the phenomenon causes problems with interpretationof the obtained results. The basic purpose of conducted research was to verify the completenessof the register of economic entities its up-to-dateness from the point of view of informationthat describe these entities (status, location, number of persons employed). Moreover, it waschecked whether the observed differences between the statistical and the real number ofentities display any generic regularities (in PKD section) or spatial ones. This was obtainedthrough the questionnaire survey of all the existing economic entities and comparison of thegathered data with the REGON register. Due to the scale of the research the analysis wasconducted on the example of a medium-sized town (urban commune of Milicz) in 2006-2007.The analysis has shown a variety of significant differences concerning the number ofentities of the national economy as well as their size and type. It also allowed to define generalcharacteristic features of spatial distribution the real signs of economic activity in the urbanspace. Although the conducted analysis concerned the relatively small settlement unit, itseems that the results obtained form the pattern that is reflected on the national scale.

Bibliografia

Arenius P., Autio E., 2000, Global Entrepreneurship Monitor. Finnish Executive Report, Helsinki University of Technology.

Bagdziński S.L., Konkel J.A., 1997, Instrumenty promowania i wspierania rozwoju lokalnego i przedsiębiorczości [w] W. Maik, Problematyka rozwoju lokalnego w warunkach transformacji systemowej, „Biuletyn KPZK PAN”, z. 177.

Chmiel J., 1997, Małe i średnie przedsiębiorstwa a rozwój regionów, „Studia i Prace ZBSE”, GUS.

Churski P., 1995, Źródła i dostęp do informacji w badaniach lokalnych rynków pracy województwa poznańskiego [w] A. Jagielski, Zadania badawcze geografii społecznej i ekonomicznej w obliczu transformacji ustrojowej i restrukturyzacji gospodarcze, Materiały z konferencji, IG UWr, Wrocław.

Czyżewski A.B., Góralczyk-Modzelewska M., Saganowska E., Wojciechowska M., 2001, Regionalne zróżnicowanie kapitału ludzkiego w Polsce, ZBSE, GUS, Warszawa.

Dees J.G., 1998, The Meaning of Social Entrepreneurship, Stanford University.

Drucker P.F., 1992, Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa.

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2004 r., 2005, GUS, Warszawa.

Faris S., 1999, Seeking Entrepreneurial Origins: Are Entrepreneurs Born or Made?, Kaufmann Center for Entrepreneurial Leadership, Kansas City.

Gałązka A., Mync A., 1994, Nowe miejsce sektora prywatnego w polskiej gospodarce ze szczególnym uwzględnieniem województwa warszawskiego [w] A. Mync, B. Jałowiecki, Przedsiębiorczość i prywatyzacja, „Biuletyn KPZK PAN”, z. 168.

Gartner, W.B., 1988, "Who is an Entrepreneur?" is the Wrong Question, “American Journal of Small Business”, 13/1988.

Głębocki B., 2000, Poziom rozwoju wielofunkcyjnego obszarów wiejskich Wielkopolski [w] A. Stasiak, Możliwości wielofunkcyjnego rozwoju wsi polskiej w kontekście integracji z Unią Europejską, „Studia KPZK”, PAN, SGGW, Warszawa, t. CX.

Gorzelak G., Jałowiecki B., 1996, Koniunktura gospodarcza i mobilizacja społeczna w gminach ’95. Raport z I etapu badań, „Studia Regionalne i Lokalne”, EIRRiL, Warszawa.

Hills G.E., Lumpkin G.T, Singh R.P., 1997, Opportunity Recognition: Perceptions and Behaviors of Entrepreneurs, “Frontiers of Entrepreneurship Research”, Babson College, Wellesley.

Hryniewicz J., 1998, Wymiary rozwoju gospodarczego gmin [w] G. Gorzelak, B. Jałowiecki, Koniunktura gospodarcza i mobilizacja społeczna w gminach, EIRRiL, „Studia Regionalne i Lokalne”, t. 25 (58).

Jakubowicz E., Raczyk A., 1998, Uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne rozwoju obszarów górskich i górzystych Sudetów, RCSS BRR, Wrocław.

Kaleta A., 1997, Problematyka aktywizacji społeczności lokalnych [w] W. Maik, Problematyka rozwoju lokalnego w warunkach transformacji systemowej, „Biuletyn KPZK PAN”, z. 177.

