Działalność gospodarcza i kariera zawodowa a zaangażowanie w proces studiowania

Autor

  • Wojciech Maciejewski Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej Instytut Prawa Administracji i Ekonomii

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.151.9

Słowa kluczowe:

działalność gospodarcza, edukacja, postawy przedsiębiorcze, przedsiębiorczość

Abstrakt

Artykuł podejmuje próbę sprawdzenia wybranych cech przedsiębiorczych wśród studentów w odniesieniu do ich zaangażowania w proces studiowania oraz potencjalnego zaangażowania jako pracowników. Głównym celem jest zweryfikowanie, na ile badani posiadają chęci do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, oraz jaka jest ich świadomość związana z prowadzeniem takiej działalności. Badania ankietowe przeprowadzono na 138 studentach Wydziału Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Studenci biorący udział w badaniu zadeklarowali duże zaangażowanie w zdobywanie wiedzy oraz wysoko ocenili swoją komunikatywność. Nieco gorzej wypadają ich zaangażowanie w realizację dodatkowych przedsięwzięć oraz zdolności przywódcze. Stosunkowo spora grupa respondentów miała problem z określeniem swojego zaangażowania w studia. Badani studenci nie wykazywali skłonności do długiego dnia pracy, 98% z nich uznało, że mogłoby pracować osiem lub mniej godzin dziennie. W przypadku choroby badani studenci wykazali się dość dużym poświęceniem, niemal połowa mogłaby dalej pracować, o ile choroba nie byłaby ciężka, natomiast 22% badanych uznało, że starałoby się pracować z domu. Niewielu badanych, bo 14%, uznało, że nie będzie pracować na zwolnieniu lekarskim. Pytania zawarte w ankiecie nie dotyczyły wprost posiadania cech przedsiębiorczych, jednak deklarowane postawy studentów można odnieść do ich predyspozycji przedsiębiorczych i gotowości do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Biogram autora

Wojciech Maciejewski - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej Instytut Prawa Administracji i Ekonomii

Wojciech Maciejewski, dr, adiunkt w Katedrze Ekonomii i Polityki Gospodarczej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Członek zarządu Stowarzyszenia Naooka. Jego zainteresowania badawcze dotyczą obszarów przedsiębiorczości, cech przedsiębiorczych, problematyki decyzji oraz czynników wpływających na powodzenie przedsięwzięć gospodarczych.

Bibliografia

Alstete, J.W. (2008). Aspects of entrepreneurial success. Journal of Small Business and Enterprise Development, 15(3), 584–594. Pozyskano z: https://www.emeraldinsight.com/DOI/abs/ 10.1108/14626000810892364?fullSc=1&journalCode=jsbed

Buchta, K., Jakubiak, M. (2014). Determinanty postaw przedsiębiorczych jako element innowacyjności. Zeszyty Naukowe WSEI. Ekonomia, 9(2), 167–179.

Czarnecka, A., Kłodziński, M. (2010). Przedsiębiorczość pozarolnicza na obszarach wiejskich regionów zielonych płuc. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 3, 63–78.

Gartner, W.B. (1990). What are we talking about when we talk about entrepreneurship?. Journal of Business Venturing, 5, 15–28.

Guerrero, M., Cunningham, J.A., Urbano, D. (2014). Economic impact of entrepreneurial universities` activities: An exploratory study of the United Kingdom. Research Policy, 44(3), 748–764.

Kwieciński, L., Młodzińska-Granek, A. (2014). Academic Entrepreneurship in the Humanities and Social Sciences: Research Conducted among Students of Wroclaw University. Horyzonty Wychowania, 13(26).

Łuczka, T., Rembiasz, M. (2016). Badanie postaw przedsiębiorczych studentów – wybrane aspekty teoretyczne i empiryczne. Horyzonty Wychowania, 15(34), 27–47. doi: 10.17399/HW.2016.153402

Maciejewski, W., Faron, A. (2014). Edukacja ekonomiczna i przedsiębiorcza a postawy przedsiębiorcze osób bezrobotnych. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, XV, 10(2), 69–82.

Mehralizadeh, Y., Sajady, S.H. (2005; 2018, 30 kwietnia). A study of factors related to successful and failure of entrepreneurs of small industrial business with emphasis on their level of education and training. Pozyskano z: http://www.leeds.ac.uk/educol/documents/143150.htm

Płaziak, M., Rachwał, T. (2015). „Przedsiębiorczy region” – zarys koncepcji w świetle analizy roli przedsiębiorczości w krajowej strategii rozwoju regionalnego. Przedsiębiorczość – Edukacja, 11, 37–49.

Poznańska, K. (2014). Przedsiębiorczość akademicka – cechy i znaczenie w gospodarce światowej i polskiej. W: T. Kraśnicka (red.), Innowacyjność współczesnych organizacji. Kierunki i wyniki badań [II]. Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny, 164–172.

Rachwał, T. (2005). Kształtowanie postaw u uczniów na lekcjach podstaw przedsiębiorczości. Przedsiębiorczość – Edukacja, 1, 137–144.

Singh, H.R., Rahman, H. (2013). Traits of successful Entrepreneurs. International Journal of Scientific Research, 2(11), 292–294. Pozyskano z: https://www.researchgate.net/publication/273445209_ Traits_of_Successful_Entrepreneurs

Stel, A., Carree, M., Thurik, R. (2005). The Effect of Entrepreneurial Activity on National Economic Growth. Small Business Economics, 24(3), 311–321. Pozyskano z: https://link.springer.com/article/ 10.1007/s11187-005-1996-6

Strojny, J. (2007). Kształtowanie postawy przedsiębiorczej – procesy socjalizacji i autokreacji. W: P. Wachowiak, M. Dąbrowski, B. Majewski (red.), Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna. Warszawa: FPiAKE, 205–211.

Sudoł, S. (2006) Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Zarządzanie przedsiębiorstwem. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Wach, K. (2015). Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego: przegląd literatury. Przedsiębiorczość – Edukacja, 11, 24–36.

Zimnoch, K. (2012). Edukacja jako priorytet polityki społecznej i najważniejszy czynnik rozwoju społecznego. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 53–62.

Zioło, Z. (2016). Przedsiębiorczość w rozwoju układów lokalnych. Przedsiębiorczość – Edukacja, 12, 6–17.

Zioło, Z. (2012). Kształtowanie wiejskich rynków pracy na przykładzie wybranych województw. Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, CXLV, 106–141.

Pobrania

Opublikowane

2019-06-14

Jak cytować

Maciejewski, W. (2019). Działalność gospodarcza i kariera zawodowa a zaangażowanie w proces studiowania. Przedsiębiorczość - Edukacja, 15(1), 113–125. https://doi.org/10.24917/20833296.151.9