Warunki przepływu pomocy publicznej do podmiotów gospodarczych w ujęciu polskiego prawodawstwa

Autor

  • Paweł Marek Woroniecki Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Prawa i Administracji Katedra Polityki Gospodarczej

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.12.14

Słowa kluczowe:

podmiot gospodarczy, pomoc publiczna, polskie prawodawstwo

Abstrakt

Istnieje szereg regulacji, które odnoszą się do przepływu pomocy publicznej do podmiotów gospodarczych. W szczególności warunki przepływu tej pomocy zostały wkomponowane w nową Ustawę z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r., poz. 978 z poźn. zm.), która poświęca pomocy publicznej 10 artykułów (art. 140-art. 149). Artykuły te tworzą, we wspomnianej wyżej ustawie, odrębny dział I (w ramach tytułu I), zatytułowany Pomoc publiczna. Bardziej szczegółowo problem pomocy publicznej został uregulowany przez polskiego prawodawcę w Ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z poźn. zm.). Przepływ pomocy publicznej odbywa się na podstawie specyficznej konstrukcji prawnej, która składa się z wielu - skorelowanych ze sobą - elementów. Analiza zawarta w niniejszym artykule jest ukierunkowana na przedstawienie tej wieloelementowej struktury normatywnej, z uwzględnieniem prawa Unii Europejskiej.

Biogram autora

Paweł Marek Woroniecki - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Prawa i Administracji Katedra Polityki Gospodarczej

Paweł Marek Woroniecki, doktor nauk prawnych, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Polityki Gospodarczej. Jego działalność badawcza dotyczy kwestii związanych zwłaszcza z prawem budżetowym, pozycją przedsiębiorców w systemie prawnym oraz z funkcjami administracji publicznej.

Bibliografia

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (opublikowany pod pierwotnym tytułem Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą. W: Dz.U. z 2004 r. nr 90, poz. 864, załącznik nr 2, tom I, s. 10 z poźn. zm.).

Traktat o Unii Europejskiej, sporządzony w Maastricht 7 lutego 1992 r. (Dz.U. z 2004 r. nr 90, poz. 864, załącznik nr 2, tom II, s. 492).

Traktat z Amsterdamu zmieniający Traktat o Unii Europejskiej, Traktaty ustanawiające Wspólnoty Europejskie i niektóre związane z nimi akty sporządzony w Amsterdamie 2 października 1997 r. (Dz.U. z 2004 r. nr 90, poz. 864, załącznik nr 2, tom II, s. 553).

Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską sporządzony w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r. (Dz.U. z 2009 r. nr 203, poz. 1569).

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. nr 59, poz. 404 z poźn. zm.).

Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 383).

Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r., poz. 978 z poźn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie budowy lub rozbudowy jednostek wytwarzających energię elektryczną lub ciepło z odnawialnych źródeł energii (Dz.U. z 2009 r. nr 21, poz. 112 z poźn. zm.).

Germann, J., Ušak, M. (2007). Pomoc publiczna – nadzwyczajne postępowanie nadzorcze. Finanse Komunalne, 101(6), 5–12.

Kwapisz-Krygel, K. (2015). Postępowanie w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Komentarz. Wydanie 1. Warszawa: Wolters Kluwer SA.

Pobrania

Opublikowane

2016-10-02

Jak cytować

Woroniecki, P. M. (2016). Warunki przepływu pomocy publicznej do podmiotów gospodarczych w ujęciu polskiego prawodawstwa. Przedsiębiorczość - Edukacja, 12, 190–198. https://doi.org/10.24917/20833296.12.14