Kamińska W., 1993, Rozwój indywidualnej działalności gospodarczej w województwach przygranicznych polski Południowo-Wschodniej [w] J. Kitowski J., Z. Zioło, Czynniki i bariery rozwoju regionów przygranicznych, Sekcja Gospodarki Przestrzennej KNE PAN oddz. w Krakowie, Wydział Ekonomiczny Filii UMCS w Rzeszowie, Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej w Warszawie, Kraków – Rzeszów – Warszawa.

Kasperkiewicz W., Mikosik S., 1993, Leksykon przedsiębiorczości, Uniwersytet Łódzki, Łódź.

Kayne J., 1999, State Entrepreneurship Policies and Programs, Kaufmann Center for Entrepreneurial Leadership, Kansas City.

Kowalczyk A., Wilk W., 1994, Rola sektora prywatnego w gospodarce lokalnej w strefie podmiejskiej Warszawa – na przykładzie gmin łomianki i Zielonka [w] A. Mync, B. Jałowiecki, Przedsiębiorczość i prywatyzacja, „Biuletyn KPZK PAN”, z. 168.

Maryáš J., 2000, Vybrané problémy hodnocení malého podnikání [w] S. Ciok, D. Ilnicki, Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych, Instytut Geograficzny UWr., Wrocław, t. V.

Minniti M., 1999, Global Entrepreneurship Monitor. National Entrepreneurship Assessment: Italy. Executive Report, Babson College, Wellesley.

Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego, 2000, Uchwała nr 105 Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie przyjęcia Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2001–2006 (M.P.2000, Nr 43, poz. 851).

Narodowy Plan Rozwoju, 2003, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.

Nowicki A., 2001, Poradnik dla przedsiębiorców o Krajowym Rejestrze Sądowym, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.

Polska statystyka publiczna 1999, projekt, GUS, Warszawa 1998.

Raczyk A., 1999, Przekształcenia własnościowe w Polsce Południowo-Zachodniej w okresie transformacji systemowej [w] J. Łoboda, S. Grykień, Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych, Instytut Geograficzny UWr., Wrocław.

Raczyk A., Dobrowolska-Kaniewska H., 2007, Spatial distribution of economic entities and their classification according to technology levels in Dolnośląskie Voivodeship, “Bulletin of Geography, socio-economic series”, no 7/2007, Nicolaus Copernicus University, Toruń, pp.15–29.

Reynolds P.D., 2000., National panel study of U.S. business startups: background and methodology, “Databases for the Study of Entrepreneurship”, Vol. 4, JAI/Elsevier Inc.

Reynolds P.D., Bygrave W.D., Autio E., Cox L.W., Hay M., 2002, Global Entrepreneurship Monitor. 2002 Executive Report, Kauffman Center for Entrepreneurial Leadership, Kansas City.

Reynolds P.D., Camp S.M., Bygrave W.D., Autio E., Hay M., 2001, Global Entrepreneurship Monitor. 2001 Executive Report, Kauffman Center for Entrepreneurial Leadership, Kansas City.

Reynolds P.D., Hay M., Camp S.M., 1999, Global Entrepreneurship Monitor. 1999 Executive Report, Kauffman Center for Entrepreneurial Leadership, Kansas City.

Rydz E., Jażewicz I., 2001, Zastosowanie metody statystyki pierwszych cyfr do typologii gmin Polski Północnej [w] H. Rogacki, Koncepcje teoretyczne i metody badań geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

Schumpeter J., 1960, Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa.

Schuttenbach L., 2000, Sektor małych i średnich przedsiębiorstw w Republice Federalnej Niemiec, Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Warszawa.

Sechster Periodischer Bericht über die Regionen: Zusammenfassung der Hauptergebnisse, Regionalpolitik und Kohäsion, Europäische Union, Brüssel 1999.

Ustawa z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. Nr 121, poz. 769, z późn. zm.).

Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.).

Warunki powstawania i działania oraz perspektywy rozwojowe polskich przedsiębiorstw powstałych w latach 1995–1999, „Informacje i opracowania statystyczne”, GUS, Warszawa 2001.

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004–2006, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2003.

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w I półroczu 2001 r., „Informacje i opracowania statystyczne”, GUS, Warszawa 2001.

Pobrania

Opublikowane

2009-01-01

Jak cytować

Raczyk, A. (2009). Metody badania przedsiębiorczości oparte na rejestrze podmiotów gospodarki narodowej. Przedsiębiorczość - Edukacja, 5, 133–146. https://doi.org/10.24917/20833296.5.11