Rola Olimpiady Przedsiębiorczości w edukacji – próba oceny założeń tematycznych

Autor

  • Dariusz Nowak Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  • Łukasz Wściubiak Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.161.13

Słowa kluczowe:

edukacja, Olimpiada Przedsiębiorczości, proprzedsiębiorcze wydarzenie, wiedza, zawody

Abstrakt

Olimpiada Przedsiębiorczości jest jednym z najważniejszych wydarzeń edukacyjnych adresowanych do uczniów szkół średnich. Problematyka konkursu dotyczy zarówno ogólnych aspektów przedsiębiorczości, jak i zagadnień z zakresu marketingu, zarządzania, rynków kapitałowych czy etyki w biznesie. Celem niniejszego artykułu jest krytyczna ocena tematyki dotychczasowych czternastu edycji Olimpiady Przedsiębiorczości, dokonana w kontekście potrzeb edukacyjnych oraz wyzwań ekonomicznych, napotykanych przez młodych ludzi w dorosłym życiu. Analizie poddano m.in. założenia i programy poszczególnych edycji Olimpiady, wykazy obowiązującej literatury oraz zestawy pytań i zadań konkursowych. Na tej podstawie można stwierdzić, że problematyka konkursu obejmuje zarówno ważne i aktualne zagadnienia z zakresu przedsiębiorczości, jak i treści o ograniczonej przydatności dla uczestników. Autorzy postulują wyeliminowanie tego rodzaju zagadnień z przyszłych edycji Olimpiady, co powinno przyczynić się do zwiększenia zainteresowania młodzieży tą niewątpliwie interesującą i potrzebną inicjatywą edukacyjną.

Biogramy autorów

Dariusz Nowak - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Dariusz Nowak, dr hab., prof. UEP, Instytut Zarządzania, kierownik Katedry Zarządzania Zasobami Przedsiębiorstwa. W latach 2006–2012 pełnił funkcję sekretarza Olimpiady Przedsiębiorczości Komitetu Okręgowego w Poznaniu, a od 2012 r. – jej przewodniczącego. Jest autorem ponad stu publikacji z zakresu kooperacji, współpracy, kluczowych kompetencji, przedsiębiorczości, innowacji. Praktyk gospodarczy.

Łukasz Wściubiak - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Łukasz Wściubiak, dr inż., adiunkt, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Zasobami Przedsiębiorstwa. Członek Komitetu Okręgowego Olimpiady Przedsiębiorczości przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień innowacji, współpracy międzyorganizacyjnej, zarządzania własnością intelektualną oraz przedsiębiorczości technologicznej. Jest członkiem European Council for Small Business and Entrepreneurschip (ECSB) oraz autorem blisko 40 artykułów opublikowanych w czasopismach naukowych, monografiach oraz materiałach konferencyjnych.

Bibliografia

Amos, A., Onifade, C. (2013). The perception of students on the need for entrepreneurship education in teacher education programme. Global Journal of Human-Social Science Research, 13(3), 75–80.

Cieślik, J. (2014). Przedsiębiorczość – polityka – rozwój. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie SEDNO.

Consortium for Entrepreneurship Education (2008). Entrepreneurship everywhere: The case for entrepreneurship education. Columby, USA.

Cooper, S., Bottomley, C., Gordon, J. (2004). Stepping out of the classroom and up the ladder of learning: an experiential learning approach to entrepreneurship education. Industry and Higher Education, 18, 11–22.

Cyfert, S., Dyduch, W., Latusek-Jurczak, D., Niemczyk, J., Sopińska, A. (2014). Subdyscypliny w naukach o zarządzaniu – logika wyodrębnienia, identyfikacja modelu koncepcyjnego oraz zawartość tematyczna. Organizacja i Kierowanie, 1, 37–49.

Davidsson, P. (2015). Entrepreneurial opportunities and the entrepreneurship nexus: A re-conceptualization. Journal of Business Venturing, 30, 674–965.

Deveci I., Seikkula-Leino J. (2018). A review of entrepreneurship education in teacher education. Malaysian Journal of Learning and Instruction, 15(1), 105–148.

FPAKE (2006 do 2018). Olimpiada Przedsiębiorczości. Wiedza, umiejętności, postawy. Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych.

Gangaiah, B., Viswanath, J. (2014). Impact of Indian management education in developing entrepreneurial aspirations and attitudes among management students. Asia Pacific Journal of Research, 1, 1–10.

Gautam, M., Singh, S. (2015). Entrepreneurship education: concept, characteristics and implications for teacher education. International Journal of Education, 5(1), 21–35.

Glinka, B., Gudkova, S. (2011). Przedsiębiorczość. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Handscombe, R., Rodiriguez-Falcon, E., Patterson, E. (2008). Embedding enterprise in science and engineering department. Education and Training, 50(7), 615–625.

Jones, C., English, J. (2004). A contemporary approach to entrepreneurship education. Education and Training, 46(8/9), 416–423.

Łochnicka, D. (2016). Przedsiębiorczość pracownicza i jej wpływ na efektywność organizacji. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

McMullen, J.S., Dimov, D. (2013). Time and the entrepreneurial journey: the problems and promise of studying entrepreneurship as a process. Journal Management Studies, 50(8), 1481–1512.

Minniti, M., Lévesque, M. (2010). Entrepreneurial types and economic growth. Journal of Business Venturing, 25(3), 305–314.

Ratalewska, M. (2016). Kompetencje przedsiębiorcze w firmach rodzinnych z sektora kreatywnego. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, XVII/(6/I), 121–130.

Sadowska, M. (2016). Edukacja w zakresie przedsiębiorczości w polskim systemie kształcenia oraz w państwach europejskich. Przedsiębiorczość Międzynarodowa, 2(1), 149–164.

Raposo, M., Paço, A. (2011). Entrepreneurship education: Relationship between education and entrepreneurial activity. Psicothema, 23(3), 453–457.

Sánchez, J.C. (2010). University training for entrepreneurial competencies: Its impact on intention of venture creation. International Entrepreneurship and Management Journal, 7(2), 239–254.

Shane, S., Venkataraman, S. (2007). The promise of entrepreneurship as a field of research. Academy of Managementi, 25(1), 217–226.

Vakili, F., Tahmaseb, N., Tahmasebi, S., Tahmasebi, D. (2016). Role of education in entrepreneurship development. Journal of Ecophysiology & Occupational Health, 16(3–4), 78–87.

Wach, K. (2013). Edukacja na rzecz przedsiębiorczości wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjno-gospodarczych. Przedsiębiorczość – Edukacja, 9, 246–257.

Pobrania

Opublikowane

2020-06-24

Jak cytować

Nowak, D. ., & Wściubiak, Łukasz . (2020). Rola Olimpiady Przedsiębiorczości w edukacji – próba oceny założeń tematycznych. Przedsiębiorczość - Edukacja, 16(1), 159–172. https://doi.org/10.24917/20833296.161.13